Difference between revisions of "Windows installer/lt"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m (Gramps XML)
 
(18 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{languages|Windows_installer}}
+
{{languages|Windows_installer}}  
  
 
= Įvadas =
 
= Įvadas =
  
GRAMPS ''has'' been designed to use the multi-platform toolsets Python and GTK, a few volunteers have created a Windows installer that has been reported to work without too many obvious issues. But there are currently no GRAMPS developers committed to this platform.
+
GRAMPS ''kuriama'' naudojantis Python ir GTK daugiaplatformėmis programavimo priemonėmis. Kai kurie savanoriai sukūrė Windows diegyklę, kuri, kiek žinoma, dirba be akivaizdžių problemų. Tačiau šiuo metu nėra GRAPMS kūrėjų, įsipareigojusių dirbti su OS Windows platforma.
  
Because the software is not formally tested and we get little feedback about it, we suggest the following:
+
Kadangi programinė įranga nėra oficialiai išbandyta ir gauta mažai atsiliepimų apie ją, siūlome:
  
* Work with ''a copy'' of your main database and keep regular backups in the [[GRAMPS_XML|GRAMPS XML]] format.
+
* Dirbkite su savo pagrindinių duomenų ''kopija'' ir nuolatos darykite atsargines kopijas [[Gramps XML]] formatu.
* Join the [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows GRAMPS Windows mailing list] to share your experiences, especially if you are a developer able to contribute to a Windows port.
+
* Prisijunkite prie [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows GRAMPS Windows mailing list] norėdamas pasidalinti savo patirtimi, ypač jei esate programuotojas.
* Taip pat žiūrėkite [[GRAMPS and Windows|GRAMPS ir OS „MS Windows“]] for a collection of hints to run GRAMPS operacinėje sistemoje „MS Windows“
+
* Taip pat žiūrėkite [[Gramps and Windows/lt|Gramps ir OS „MS Windows“]] patarimus dirbant su GRAMPS operacinėje sistemoje „MS Windows“
  
 
==Diegimas==
 
==Diegimas==
  
# Close any gtk-based applications that are running, such as the GIMP or Pidgin. See additional note below.
+
# Uždarykite visas GTK pagrindu sukurtas (angl. gtk-based) taikomąsias programas, pvz. GIMP ar Pidgin. Žiūrėkite pastabą žemiau.
# Install the packages in the following order:
+
# Įdiekite paketus norodyta tvarka:
## Python 2.5.1 => [http://www.python.org/ftp/python/2.5.1/python-2.5.1.msi python-2.5.1.msi] (10.7 MB, from [http://www.python.org python.org])
+
## Python 2.6.6 => [http://www.python.org/ftp/python/2.6.6/python-2.6.6.msi python-2.6.6.msi] (11 MB, [http://www.python.org python.org])
## GTK+ 2.10.11   => [http://downloads.sourceforge.net/gladewin32/gtk-dev-2.10.11-win32-1.exe?download gtk-dev-2.10.11-win32-1.exe] (11.9 MB, from [http://gladewin32.sf.net/ gladewin32], includes glade, see note)
+
## GTK+ 2.16.6   => [http://downloads.sourceforge.net/gtk-win/gtk2-runtime-2.16.6-2010-02-24-ash.exe GTK+ 2.16.6] (7 MB, [http://gtk-win.sourceforge.net/ gtkwin])
## pygtk 2.10.6   => [http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/binaries/win32/pygtk/2.10/pygtk-2.10.6-1.win32-py2.5.exe pygtk-2.10.6-1.win32-py2.5.exe] (1.8 MB, from [http://www.acc.umu.se www.acc.umu.se])
+
## pygtk 2.16.0   => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pygtk/2.16/pygtk-2.16.0.win32-py2.6.exe pygtk-2.16.0.win32-py2.6.exe] (1.9 MB, [http://www.acc.umu.se www.acc.umu.se])
## pygobject 2.12.3 => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pygobject/2.12/pygobject-2.12.3-1.win32-py2.5.exe pygobject-2.12.3-1.win32-py2.5.exe] (163 KB, from [http://www.gnome.org www.gnome.org])
+
## pygobject 2.20.0 => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pygobject/2.20/pygobject-2.20.0.win32-py2.6.exe pygobject-2.20.0.win32-py2.6.exe] (163 KB, [http://www.gnome.org www.gnome.org])
## pycairo 1.2.6 => [http://ftp.acc.umu.se/pub/GNOME/binaries/win32/pycairo/1.2/pycairo-1.2.6-1.win32-py2.5.exe pycairo-1.2.6-1.win32-py2.5.exe] (82 KB, from [http://www.acc.umu.se/ www.acc.umu.se])
+
## pycairo 1.4.12 => [http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/binaries/win32/pycairo/1.4/pycairo-1.4.12-2.win32-py2.6.exe pycairo-1.4.12-2.win32-py2.6.exe] (82 KB, [http://www.acc.umu.se/ www.acc.umu.se])
# Re-boot the computer after installing the above dependencies, prior to installing GRAMPS.
+
# Prieš įdiegiant GRAMPS, patariama kompiuterį paleisti iš naujo.
# Install GRAMPS for Windows. You can install the last stable version:
+
# Diegiama GRAMPS modifikacija Windows operacinei sistemai. Naujausia siūloma versija:
## [http://downloads.sourceforge.net/gramps/gramps-3.1.1-1.exe gramps-3.1.1-1.exe] -- (4.2 MB) GRAMPS one-click installer for Windows, išversta į 20 kalbų (taip pat ir į lietuvių; kaip pasirinkti kalbą skaitykite [[GRAMPS and Windows#Setting_the_working_language|čia]]).  
+
## [http://sourceforge.net/projects/gramps/files/ gramps-{{version_windowsOS}}] -- GRAMPS diegyklė Windows sistemai, išversta į 20 kalbų (taip pat ir į lietuvių; kaip pasirinkti kalbą skaitykite [[Gramps and Windows/lt#Setting_the_working_language|čia]]).
  
