Nl:Latijnse woorden en expressies/B

From Gramps
Revision as of 09:20, 27 June 2010 by Romjerome (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter B.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


b. bap. bapt.
baptisata, baptisatus, baptizata, baptizatus
B.L.
benevole lector
B.M.
Beatae Memoriae
B.M.V.
Beattae Mariae Virginis


baccalaureus
houder van de laagste academische graad, student die zijn algemene academische opleiding afgesloten en de specialisatiecyclus aangevat heeft, ondermeester
bajula, bajulus
boodschapper, bode, besteller, kruier, (last)drager
baliu, balius
voogd van mindere rang
bal(l)ivus
opperrechter, landvoogd, grafelijk ambtenaar, hofmeester, regent, baljuw
balneator
badstoofhouder, scheerder, barbier, kapper
bannum
banaal (gedwongen gebruik van een voorwerp toehorende aande landheer en waarvoor hij betaling eiste.) (bv) dwangmolens, banale oven
bannus
(huwelijks) afkondiging
baptisabatur
hij is gedoopt
baptisata, baptisatus
de gedoopte, gedoopt
baptisata est
zij is gedoopt
baptisatus est
hij is gedoopt
baptisavi
ik heb gedoopt
baptisma, baptismatis
doop(sel)
baptis(mate),-(mum) necessitatis
door de nooddoop
baptismum
doopsel
baptizata, baptizatus
de gedoopte, gedoopt
baptizati sunt
zij zijn gedoopt
baptizorum
van de gedoopten
barbarc(ar)ius
zijdebewerker, zijdewever
barbarius, barbitonsar
baardscheerder, haarkapper, barbier 
baro
vrijheer, baron
Beatae mariae virginis
Heilige Maagd Maria
beatae memoriae
zaliger gedachtenis
bedellus
gerechtsdienaar, pedel
beg(g)ina
begijntje
benedictio
(huwelijks)inzegening
benefacere
schenken
beneficatus, beneficiarius
priester die de inkomsten van een beneficie geniet, beneficiant
beneficium absteinendi
recht der kinderen om de erfenis van hun vader te weigeren
beneficium inventarii
voorrecht van boedelbeschrijving (recht van erfgenamen om, in geval van twijfel over de omvang van een erfenis, de erfenis alleen te nemen wanneer er voordeel uit te halen valt)
benevole lector
welwillende lezer
bercarius
schaapherder
bibliopega
boekbinder
bibliopola
boekhandelaar, boekhouder
bidellus
gerechtsdienaar, beulsknecht, pedel
bidu(o), (ante)
op de tweede dag, (ervoor)
biennalis, biennis
twee jaar oud
bigami, bigamus, bimaritus
bigamist, man die terzelfdertijd met twee vrouwen gehuwd is
binati filii
tweeling
binubus
man die voor de tweede maal gehuwd is
bombarda
geweerschot
bombardicus
bu(k)sschieter, schutter, kolvenier
bombardus
bu(k)smeester, kanonnier
bombicinator
zijdewever, zijdewerker, brocaatmaker
bona
goederen
bona hereditaria
erfgoederen, stamgoederen, stokgoederen
bona materna
de goederen van moederszijde
bona minorum, bona mingrum
goederen die aan een minderjarige toebehoren
botresses
in de 17e en 18e eeuw mandendraagsters
botularius
worstenmaker, worststopper, worsthandelaar
boves
ossen
braxator, brax(i)ator
brouwer
brevi
kort
bubulc(ulai)us
koeherder, ossendrijver, ossenhoeder
buc(c)inator
hoornblazer, trompetblazer
burdonarius
lastdierendrijver
bursarius
beurzenmaker, tassenmaker, leerwerker, koffermaker, zadelmaker, kassier, penningmeester, ontvanger
busti-rapus
grafschender
buticularius-pincerna
schenker