Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - ЧПП"

From Gramps
Jump to: navigation, search
 
(25 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список, Ве молиме пратете ни ги Вашите предлози на [email protected]
+
Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список,ве молиме испратете ни ги вашите предлози на [email protected].
  
  
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
  
  
{{stub}}
 
  
  
Also consider having a look at:
+
 
 +
Земете предвид да погледнете и во:
 
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
 
*[[:Category:How do I...|How do I...]]
 
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
 
*[[:Category:Tutorials|GRAMPS Tutorials]]
  
 
[[Category:Documentation]]
 
  
 
==Општо==
 
==Општо==
  
*What is GRAMPS?
+
*Што е GRAMPS?
GRAMPS is the Genealogical Research and Analysis Management Program System. In other words, it is a personal genealogy program letting you store, edit, and research genealogical data using the powers of your computer, see [[GRAMPS:About|About]].
+
GRAMPS е програма за Генеалошко истражување и програмски систем за расчленување и управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма што овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на вашиот сметач, видете во [[GRAMPS:За Грампс|За Грампс]].
  
*Where do I get it and how much does it cost?
+
*Каде да ја најдам и колку чини?
GRAMPS can be [[Installation|installed]] at no charge. GRAMPS is an Open Source project covered by the GNU General Public License. You have full access to the source code and are allowed to distribute the program and source code freely.
+
Грампс можете да го инсталирате бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата јавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.
  
*Does GRAMPS exist in other languages?
+
*Дали го има Грампс на други јазици?
Yes, at the moment GRAMPS is translated in 23 languages, see [[GRAMPS translations]].
+
Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во [[GRAMPS преводи]].
  
*How do I keep backups?
+
*Како да одржувам заштитна резерва?
Use a recent version of GRAMPS! From 2.2.5 onwards there is an automatic backup utility.
+
Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.
  
It is extremely important to keep backups of your data, and keep them in a safe place. GRAMPS has a specific portable file format which is small, and human readable, denoted by <code>.gramps</code>. If you have allowed this in the preferences (In <tt>Edit menu->Preferences->General</tt>), GRAMPS will keep a backup of your database on exit. You can copy this backup file from time to time to a save location (eg a usb stick).  
+
Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на вашите податоци и нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, којашто е мала и читлива за човекот, означена од <code>.gramps</code>. Ако сте го дозволиле ова во параметрите (Во <tt>менито Уреди -> Параметри -> Општо</tt>), Грампс ќе прави заштитна резерва на вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека одвреме-навреме на безбедна локација (на пример, на usb-стапче).
[Note: The .gramps files are compressed. Clicking them will open GRAMPS. To see the XML select them and open them with a decompressing utility (like ark, gunzip), after which you can extract the XML file which is human readable, see [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|details]].
+
[Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по коешто можете да ja извлечете XML датотеката, којашто е читлива за човек, видете [[Generate_XML#How_do_I_uncompress_the_file?|подробности]].
  
'''Do not keep backups in GEDCOM'''. Not all information GRAMPS stores can be written in the GEDCOM. Hence, an export/import operation GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, will mean you '''lose''' data. Use the <code>.gramps</code> file format for backups!
+
'''Не чувајте резерви во GEDCOM'''. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи '''губење''' податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
  
'''Do not keep backups in GRDB format'''. GRDB is a database, which might be computer dependent (read, not working on a different PC). Small damage to a GRDB file can also not be repaired. Use the <code>.gramps</code> file format for backups!
+
'''Не чувајте резерви во GRDB формат'''. GRDB е база на податоци што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека, исто така, не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката <code>.gramps</code> за резерви!
  
*Does Gramps support Unicode fonts? In particular, does it support non-Roman Unicode fonts?
+
*Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги поддржува не-Роман Уникод фонтовите?
Yes. GRAMPS works internally with Unicode (UTF-8), so all alphabets can be used on all entry fields. All reports fully support this, although for PDF/PS you need to work with gnome-print or openoffice.
+
Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.
  
 
==Инсталирање==
 
==Инсталирање==
  
*What is needed to install GRAMPS under Linux, Solaris, or FreeBSD?
+
*Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?
GRAMPS is a [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] application. GRAMPS needs to have the [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] libraries installed on the system. As long as these libraries are installed, GRAMPS should function. It will operate under the GNOME desktop, KDE desktop, or any other desktop. If the GNOME bindings for Python are installed on the system, GRAMPS will have additional functionality. The GRAMPS project recommends version 2.8 or higher of GTK.
+
Грампс е [http://en.wikipedia.org/wiki/Gtk GTK] апликација. Грампс треба да ги има [http://en.wikipedia.org/wiki/Pygtk pygtk] библиотеките инсталирани во системот. Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Python се инсталирани, Грампс ќе има дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.
 
