Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 143: Line 143:
 
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.  
 
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.  
 
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што  
 
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што  
пристапот кона базата на податоци (пишува и чита) побрзо.  
+
пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.  
  
  
The problem with transactions (at least using BSDDB) is that it does not
+
Проблемот со трансакциите (барем кога го користите BSDDB) e тоа што не
allow all the data to be stored in a single file. Logging files are
+
дозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека.  
needed to keep track of things. These logging files are kept in a DB
+
Запишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата.  
Environment directory. We need a separate directory for each file,
+
Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory.  
otherwise the log files can interfere with each other.
+
Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека,
 +
инаку записните датотеки можат да се измешаат.  
  
  
In 2.2, we keep the log files under the ~/.gramps/<path> directory,
+
Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот,
creating a unique directory for each database. The problem is that your
+
создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на Вашата
GRDB file needs the log files, which are in a different directory.
+
GRDB датотека и се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум.
Copying the GRDB file is only copying a portion of the database.
+
КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.
  
==Багови и барања Bugs and requests==
+
==Багови и барања ==
*I found a bug and I want it fixed right now! What do I do?
+
*Пронајдов баг и сакам да е поправена веднаш! Што да направам?  
The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to [email protected] :-)
+
Најдоброто нешто што можете да го направите е да го поправите багот
 +
и да ја испратите патеката на [email protected]net :-)
  
If that is not possible, you should [[How to report bugs|submit a bug report]]
+
Ако ова не е возможно, Вие треба да [[How to report bugs|поднесете извештај за баг]]
  
A good bug report would include:
+
Добар извештај за баг треба да има:
# Version of gramps you were using when you encountered the bug (available through Help About menu item).
+
# Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на багот (достапно преку Помош За ставка на мени).
# Language under which gramps was run (available by executing <code>  echo $LANG</code> in your terminal).
+
# Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на <code>  echo $LANG</code> во Вашиот терминал).
# Symptoms indicating that this is indeed a bug.
+
# Симптомите што упатуваат дека ова навистина е баг.  
# Any Traceback messages, error messages, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback window.
+
# Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во Вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.  
  
Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. Then we will have a way of contacting you should we need more information.
+
Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, Ве молиме следете ги Вашите извештаи за баг. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со Вас ако ни требаат повеќе информации.
  
*GRAMPS should be a .... type of application
+
*Грампс треба да биде.... еден вид на апликација
It is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) application. When is this going to happen?
+
Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?
  
The surest way to see it happen is to get it done by yourself. Since GRAMPS is free/open source, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fit. In doing so, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS development. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertise, filters, etc., we will gladly cooperate with your new project, to ensure compatibility or import/export options to your new format of a project.
+
Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не Ви забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што Вам Ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете в предвид да му дадете поинакво име на Вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да Ви даде совет, стручно мислење, филтери итн., со задоволство ќе соработуваме со Вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на Вашиот нов формат на проектот.
  
If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.
+
Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои Вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека Вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.  
  
==Грампс веб-хостирање GRAMPS Webhosting ==
+
==Грампс веб-хостирање ==
 
*How can I publish web sites generated by GRAMPS?
 
*How can I publish web sites generated by GRAMPS?
 
Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see [[GRAMPS:Webhosting|the webhosting article]].
 
Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see [[GRAMPS:Webhosting|the webhosting article]].

Revision as of 10:14, 25 September 2008

Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве молиме пратете ни ги Вашите предлози на [email protected]


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] NextGramps-notes.png

Please update or expand this section.Земете в предвид да погледнете и во:

Општо

 • Што е GRAMPS?

GRAMPS е програма за Генеалошко Истражување и Програмски Систем за Расчленување и Управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма која што Ви овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на Вашиот сметач, видете во За.

 • Каде да ја најдам и колку чини?

Грампс можете да го инсталирате installed бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.

 • Дали го има Грампс на други јазици?

Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во GRAMPS translations.

 • Како да одржувам заштитна резерва (backups)?

Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.

Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите податоци и чувањето на истите на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што е мала и читлива за човекот, означена од .gramps. Ако сте го дозволиве ова во параметрите (Во менито Уреди->Параметри->Општо), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време на безбедна локација (на пример на usb стик). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што можете да ja извлечете XML датотеката, која што е читлива за човек, видете подробности.

Не чувајте резерви во GEDCOM. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи губење на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

Не чувајте резерви во GRDB формат. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека исто така не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

 • Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува не-Роман Уникод фонтовите?

Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.

Инсталирање

 • Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?

Грампс е GTK апликација. Грампс треба да ги има pygtk библиотеките инсталирани во системот. Се додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.

 • Дали работи во Windows?

Linux Genealogy CD може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows.

Експериментален Windows installer е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа достапна е windows mailing list и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.

 • Дали работи со Mac?

Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)

Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве молиме стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале had success во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.

 • Кои се Минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?