==Bendros problemos==
+
==Dažniausios klaidos==
  
===Installer complains pygtk is missing===
+
===Nerandamas pygtk ===
This is a very common error to see when all dependencies are not installed or installed correctly. Please make sure that each of the packages required have installed correctly, and re-boot the computer prior to running the GRAMPS installer. We often see users attempting to use other packages to satisfy these requirements that omit something necessary (e.g., glade) which produce this error.
+
Tai (pygtk is missing) dažniausiai pasirodanti klaida, pasirodanti tuomet, kai nėra įdiegti visi reikiami paketai, arba jie įdiegti neteisingai. Įsitikinkite, kad visi pakeitai buvo įdiegti teisingai, paleiskite kompiuterį iš naujo prieš įdiegdami GRAMPS. Dažnai pastebime, kad naudotojai bando patenkinti nurodytus reikalavimus naudodami kitus paketus (pvz., glade), kurie ir sukelia klaidą.
  
In rare occasions, the installer will complain that pygtk is not installed even though everything is correct. Canceling and re-running the installer seems to fix this problem, although if it happens repeatedly, the error is the more severe situation discussed above. (Anyone know why? Please tell us on the [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows gramps-windows email list].)
+
Išimtinais atvejais, diegyklė meta klaidą, kad pygtk nėra įdiegtas netgi tada, kai viskas atlikta teisingai. Tuomet paprastai pakanka atšaukti diegimą ir diegyklę paleisti iš naujo. (Galbūt kas nors žinote kodėl? Prašytume parašyti į [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows gramps-windows email list].)
  
 
===GTK+ diegimo klaida===
 
===GTK+ diegimo klaida===
If you already have GTK+ installed, perhaps because you have installed [http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html The GIMP], [http://www.pidgin.im/ Pidgin], or [http://gnucash.org Gnu Cash], the GTK+ installer will not be able to write to some files if one of those applications is running. If you see errors with the GTK+ installer, select Cancel, shut down the other GTK+ applications and run the installer again. (This issue has been reported as [http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1852930&group_id=98754&atid=621933 GTK+ Installer doesn't handle locked files well] to the kind people who make the GTK+ installer for windows.)
+
Greičiausiai jūs jau įdiegėte GTK+ kartu su taikomosiomis programomis [http://gimp-win.sourceforge.net/stable.html GIMP], [http://www.pidgin.im/ Pidgin], ar [http://gnucash.org Gnu Cash]. GTK+ diegyklė negali įrašyti į tą pačią bylą, jeigu viena iš šių programų yra paleista. Jei klaida pasirodo GTK+ diegimo metu, spauskite Atšaukti, uždarykite GTK+ programas ir mėginkite GTK+ diegti iš naujo. (Ši problema buvo pranešta kaip [http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1852930&group_id=98754&atid=621933 GTK+ Installer doesn't handle locked files well] to the kind people who make the GTK+ installer for windows.)
  