 
*Does it work with Windows?
 
  
The [[Linux Genealogy CD]] can function as a live CD that you boot directly from. You can then run Linux and GRAMPS off the CD, even if your computer is entirely Windows.
+
*Дали работи во Windows?
 +
[[Linux Genealogy CD]] може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.
  
An '''experimental''' [[Windows installer]] is available, however we do not have the manpower to offer support for Windows. A [[Contact|windows mailing list]] is available however and we do do our best to solve windows related problems.
+
'''Експериментален''' [[Windows installer]] е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа, достапна е [[Contact|windows mailing list]] и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.
  
*Does it work with the Mac?
+
*Дали работи со Mac?
The Fink project has ported some older versions of GRAMPS to OS X (tm). The Mac OS X port is not directly supported by the GRAMPS project, primarily because none of the GRAMPS developers have access to Mac OS X and because OS X is not Free Software.
+
Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер.
  
This present version of GRAMPS (2.2.x) does not appear to have been ported by the Fink project. Please contact the Fink project for more information. However, some users have [[Mac OS X|had success]] in installing 2.2.x on Mac OSX either running in native mode or running on X11 using some of the fink packages.
+
Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. Ве молиме, стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале [[Mac OS X|успех]] во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.
  
*What are the Minimum Specs to run GRAMPS?
+
*Кои се минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?
We would recommend at least an 800x600 video display. For GRAMPS 2.0, the memory requirements have been reduced, and GRAMPS can run quite efficiently on a 256MB system, holding considerably more people. A system with 512MB should be able to hold around 200,000 people. Disk space requirements for databases are however considerably larger, with a typical database being several megabytes in size. For 120.000 people you must consider already 530Mb for the database. Pictures are stored on disk separately, so a large harddisk is necessary.
+
Ви препорачуваме најмалку 800 x 600 резолуција. За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува особено ефикасно на систем со 256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512 мегабајти би требало да држи околу 200.000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120.000 лица треба да имате 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем хард диск.
  
==Параметри Preferences==
+
==Параметри ==
*Can I change the dates in reports to 'day month year'
+
*Дали можам да ги променам датумите во извештаите во „ден месец година“?
Yes, change in the preferences ("Edit->Preferences") the date for GRAMPS to the required format (eg YYYY-MM-DD or day month year), and make the report. Your global date preferences will be used.
+
Да, променете го датумот на Грампс во параметрите („Уреди -> Параметри“) во посакуваниот формат (на пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите параметри ќе се користат.
  
==Соработка- Преносливост Collaboration-Portability==
+
==Соработка - Преносливост ==
*Is GRAMPS compatible with other genealogical software?  
+
*Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?  
GRAMPS makes every effort to maintain compatibility with [[GEDCOM]], the general standard of recording genealogical information. We have import and export filters that enable GRAMPS to read and write GEDCOM files.
+
Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со [[GEDCOM]], општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.
  
It is important to understand that the GEDCOM standard is poorly implemented -- virtually every genealogical software has its own "flavor" of GEDCOM. As we learn about new flavor, the import/export filters can be created very quickly. However, finding out about the unknown flavors requires [[Contact|user feedback]]. Please feel free to inform us about any GEDCOM flavor not supported by GRAMPS, and we will do our best to support it!
+
Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара [[Contact|user feedback]]. Ве молиме, слободно информирајте нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!
  
*Can GRAMPS read files created by other genealogy programs?  
+
*Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?
See above.
+
Видете погоре.
  
*Can GRAMPS write files readable by other genealogy programs?  
+
*Дали може Грампс да пишува датотеки што се читливи од други генеалошки програми?
See above.
+
Видете погоре.
  
*What standards does GRAMPS support?
+
*Кои стандарди ги поддржува Грампс?
The nice thing about standards is that there never is a shortage of them. GRAMPS is tested to support the following flavors of GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion, and Visual Genealogie.
+
Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion и Visual Genealogie.
  
*How do I import data from another genealogy program into GRAMPS?
+
*Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?
The best way is to create a new family tree, and select the import option in the file menu. Here you select the GEDCOM you generated with the other program, and import it.  
+
Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.
  