Ви препорачуваме најмалку 800x600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично ефикасно на систем со 256MB, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB би требало да држи околу 200 000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 000 лица треба да имате 530Mb за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддиск.

Параметри

 • Дали можам да ги променам датумите во извештаите во 'ден месец година'?

Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди->Параметри") во посакуваниот формат (на пр.ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри ќе се користат.

Соработка- Преносливост

 • Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?

Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со GEDCOM, општо прифатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и пишува GEDCOM датотеки.

Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара user feedback. Ве молиме слободно информирајте не нас за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, и ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!

 • Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Дали може Грампс да пишува датотеки што се читливи од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Кои стандарди ги поддржува Грампс?

Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.

 • Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?

Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.

 • Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.

Иако грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш GeneWeb или PhpGedView се програми што ќе Ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:

 1. Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 2. Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 3. Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?

Подобар пристап би бил овозможување на веб форма на интерфејс што дозволува внесување на податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување од Вас. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во Вашата база на податоци.

Исто така можеби ќе сакате да ги имате в предвид ефектите на можното време за превземање на Вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис (premium webhosting service).

Извештаи

 • Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?

Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е тоа генеалошко дрво. Некои мислат дека е графилон што започнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што започнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.

Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците (Вие) да креираат свои сопствени приклучоци, кои што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.

 • Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?

Текстуални извештаи се достапни во HTML, PDF, ODT, LaTeX и RTF формати. Графичките извештаи (табели и графикони) се достапни во PostScript, PDF, SVG, ODS и GraphViz формати.

 • Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?

Извештаите се на јазикот на Вашата линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на додатни јазични пакувања, видете во Howto: Change the language of reports

 • Дали е Грампс компатибилен со Интернетот?

Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи Вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги превзеле од Интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку Интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на Интернетот (на пр.: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG, и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има многу малку нешта што генеалошката програма може да стори со Интернетот.

 • Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/штобило?

Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова Ви дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Можете исто така да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете Ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање на лица засновано на критериумот зададен од Вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Питон (Python).

 • Зошто не-Ллатинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?

Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот gnome-print бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).

Ако имате само Латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот .

 • Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?

Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтерите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако Вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете Ваш сопствен приклучок од самиот почеток. Има помош во Developers Portal или во Developers mailing list: [email protected]

За да ја тестирате Вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на започнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.

Ако сте среќни со Вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да не контактирате на [email protected]

База на податоци - Формати на Грампс датотеки

 • Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?

Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја упарвува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристп до базата. Со обичните големмини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со десетици илјади лица.

 • Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?

Видете погоре. ПОвторно, ова зависи од тоа колку меморија имате Вие, видете во GRAMPS Performance.

 • Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?

Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е .grdb што значи gramps база на податоци.

 • Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот Мрежен систем на датотеки (NFS share)?

Да, можете.

 • Зошто форматот на базата на податоци не е преносли?

Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“. Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на податоците. Со атомските трансакции, повеќекратните промени се изведени како единечен дел. Или успеваат сите промени, или ниту една. Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени. Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.


Проблемот со трансакциите (барем кога го користите BSDDB) e тоа што не дозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека. Запишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата. Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory. Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека, инаку записните датотеки можат да се измешаат.


Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот, создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на Вашата GRDB датотека и се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум. КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.

Багови и барања

 • Пронајдов баг и сакам да е поправена веднаш! Што да направам?

Најдоброто нешто што можете да го направите е да го поправите багот и да ја испратите патеката на [email protected] :-)

Ако ова не е возможно, Вие треба да поднесете извештај за баг

Добар извештај за баг треба да има:

 1. Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на багот (достапно преку Помош → За ставка на мени).
 2. Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на echo $LANG во Вашиот терминал).
 3. Симптомите што упатуваат дека ова навистина е баг.
 4. Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во Вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.

Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, Ве молиме следете ги Вашите извештаи за баг. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со Вас ако ни требаат повеќе информации.

 • Грампс треба да биде.... еден вид на апликација

Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?

Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не Ви забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што Вам Ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете в предвид да му дадете поинакво име на Вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да Ви даде совет, стручно мислење, филтери итн., со задоволство ќе соработуваме со Вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на Вашиот нов формат на проектот.

Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои Вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека Вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.

Грампс веб-хостирање

 • How can I publish web sites generated by GRAMPS?

Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see the webhosting article.

If you wish to submit pages to the GRAMPS library site, you will need to contact the GRAMPS project, typically by sending a message to the gramps-users mailing list. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the site. After you upload the files (in a gzip'ed tar file), the GRAMPS project will install the pages for you on the site.

 • After I upload my Family Web Page to library.gramps-project.org, is the password used for write privileges only or read privileges?

In order to prevent abuse of the library.gramsp-project.org site, the password given allows uploads only. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS project, and we could set this up for you. However, the read and write accounts will be separate accounts.

 • Do I view the Family Web Page with a url into my browser? Or through a link on a list of Family Web Pages on the GRAMPS-Project.org site?

The main page on the library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sites. However, there will be a unique URL for each site as well.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next