 
==Papildomi priedai==
 
==Papildomi priedai==
  
There are some features of Gramps that need additional programs to work. There are several different kinds of reports, and the following features need extra configuration to work on Windows.  
+
Norint išnaudoti kai kurias GRAMPS galimybes, programai reikia tam tikrų priedų. Operacinėje WINDOWS šias galimybės reikia papildomai suderinti.
  
* The Relationship Graph reports (both graphical report and code generator) need an installation of [http://www.graphviz.org  Graphviz]. There is a bug in the current stable release, see this [[Howto:_Make_a_relationship_chart#Example_3.2C_Generating_the_graph_by_using_the_Graphviz_command_line_tool |example]].
+
* Ryšių diagramos ataskaitai (tiek grafinė atskaitai, tiek kodų generatoriui) reikalinga [http://www.graphviz.org  Graphviz] programa. WINDOWS operacinėje naudojant šį priedą yra keblumų; daugiau apie tai skaitykite [[Howto:_Make_a_relationship_chart#Example_3.2C_Generating_the_graph_by_using_the_Graphviz_command_line_tool |čia]].
* The Relationship Graph can not use PDF as output format unless there is an installation of [http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ ghostscript]. After installation, if gsview32.exe or gsview32c.exe is in the path, PDF should appear as one of the formats in the graphical Relationship Graph report.
+
* Ryšių diagrama gali naudoti PDF formatą tik tuomet, kai įdiegtas [http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ ghostscript]. Po įdiegimo, jei gsview32.exe ar gsview32c.exe yra numatytame aplanke, Ryšių Diagramos ataskaitas turėtų būti galima įrašyto PDF formatų.  
  
 
=Apribojimai=
 
=Apribojimai=
  
At this time, there is no intent to package all the dependencies and the GRAMPS package into one installer. This creates a very complex coordination condition between GRAMPS and these other projects. It also means a single 30+ MB download every version change.  
+
Šiuo metu neketinama sukurti vieno GRAMPS įdiegimui skirto paketo, tenkinantį visas programų ir priedų priklausomybes. Toks kūrimas labai sudėtingas dėl suderinamumo tarp GRAMPS ir kitų paketų. Be to, tokiu atveju keičiant GRAMPS versiją, kaskart tektų iš naujo siųstis didesnę nei 30 MB bylą.
  
There have been discussions about trying to install compiled distillations (dynamic link libraries) of these core dependencies to avoid having to install the entire Python and GTK environment, but this work never progressed beyond discussion. For more about this and other Windows issues, see the [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows email list] archive.
+
Buvo diskutuota ir apie mėginimą diegti šių priklausomybių ''compiled distillations (dynamic link libraries)'' norint išvengti pilno Python ir GTK aplinkos įdiegimo, bet taip ir liko kalbų lygyje. Daugiau apie šį ir kitus sunkumus WINDOWS sistemoje, žr. [https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gramps-windows email list].
  
 
= Taip pat žiūrėkite =
 
= Taip pat žiūrėkite =
* [[GRAMPS and Windows/lt|GRAMPS ir OS „MS Windows“]] – naudotojų patirtis dirbant su GRAMPS „MS Windows“ operacinėje sistemoje.
+
* [[Gramps and Windows/lt|GRAMPS ir OS „MS Windows“]] – naudotojų patirtis dirbant su GRAMPS „MS Windows“ operacinėje sistemoje.
  
[[Category:Documentation]][[Category:Developers/Packaging]]
+
[[Category:Lt:Documentation]]
 +
[[Category:Developers/Packaging]]

Latest revision as of 08:37, 11 February 2013

Įvadas

GRAMPS kuriama naudojantis Python ir GTK daugiaplatformėmis programavimo priemonėmis. Kai kurie savanoriai sukūrė Windows diegyklę, kuri, kiek žinoma, dirba be akivaizdžių problemų. Tačiau šiuo metu nėra GRAPMS kūrėjų, įsipareigojusių dirbti su OS Windows platforma.

