Nl:Latijnse woorden en expressies/S

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter S.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


sacel.
sacellanus
sc.
scilicet
scolas.
scolaster
scrips.
scripsit
sct./st.
sanctus
sen.
senior
spons.
sponsa, sponsus, sponsalia, sponsalium
S.P.O.A.
senatus populusque Antverpiensis
ss.
subscripi
S.T.D.
sanctae theologiae doctor
susc
susceperunt, suscepit, susceptor, susceptrix


sabbatum
zaterdag
sacellani
kapelanen (de latere onderpastoors), geestelijken die de kapelanieën bedienen
sacellanus
kapelaan
sacellum
kapel
sacerdos
priester
sacra baptismatis unda ablutus
gezuiverd door het H. Water van het doopsel
sacramentaliter
sacramenteel
sacramentis munitus
voorzien van de sacramenten
sacramentum extremae unctionis
het sacrament van het H.Oliesel
sacramentum matrimonii
het sacrament van het huwelijk
sacramentum poenitentiae
het sacrament van de biecht
sacrista(nus)
misdienaar, koster
sacro oleo provisus, sacramentosacri olei munitus
voorzien van het H. Oliesel
saepius
meerdere malen
samiator
slijper, polijster (van wapens en gereedschap)
sanctae theologiae doctor
doctor in de godgeleerdheid
sanctimonialis
religieus persoon
sanctis sacramentis
met de H. sacramenten
sanctus
heilig
sanguinis fluxum
verbloeding
sanguinem spuens
bloed spuwend
sartor, sartorius
kleermaker, snijder
sartrix
kleermaakster
satelles
gerechtsbode
satrapa
stadhouder
scabinus
schepen, wethouder, stoelbroeder
scabini
schepenen
scandularius
spantmaker, schindelmaker, dakdekker
scidi, scissum
uit- of weghalen (bij een bevalling)
scilicet
namelijk, te weten
sciatorius
leidekker
sclopetus
geweerschot, snaphaan, geweer (slag van een geweer, schot)
scolasticus
scholaster
scoparius
straatveger, bezembinder
scorifex
leerlooier
scorpionarius
(kruis)boogschutter
scortztor
(gebruikt voor) verwekker van een onecht kind
scortum
lichtekooi
scraba, scribe
secretaris, schrijver, klerk
scribere
schrijven
scriniarius, scrinifex
schrijnwerker, panelenmaker, geheimschrijver, zegelbewaker
scrinarius
schrijnwerker
scripsit
heft geschreven, geschreven door
scriptor, scriptarius
schrijver, klerk, secretaris, steller, auteur
scrutarius
uitdrager, opkoper, klerenkoop, (oude)kleerkoper
sculptor imaginum
beeldhouwer
scultetia
schoutenambacht
scultetus
schout (vertegenwoordiger van de landheer bij de lage gerechten)
se affinare
verzwageren, vermaagschappen
secretarius
(dorps)secretaris
secta lutheranorum
de sekte der lutheranen
secundo
tweede, ten tweede
secundus
tweede
sed
maar
sedecim
zestien
sellarius, sellator
zadelmaker
semen, seminis
zaad, kroost, spruit, geslacht
semiennis
en half jaar oud
semistultus
halfdwaas, lichtjes van lotje getikt
semiterie
kerkhof
senatus populusque Antverpiensis
de senaat en het volk van Antwerpen
senectus, senectutis
ouderdom, hogere leeftijd
senectute confectus
zwak van ouderdom
senescalcus
seneschalk, hofmaarschalk, (letterlijk: oudste dienaar)
senescalissa
vrouw van een seneschalk
senex, senis
(bn) oud, bejaard, grijsaard, oude man of vrouw van (meestal) boven de 60 jaar
senexadolescens
oude jongman, oud vrijer
senilicus
oud mannetje
senilis
(bn) afgeleefd, vervallen (door ouderdom)
senio confectus, - consumptus
door ouderdom uitgeput
senior
de oudere, de oudste
senii, senium
ouderdomszwakte, verval van krachten
sepelivi
ik heb begraven
septem
zeven
septembris
september
septemdecim
zeventien
septem dies
zeven dagen
septennis
zeven jaar oud
septimana
week
septime, septimo, septimus
zevende
septimus decimus
zeventiende
septigentesimus
zevenhonderste
septingenti
zevenhonderd
septuagenarius
zeventiger, zeventigjarige
septuaginta
zeventig
septuennis
zevenjarige
sepulc(h)rum
grafplaats, grafmonument
sepalta, sepulte, sepultus
begraven
sepultura
begrafenis, graf
sepultus in choro
in het koor begraven
sepultus in coemeterio
op het kerkhof begraven
sepultus in ecclesia
in de kerk begraven
sepultus in ecclesia navi
in het schip van de kerk begraven
sepultus in templo
in de kerk begraven
sericarius
zijdehandelaar, zijdewerker, zijdewever, fluweelwerker, fluweelwever
servatis servandis
met in achtneming van de voorschriften
servitutes rerum
erfdienstbaarheid, servtuten, lasten waarmee een erf is bezwaard ten dienste van een ander erf
servus, sevus
knecht, dienaar, bediende, lakei, gezel, (ook) beambte
servus non liber
onvrije
sescentesimus
zeshonderdste
sescenti
zeshonderd
se scribere ignaros declaraverunt, se scribere ignarum declaravit
verklaarde(n) niet te kunnen schrijven
sesquiennis
van 1 1/2 jaar
sex
zes
sexagenarius
zestigjarige, zestiger
sexagesimus
zestigste
sexaginta
zestig
