Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 45: Line 45:
 
==Инсталирање==
 
==Инсталирање==
  
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, reeBSD?
+
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
 
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
 
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Се додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
  
Line 66: Line 66:
 
Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди->Параметри") во посакуваниот формат (на пр.ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри ќе се користат.  
 
Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди->Параметри") во посакуваниот формат (на пр.ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри ќе се користат.  
  
==Соработка- Преносливост Collaboration-Portability==
+
==Соработка- Преносливост ==
 
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?  
 
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?  
 
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општо прифатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и пишува GEDCOM датотеки.
 
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општо прифатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и пишува GEDCOM датотеки.
Line 79: Line 79:
  
 
*Кои стандарди ги поддржува Грампс?   
 
*Кои стандарди ги поддржува Грампс?   
The nice thing about standards is that there never is a shortage of them. GRAMPS is tested to support the following flavors of GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.
+
Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.
  
*How do I import data from another genealogy program into GRAMPS?
+
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
The best way is to create a new family tree, and select the import option in the file menu. Here you select the GEDCOM you generated with the other program, and import it.  
+
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
  
*Can I install GRAMPS on a Linux Web Server and use it via a web browser? This would enable my relations worldwide to access and update it.
+
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.  
While GRAMPS can generate web sites, it does not provide a web interface that allows for editing. If this is a requirement, then [http://geneweb.org GeneWeb] or [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] are programs more likely to meet your needs. However, you may wish to ask yourself the following questions:
+
Иако грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе Ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:  
# Do I really want relatives or other people to directly edit my genealogy database?
+
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
# Do I implicitly trust, without verification, any data that people may enter?
+
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
# Do these people have the same understanding of good genealogy practice that I have?
+
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
 
A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examination. You can then decide if the information should be entered into your database.
 
A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examination. You can then decide if the information should be entered into your database.
  

Revision as of 10:59, 24 September 2008

Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве молиме пратете ни ги Вашите предлози на [email protected]


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] NextGramps-notes.png

Please update or expand this section.Земете в предвид да погледнете и во:

Општо

 • Што е GRAMPS?

GRAMPS е програма за Генеалошко Истражување и Програмски Систем за Расчленување и Управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма која што Ви овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на Вашиот сметач, видете во За.

 • Каде да ја најдам и колку чини?

Грампс можете да го инсталирате installed бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата Јавна Лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено Ви е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.

 • Дали го има Грампс на други јазици?

Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во GRAMPS translations.

 • Како да одржувам заштитна резерва (backups)?

Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.

Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на Вашите податоци и чувањето на истите на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, која што е мала и читлива за човекот, означена од .gramps. Ако сте го дозволиве ова во параметрите (Во менито Уреди->Параметри->Општо), Грампс ќе прави заштитна резерва на Вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека од време на време на безбедна локација (на пример на usb стик). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по кое што можете да ja извлечете XML датотеката, која што е читлива за човек, видете подробности.

Не чувајте резерви во GEDCOM. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи губење на податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

Не чувајте резерви во GRDB формат. GRDB е база на податоци, што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека исто така не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

 • Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги подржува не-Роман Уникод фонтовите?

Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.

Инсталирање

 • Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?

Грампс е GTK апликација. Грампс треба да ги има pygtk библиотеките инсталирани во системот. Се додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Питон (Python) се инсталирани, Грампс ќе има додатна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.

 • Дали работи во Windows?

Linux Genealogy CD може да функционира како живо ЦД од кое што директно бутирате (live CD that you boot directly from). Потоа можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако Вашиот сметач е на Windows.

Експериментален Windows installer е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа достапна е windows mailing list и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.

 • Дали работи со Mac?

Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е диектно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер. (port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.)

Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. /ве молиме стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале had success во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во нативен мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.

 • Кои се Минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?

Ви препорачуваме најмалку 800x600 резолуција (video display). За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува прилично ефикасно на систем со 256MB, држејќи значително многу лица. Систем со 512MB би требало да држи околу 200 000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120 000 лица треба да имате 530Mb за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем харддиск.

Параметри

 • Дали можам да ги променам датумите во извештаите во 'ден месец година'?

Да, променете го датумот на Грампс во параметрите ("Уреди->Параметри") во посакуваниот формат (на пр.ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите попараметри ќе се користат.

Соработка- Преносливост

 • Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?

Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со GEDCOM, општо прифатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и пишува GEDCOM датотеки.

Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара user feedback. Ве молиме слободно информирајте не нас за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, и ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!

 • Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Дали може Грампс да пишува датотеки што се читливи од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Кои стандарди ги поддржува Грампс?

Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги подржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.

 • Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?

Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.

 • Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс Веб Сервер (Linux Web Server) и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.

Иако грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфјс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш GeneWeb или PhpGedView се програми што ќе Ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:

 1. Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 2. Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 3. Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?

A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examination. You can then decide if the information should be entered into your database.

You may also want to consider the effects of possible downtime of your site if you cannot afford yourself a premium webhosting service.

Извештаи Reports

 • Can GRAMPS print a genealogical tree for my family?

Yes. Different people have different ideas of what a genealogical tree is. Some think of it as a chart going from the distant ancestor and listing all his/her descendants and their families. Others think it should be a chart going from the person back in time, listing the ancestors and their families. Yet other people think of a table, text report, etc.

GRAMPS can produce any of the above, and many more different charts and reports. Moreover, the plugin architecture enables users (you) to create their own plugins which could be new reports, charts, or research tools.

 • In what formats can GRAMPS output its reports?