*Can I install GRAMPS on a Linux Web Server and use it via a web browser? This would enable my relations worldwide to access and update it.
+
*Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.
While GRAMPS can generate web sites, it does not provide a web interface that allows for editing. If this is a requirement, then [http://geneweb.org GeneWeb] or [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] are programs more likely to meet your needs. However, you may wish to ask yourself the following questions:
+
Иако Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш [http://geneweb.org GeneWeb] или [http://phpgedview.sourceforge.net PhpGedView] се програми што ќе ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:
# Do I really want relatives or other people to directly edit my genealogy database?
+
# Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
# Do I implicitly trust, without verification, any data that people may enter?
+
# Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
# Do these people have the same understanding of good genealogy practice that I have?
+
# Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?
A better approach may be to provide a web form interface that allows others to enter data that is then held for your examination. You can then decide if the information should be entered into your database.
+
Подобар пристап би бил овозможување на веб-форма на интерфејс што дозволува внесување податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во вашата база на податоци.
  
You may also want to consider the effects of possible downtime of your site if you cannot afford yourself a premium webhosting service.
+
Исто така, можеби ќе сакате да ги имате предвид ефектите на можното време за преземање на вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис.
  
==Извештаи Reports==
+
==Извештаи ==
*Can GRAMPS print a genealogical tree for my family?  
+
*Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?
Yes. Different people have different ideas of what a genealogical tree is. Some think of it as a chart going from the distant ancestor and listing all his/her descendants and their families. Others think it should be a chart going from the person back in time, listing the ancestors and their families. Yet other people think of a table, text report, etc.
+
Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е генеалошко дрво. Некои мислат дека е графикон што почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што почнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.
  
GRAMPS can produce any of the above, and many more different charts and reports. Moreover, the plugin architecture enables users (you) to create their own plugins which could be new reports, charts, or research tools.
+
Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците да креираат свои сопствени приклучоци, што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.
  
*In what formats can GRAMPS output its reports?
+
*Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?
Text reports are available in HTML, PDF, ODT, LaTeX, and RTF formats. Graphical reports (charts and diagrams) are available in PostScript, PDF, SVG, ODS, and GraphViz formats.
+
Текстуални извештаи се достапни во HTML, PDF, ODT, LaTeX и RTF формати. Графичките извештаи (табели и графикони) се достапни во PostScript, PDF, SVG, ODS и GraphViz формати.
  
*How can I change the default language in reports?
+
*Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?
The reports are in the language of your linux installation. You can change it by installing extra language packs, see [[Howto: Change the language of reports]]
+
Извештаите се на јазикот на вашата Линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на дополнителни јазични пакувања, видете во [[Howto: Change the language of reports]].
  
*Is GRAMPS compatible with the Internet?  
+
*Дали е Грампс компатибилен со интернетот?
GRAMPS can store web addresses and direct your browser to them. It can import data that you download from the Internet. It can export data that you could send over the Internet. GRAMPS is familiar with the standard file formats widely used on the Internet (e.g. JPEG, PNG, and GIF images, MP3, OGG, and WAV sound files, QuickTime, MPEG, and AVI movie files, etc). Other than that, there is little that a genealogical program can do with the Internet.
+
Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги презеле од интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на интернетот (на пример: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има малку нешта што генеалошката програма може да стори со интернетот.
  
*Can I create custom reports/filters/whatever?  
+
*Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/што било?
Yes. There are many levels of customization. One is creating or modifying the templates used for the reports. This gives you some control over the fonts, colors, and some layout of the reports. You can also use GRAMPS controls in the report dialogs to tell what contents should be used for a particular report. In addition to this, you have an ability to create your own filters -- this is useful in selecting people based on criteria set by you. You can combine these filters to create new, more complex filters. Finally, you have an option to create your own plugins. These may be new reports, research tools, import/export filters, etc. This assumes some knowledge of programming in Python.
+
Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Исто така, можете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање лица засновано на критериумот зададен од вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Python.
  
*Why are non-Latin characters displayed as garbage in PDF/PS reports?  
+
*Зошто не-латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?
This is a limitation of the built-in fonts of PS and PDF formats. To print non-Latin text, use the Print... in the format selection menu of the report dialog. This will use the <code>gnome-print</code> backend, which supports PS and PDF creation, as well as direct printing. (Note: you might need to install gnome-print separately as it is not required for GRAMPS).
+
Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот <code>gnome-print</code> бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).
  
If you only have Latin text, the PDF option will produce a smaller PDF compared to that created by gnome-print, simply because no font information will be embedded.
+
Ако имате само латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот.
  
