Revision history of "Nl:Overlijdensakte"

From Gramps
Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:18, 5 April 2010Erikdr (talk | contribs). . (2,791 bytes) (+2,791). . (New page: Een '''overljjdensakte''' is een bewijs voor het overlijden van een persoon. Deze akte kan belangrijke informatie bevatten, zoals de volledige naam (indien niet eerder geweten), samen met...)