sewennis
zes jaar oud
sexta, sextus
zesde
sextus decimus
zestiende
sexus
geslacht
sic
zo, op deze wijze
sicut
zoals, alsof
sicut et
zoals ook
signam erat
was getekend
signatura
handtekening
signifer
vaandrig, banierdrager
silva
bos, woud
similarius
wittebroodbakker
similis
gelijk
sine
zonder
sine die
zonder bepaalde dag voor behandeling van een rechtsgeding
sit venia verbo
men veroorlove de uitdrukking
sit legitimatus per subsequens matrimonium
gewettigd werd door een huwelijk
sive
ofwel
soboles, sobolis
spruit, afstammeling, nakomeling, kind
sobrinus
kozijn, oomzegger, tantezegger
socer, soceri
schoonvader
socer magnus
grootvader van de huwelijkspartner
socer major
overgrootvader van de huwelijkspartner
socrinus
vrouwsbroeder, schoonbroer
socrus
schoonmoeder
socrus magna
grootmoeder van de huwelijkspatner
socrus major
overgrootmoeder van de huwelijkspartner
soldanus
huurling, soldenier, soldaat
solemnicatio, solemnitatio
huwelijksvoltrekking
solemniter
plechtig
solemnizatum
ingezegend
solicessatio
braakliggend
solitis proclamationibus
na de gebruikelijke roepen (bannen)
sollers
bekwaam
solum
alleen
soluta
ongehuwde vrouw, alleenstaande vrouw
solutus
ongehuwde man, alleenstaande man
solvit
heeft betaald
soro
de zuster
sororcula
zustertje
sorores
de zusters
sororis
van de zuster
sororius
zustersman, zwager, (bn) zusterlijk
soror patris
zuster van de vader
sororum
van de zusters
spicarium
spiker, spijker
spiritum Deo reddivit
gaf zijn geest aan God terug
spiritum exhalavit
blies de laatste adem uit
spoliationes
vernielingen, brandstichting
sponsa
bruid
sponsus
bruidegom
sponsalia, sponsalium
verloving, trouwbeloften, ondertrouw, verlovingsfeest, huwelijksonderricht, bruidschat, huwelijksgift
sponsalitius
(bn) de verloving betreffend
sponsari
huwen, met iemand trouwen
sponsor, sponsoris
borg, doopgetuige, doopheffer
sportularius
mandenmaker, mandenvlechter, biezenvlechter
spuria
bastaard, natuurlijk (onwettig) kind van het vrouwelijk geslacht
spurius
bastaard, natuurlijk (onwettig) kind van het mannelijk geslacht
sputo sanguinis
door een bloedspuwing
stannarius
tingieter
staterarius
wagenmaker, rijtuigmaker
statim
terstond
status animarum
zieltjesboek, (lett.) staat van de zielen, list van de parochianen
sterculinum
mesthoop, mestput, beerput
sterilitas
onvruchtbaarheid
sterquilinum
mesthoop, mestput, beerput
stirpis, stirps
stam, familie, afstammeling, nakomeling
studiosus
student
stulta, stultus
gek, zot, van zinnen beroofd
suae coniugis, suae uxoris (legitimae)
van zijn (wettige) echtgenote
sub
onder, omstreeks, tegen
subcenturio
tweede- of onderluitenant
subcommendator
huiskomtuur, huiskommandeur
sub conditione
onder voorwaarde
sub dimissorialibus R.D. pastoris sponsi
met de verlofbrieven van de E.H. pastoor van de bruidegom
subditus
inwoner, ingezetene, onderzaat
sub hac parochia
onder deze parochie
subitanea morte
schielijk overleden, plots gestorven
subitanee
plots
subito
plotseling
subito defuncta
schielijk overleden
sub juramento
onder eed
sub mediam noctem
omstreeks middernacht
sub meridiem
tegen de middag
submersa, submersum, submersus
verdronken
submersus in mosa
verdronken in de maas
suboles, subolis
spruit, nakomeling, telg, kind, afstammeling
subscripsi
ik heb ondertekend
subsequens
(hieronder) volgend
subsignerant
hebben ondertekend
subtribunus
onderbevelhebber
subulcus
varkenshoeder, zwijnenhoeder
sub urbe
buiten de stad
sub vesperam
tegen de avond
succursalis
hulpklerk
sufferator
hoefsmid
suffocatus
gestikt
sui juris
onafhankelijk (om zonder toestemming van de ouders te mogen trouwen)
summo mane
's morgens vroeg, bij het krieken van de dag
summus pontifex
Paus, H.Vader
sunt
zij zijn
superior dominus
leenheer, overheer
superstes, superstitis
(bn) overlevend, afstammeling, nakomeling
supplevit
trad op in plaats van
supradictus
bovengenoemd
surdaster
hardhorig
surdus
doof
sursus et mutus
doofstom
suscepit
(hij - zij) heeft ten doop gehouden
susceperunt
hebben ten doop gehouden, waren doopgetuigen
suscepto prius baptismate ab obstetrice
na eerst het doopsel ontvangen te hebben van de vroedvrouw
susceptor
doopheffer, peter, doopgetuige, doopvadr
susceptrix
doophefster, meter, doopgetuige, doopmoeder
susceptores
doopgetuigen, doopheffers
susceptores fuerunt, - erant
de doopgetuigen waren
susceptorum
van de doopheffers
suscipere, suscipi, suscipio, susciptum
ontvangen, dragen, heffen, ten doop houden, doopgetuige zijn
suscipientes
doopgetuigen
suscipientibus
met als doopgetuigen
suscipientibus eum de sacro fonte
die zij opnamen van de H.doopvont
sutor
schoenmaker
suus, sua, suum
zijn, haar, hun