Kadangi programinė įranga nėra oficialiai išbandyta ir gauta mažai atsiliepimų apie ją, siūlome:

 • Dirbkite su savo pagrindinių duomenų kopija ir nuolatos darykite atsargines kopijas Gramps XML formatu.
 • Prisijunkite prie GRAMPS Windows mailing list norėdamas pasidalinti savo patirtimi, ypač jei esate programuotojas.
 • Taip pat žiūrėkite Gramps ir OS „MS Windows“ patarimus dirbant su GRAMPS operacinėje sistemoje „MS Windows“

Diegimas

 1. Uždarykite visas GTK pagrindu sukurtas (angl. gtk-based) taikomąsias programas, pvz. GIMP ar Pidgin. Žiūrėkite pastabą žemiau.
 2. Įdiekite paketus norodyta tvarka:
  1. Python 2.6.6 => python-2.6.6.msi (11 MB, iš python.org)
  2. GTK+ 2.16.6 => GTK+ 2.16.6 (7 MB, iš gtkwin)
  3. pygtk 2.16.0 => pygtk-2.16.0.win32-py2.6.exe (1.9 MB, iš www.acc.umu.se)
  4. pygobject 2.20.0 => pygobject-2.20.0.win32-py2.6.exe (163 KB, iš www.gnome.org)
  5. pycairo 1.4.12 => pycairo-1.4.12-2.win32-py2.6.exe (82 KB, iš www.acc.umu.se)
 3. Prieš įdiegiant GRAMPS, patariama kompiuterį paleisti iš naujo.
 4. Diegiama GRAMPS modifikacija Windows operacinei sistemai. Naujausia siūloma versija:
  1. gramps-3.3.1 -- GRAMPS diegyklė Windows sistemai, išversta į 20 kalbų (taip pat ir į lietuvių; kaip pasirinkti kalbą skaitykite čia).

Dažniausios klaidos

Nerandamas pygtk

Tai (pygtk is missing) dažniausiai pasirodanti klaida, pasirodanti tuomet, kai nėra įdiegti visi reikiami paketai, arba jie įdiegti neteisingai. Įsitikinkite, kad visi pakeitai buvo įdiegti teisingai, paleiskite kompiuterį iš naujo prieš įdiegdami GRAMPS. Dažnai pastebime, kad naudotojai bando patenkinti nurodytus reikalavimus naudodami kitus paketus (pvz., glade), kurie ir sukelia klaidą.

Išimtinais atvejais, diegyklė meta klaidą, kad pygtk nėra įdiegtas netgi tada, kai viskas atlikta teisingai. Tuomet paprastai pakanka atšaukti diegimą ir diegyklę paleisti iš naujo. (Galbūt kas nors žinote kodėl? Prašytume parašyti į gramps-windows email list.)

GTK+ diegimo klaida

Greičiausiai jūs jau įdiegėte GTK+ kartu su taikomosiomis programomis GIMP, Pidgin, ar Gnu Cash. GTK+ diegyklė negali įrašyti į tą pačią bylą, jeigu viena iš šių programų yra paleista. Jei klaida pasirodo GTK+ diegimo metu, spauskite Atšaukti, uždarykite GTK+ programas ir mėginkite GTK+ diegti iš naujo. (Ši problema buvo pranešta kaip GTK+ Installer doesn't handle locked files well to the kind people who make the GTK+ installer for windows.)

Papildomi priedai

Norint išnaudoti kai kurias GRAMPS galimybes, programai reikia tam tikrų priedų. Operacinėje WINDOWS šias galimybės reikia papildomai suderinti.

 • Ryšių diagramos ataskaitai (tiek grafinė atskaitai, tiek kodų generatoriui) reikalinga Graphviz programa. WINDOWS operacinėje naudojant šį priedą yra keblumų; daugiau apie tai skaitykite čia.
 • Ryšių diagrama gali naudoti PDF formatą tik tuomet, kai įdiegtas ghostscript. Po įdiegimo, jei gsview32.exe ar gsview32c.exe yra numatytame aplanke, Ryšių Diagramos ataskaitas turėtų būti galima įrašyto PDF formatų.

Apribojimai

Šiuo metu neketinama sukurti vieno GRAMPS įdiegimui skirto paketo, tenkinantį visas programų ir priedų priklausomybes. Toks kūrimas labai sudėtingas dėl suderinamumo tarp GRAMPS ir kitų paketų. Be to, tokiu atveju keičiant GRAMPS versiją, kaskart tektų iš naujo siųstis didesnę nei 30 MB bylą.

Buvo diskutuota ir apie mėginimą diegti šių priklausomybių compiled distillations (dynamic link libraries) norint išvengti pilno Python ir GTK aplinkos įdiegimo, bet taip ir liko kalbų lygyje. Daugiau apie šį ir kitus sunkumus WINDOWS sistemoje, žr. email list.

Taip pat žiūrėkite