Text reports are available in HTML, PDF, ODT, LaTeX, and RTF formats. Graphical reports (charts and diagrams) are available in PostScript, PDF, SVG, ODS, and GraphViz formats.

 • How can I change the default language in reports?

The reports are in the language of your linux installation. You can change it by installing extra language packs, see Howto: Change the language of reports

 • Is GRAMPS compatible with the Internet?

GRAMPS can store web addresses and direct your browser to them. It can import data that you download from the Internet. It can export data that you could send over the Internet. GRAMPS is familiar with the standard file formats widely used on the Internet (e.g. JPEG, PNG, and GIF images, MP3, OGG, and WAV sound files, QuickTime, MPEG, and AVI movie files, etc). Other than that, there is little that a genealogical program can do with the Internet.

 • Can I create custom reports/filters/whatever?

Yes. There are many levels of customization. One is creating or modifying the templates used for the reports. This gives you some control over the fonts, colors, and some layout of the reports. You can also use GRAMPS controls in the report dialogs to tell what contents should be used for a particular report. In addition to this, you have an ability to create your own filters -- this is useful in selecting people based on criteria set by you. You can combine these filters to create new, more complex filters. Finally, you have an option to create your own plugins. These may be new reports, research tools, import/export filters, etc. This assumes some knowledge of programming in Python.

 • Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?

This is a limitation of the built-in fonts of PS and PDF formats. To print non-Latin text, use the Print... in the format selection menu of the report dialog. This will use the gnome-print backend, which supports PS and PDF creation, as well as direct printing. (Note: you might need to install gnome-print separately as it is not required for GRAMPS).

If you only have Latin text, the PDF option will produce a smaller PDF compared to that created by gnome-print, simply because no font information will be embedded.

 • I would like to contribute to GRAMPS by writing my favorite report. How do I do that?

The easiest way to contribute to reports, filters, tools, etc. is to copy an existing GRAMPS report, filter, or tool. If you can create what you want by modifying existing code -- great! If your idea does not fit into the logic of any existing GRAMPS tool, you will need to write your own plugin from scratch. Help is available on the Developers Portal, or on the Developers mailing list: [email protected]

To test your work in progress, you may save your plugin under $HOME/.gramps/plugins directory and it should be found and imported on startup. The correctly written plugin will register itself with GRAMPS, create menu item, and so on.

If you are happy with your plugin and would like to contribute your code back to the GRAMPS project, you are very welcome to do so by contacting us at [email protected]

База на податоци - Формати на Грампс датотеки Database - GRAMPS file formats

 • What is the maximum database size (bytes) GRAMPS can handle?

GRAMPS has no hard limits on the size of a database that it can handle. Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. In reality, however, there are practical limits. The main limiting factors are the available memory on the system and the cache size used for BSDDB database access. With common memory sizes these days, GRAMPS should have no problem using databases with tens of thousands of people.

 • How many people can GRAMPS database handle?

See above. Again, this is dependent on how much memory you have, see GRAMPS Performance.

 • My database is really big. Is there a way around loading all the data into memory?

Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. The fileformat used is .grdb which means gramps database.

 • Can I run GRAMPS from a database on a NFS share?

Yes you can.

 • Why is the database format not portable?

The biggest issue with GRAMPS portability lies with 'transactions'. With GRAMPS 2.2, we added support for atomic transactions to protect data. With atomic transactions, multiple changes are committed as a single unit. Either all the changes make it, or none of the changes make it. You are never left in a situation with a partial set of changes. A side benefit of using transactions is that database access (reads and writes) are faster.


The problem with transactions (at least using BSDDB) is that it does not allow all the data to be stored in a single file. Logging files are needed to keep track of things. These logging files are kept in a DB Environment directory. We need a separate directory for each file, otherwise the log files can interfere with each other.


In 2.2, we keep the log files under the ~/.gramps/<path> directory, creating a unique directory for each database. The problem is that your GRDB file needs the log files, which are in a different directory. Copying the GRDB file is only copying a portion of the database.

Багови и барања Bugs and requests

 • I found a bug and I want it fixed right now! What do I do?

The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to [email protected] :-)

If that is not possible, you should submit a bug report

A good bug report would include:

 1. Version of gramps you were using when you encountered the bug (available through Help → About menu item).
 2. Language under which gramps was run (available by executing echo $LANG in your terminal).
 3. Symptoms indicating that this is indeed a bug.
 4. Any Traceback messages, error messages, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback window.

Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. Then we will have a way of contacting you should we need more information.

 • GRAMPS should be a .... type of application

It is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) application. When is this going to happen?

The surest way to see it happen is to get it done by yourself. Since GRAMPS is free/open source, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fit. In doing so, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS development. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertise, filters, etc., we will gladly cooperate with your new project, to ensure compatibility or import/export options to your new format of a project.

If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.

Грампс веб-хостирање GRAMPS Webhosting

 • How can I publish web sites generated by GRAMPS?

Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see the webhosting article.

If you wish to submit pages to the GRAMPS library site, you will need to contact the GRAMPS project, typically by sending a message to the gramps-users mailing list. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the site. After you upload the files (in a gzip'ed tar file), the GRAMPS project will install the pages for you on the site.

 • After I upload my Family Web Page to library.gramps-project.org, is the password used for write privileges only or read privileges?

In order to prevent abuse of the library.gramsp-project.org site, the password given allows uploads only. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS project, and we could set this up for you. However, the read and write accounts will be separate accounts.

 • Do I view the Family Web Page with a url into my browser? Or through a link on a list of Family Web Pages on the GRAMPS-Project.org site?

The main page on the library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sites. However, there will be a unique URL for each site as well.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next