Open main menu

Gramps β

Nl:Latijnse woorden en expressies/U


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter U.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


u.a.
ut ante
u.i.
ut intra
u.s.
ut supra
ux.
uxor, uxoris


ubi
waar
ulcere
door een zweer
ultima, ultimo die
op de laatste dag (van de maand)
ultimum diem vitae clausit
sloot zijn laatste levensdag af
ultimus
laatste
ultrajectum
Utrecht
ultrajectensis
van Utrecht
undecim
elf
undecimus
elfde
unde obligavit se et sua
dientengevolge verbond hij zichzelve en zijn bezit
undevicesimus
negentiende
undeviginti
negentien
ungena, ungenitus
(bn) eniggeboren
unius
van één
unus
één
urbe N..
in de stad N..
usu rationis carens, uno rationis privatus
beroofd van het gebruik van zijn verstand
ususfructus
vruchtgebruik, lijftocht
ut
zoals, (even)als
ut ante
als voren
ut asserunt
naar hun zeggen, naar hun beweren
ut dicunt
zoals ze zeggen
uterina
(bn) halfzuster van moederszijde
uterinus
(bn) halfbroer van moederszijde
uterque
beiden, de een en de andere
uterus
baarmoeder, buik (van de moeder)
ut fertur
naar men zegt
uti dicitur
zoals gezegd wordt
uti mater in partus doloribus coram obstetrice declaravit
zoals de moeder in barensweeën aan de vroedvrouw verklaarde
ut infra
zoals beneden (staat geschreven)
ut patet in registro
zoals blijkt uit het register
utriusque iuris doctor
doctor in de rechten (kerkelijke en burgerlijke)
ut supra
als hierboven (staat geschreven), uit hetgeen voorafgaat
uxor, uxoris
echtgenote, vrouw
uxorari
uithuwelijken, huwen, trouwen
uxorata
getrouwde vrouw
uxoratus
getrouwde man