Nl:Latijnse woorden en expressies/M

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter M.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


m.
mater
M., Mag., Mgr.
Magister, Magistri
mort.
mortuus, mortua
m.p., MP., mria
manu propria
mtrm., Matrim.
matrimonium


macies
magerheid, schraalheid
magister, magistri
meerdere, aanvoerder, meester, onderwijzer, akademische titel
magister generalis
grootmeester (van een ridderorde)
magistratus
de magistraat, overheid, bepaaldelijk de stadsregering
magnus
groot
magnus magister
grootmeester
maii
mei
majordomus
opperhofmeester, hofmaarschalk
majorennis
meerderjarig
majores
voorouders, voorzaten, (voor)vaderen
malversare
slecht beheer, ambtsontrouw, verduistering van gelden
mamburnus
momboor, voogd
mane
vroeg in de morgen
manipula
schoven, graanschoof
mansionarius
meisenier, houder en bewoner van een (mansio) hoeve
mansuarius
hoevenaar, kleine boer, keuterboer, koster, kerkdienaar, tempeldienaar
mansus
hoeve met ongeveer 12 bunder land
manu propria
eigenhandig
marescal(l)(i)us
maarschalk
marita
bruid, getrouwde vrouw
maritus
bruidegom, getrouwde man
maritata, maritatus
gehuwd, getrouwd
mariti
echtpaar
martii
maart
mas, maris
echtgenoot, (bn)mannelijk, van het mannelijk geslacht
masculini generis
van het mannelijk geslacht
mascul(in)us
(bn) mannelijk
mater, matre, matris
moeder
materna
meter
maternitas
moederschap
maternus
(bn) moederlijk, van moederszijde
matertera
moederszuster, tante
matertera magna
groottante, zuster van de grootmoeder, grootmoei,oud_tante
matertera major
zuster van de overgrootmoeder, overgroottante
matertera maxima
zuster van de betovergrootmoeder, overoudgroottante
mathematicus
sterrenkundige, sterrenwichelaar
matreulis
volle neef of nicht langs moederszijde
matricularius
koster
matrimonii vinculo copulati sunt
zijn verbonden door de band van het huwelijk
matrimonio iuncti (coniuncti) sunt
zijn in het huwelijk verbonden
matrimonium
huwelijk, echt
matrimonium coniuncti
zijn in het huwelijk verbonden
matrimonium contrahunt
(zij) sluiten een huwelijk
matrimonium contraxerunt
zij hebben een huwelijk gesloten
matrimonium inierunt (iniverunt)
zijn een huwelijk aangegaan
matrimonium juncti sunt
zijn in het huwelijk verbonden
matrimus
iemand wiens moeder nog leeft
matrina
meter
matrinia
stiefmoeder
matris soror
moederszuster
matrona
gehuwde vrouw, eerzame dame, vrouw van stand, voorname aanzienlijke dame, vrouw op gezette leeftijd
matruelis
ooms zoon -, ooms dochter van moederszijde, volle of eigen neef of nicht
mature
(vroeg)tijdig
matutina, matutinus
in de morgen, 's morgens
mea
mijn
mea licentia
met mijn vergunning
medietas
helft
medium
midden, half
mei parochiani
mijn parochianen
mellicida
imker, iemker, bijenhouder, bijenteler, bieboer, bijker
membrana
perkament, de bereide huid van hamels, kalveren, geiten, bokken, ezels en soms van varkens, geschikt om er op te schrijven, boeken in te binden, trommelvellen van te maken, enz., een op perkament geschreven stuk
membranaceum, -ceus
in of van perkament
membranarius
perkamentbereider, perkamentmaker, perkamentverkoper
membranarum commercium
handel in perkament
membranarum confectio
perkamentmakerij
mendicans,mendicus
bedelaar
mensa pauperum
armentafel, armendis, H.Geesttafel
mensator
paneelmaker, meubelmaker, schrijnwerker
mensis
maand
mensium
maanden
menstruus
één maand oud
mercator
koopman, handelaaar, verkoper, venter
mercator cerae
washandelaar
mercator granorum, - grani
graanhandelaar
mercenarius
dagloner
meretrix, meretricis
veile deern, hoer, publieke vrouw, minares, bijslaapster, boel(in), boeleerster, bijzit
mergendus
dopeling
meridie
op het middaguur
meridies
middag, noen
messie
mesthoop
miles, militis
ridder, (mil.) soldaat
milis in servitio
soldaat in dienst van
millesimo
duizendste
ministerium, officium
ambacht
minorensis
minderjarig
minorese
minderjarige
minutor
heelmeester, aderlater
missa
H.Mis
missa angelica
engelenmis, uitvaartmis voor kinderen
mixtus
gemengd, (bij bloed_ en aanverwantschap)
modo
onlangs
mola
molensteen
molarius
molenaar, mulder
molendinarius, molitor, multor, molitos
molenaar, mulder, maalder
monachus
monnik
monendus
moet vermaand (berispt) worden
monstarius
muntmeester
monialis
non
monitiones
huwelijksafkondiging, ban, roep
morbis
door ziekten
morbo caduco
door vallende ziekte
morbo colico
door darmziekte
morbo contagioso
door een besmettelijke ziekte
morbo febrilli
door koortsige ziekte
morbo incognito
door onbekende ziekte
morbo languido
door een slepende ziekte
morbo levi
na een lichte ziekte
morbo pectorali
door een borstziekte
morbo variolorum
door pokken
morbus
ziekte
more christiano
op christelijke wijze
moribundorum sacramenta
de sacramenten der stervenden
motientum sacramenta
de sacramenten der stervenden
mors
overlijden
mors civilis
burgerlijk dood, verlies van burgerrechten
mortalitas sacra
in de zaligheid gestorven
mortaliter laesus
dodelijk gewond
morte improvisa
door een onverwachte dood
mortua, mortuus
gestorven, overleden
muliebris
(bn) vrouwelijk
mulier, mulieris
vrouw
multorum mulier
vrouw die verschillende echtgenoten gehad heeft
multis aliis
met vele anderen
mundeburdus, mundiburdus
voogd
munitus
voorzien van
murarius
metselaar
murator
metselaar