*I would like to contribute to GRAMPS by writing my favorite report. How do I do that?  
+
*Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?
The easiest way to contribute to reports, filters, tools, etc. is to copy an existing GRAMPS report, filter, or tool. If you can create what you want by modifying existing code -- great! If your idea does not fit into the logic of any existing GRAMPS tool, you will need to write your own plugin from scratch. Help is available on the [[Portal:Developers|Developers Portal]], or on the [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
+
Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтрите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете сопствен приклучок од почетокот. Има помош во [[Portal:Developers|Developers Portal]] или во [[Contact|Developers mailing list]]: [email protected]
  
To test your work in progress, you may save your plugin under $HOME/.gramps/plugins directory and it should be found and imported on startup. The correctly written plugin will register itself with GRAMPS, create menu item, and so on.
+
За да ја тестирате вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на почнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.
  
If you are happy with your plugin and would like to contribute your code back to the GRAMPS project, you are very welcome to do so by contacting us at [email protected]
+
Ако сте среќни со вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да нѐ контактирате на [email protected].
  
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки Database - GRAMPS file formats==
+
==База на податоци - Формати на Грампс датотеки==
*What is the maximum database size (bytes) GRAMPS can handle?
+
*Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?
GRAMPS has no hard limits on the size of a database that it can handle. Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. In reality, however, there are practical limits. The main limiting factors are the available memory on the system and the cache size used for BSDDB database access. With common memory sizes these days, GRAMPS should have no problem using databases with [[GRAMPS Performance|tens of thousands of people]].
+
Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја управува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристап до базата. Со обичните големини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со [[GRAMPS Performance|десетици илјади лица]].
  
*How many people can GRAMPS database handle?  
+
*Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?
See above. Again, this is dependent on how much memory you have, see [[GRAMPS Performance]].
+
Видете погоре. Повторно, ова зависи од тоа колку меморија имате, видете во [[GRAMPS Performance]].
  
*My database is really big. Is there a way around loading all the data into memory?
+
*Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?
Starting with 2.0.0 release, GRAMPS no longer loads all data into memory, which allows it to work with a much larger database than before. The fileformat used is <code>.grdb</code> which means gramps database.
+
Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е <code>.grdb</code> што значи gramps база на податоци.
  
*Can I run GRAMPS from a database on a NFS share?
+
*Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот мрежен систем на датотеки?
Yes you can.
+
Да, можете.
  
*Why is the database format not portable?
+
*Зошто форматот на базата на податоци не е пренослив?
The biggest issue with GRAMPS portability lies with 'transactions'. With
+
Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“.  
GRAMPS 2.2, we added support for atomic transactions to protect data.
+
Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на
With atomic transactions, multiple changes are committed as a single
+
податоците. Со атомските трансакции, повеќекратните промени се изведени
unit. Either all the changes make it, or none of the changes make it.
+
како единечен дел. Или успеваат сите промени, или ниту една.
You are never left in a situation with a partial set of changes. A side
+
Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени.  
benefit of using transactions is that database access (reads and writes)
+
Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што
are faster.
+
пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.
  
  
The problem with transactions (at least using BSDDB) is that it does not
+
Проблемот со трансакциите (барем кога го користите BSDDB) e тоа што не
allow all the data to be stored in a single file. Logging files are
+
дозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека.  
needed to keep track of things. These logging files are kept in a DB
+
Запишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата.  
Environment directory. We need a separate directory for each file,
+
Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory.  
otherwise the log files can interfere with each other.
+
Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека,
 +
инаку записните датотеки можат да се измешаат.
  
  
In 2.2, we keep the log files under the ~/.gramps/<path> directory,
+
Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот,
creating a unique directory for each database. The problem is that your
+
создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на вашата
GRDB file needs the log files, which are in a different directory.
+
GRDB датотека ѝ се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум.
Copying the GRDB file is only copying a portion of the database.
+
КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.
  
==Багови и барања Bugs and requests==
+
==Бубачки и барања ==
*I found a bug and I want it fixed right now! What do I do?
+
*Пронајдов бубачка и сакам да биде поправена веднаш! Што да направам?
The best thing you can do is to fix the bug and send the patch to [email protected] :-)
+
Најдоброто нешто што можете да го направите е да ја поправите бубачката
 +
и да ја испратите патеката на [email protected] :-)
  
If that is not possible, you should [[How to report bugs|submit a bug report]]
+
Ако ова не е возможно, треба да [[How to report bugs|поднесете извештај за бубачка]]
  
A good bug report would include:
+
Добар извештај за бубачка треба да има:
# Version of gramps you were using when you encountered the bug (available through Help About menu item).
+
# Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на бубачката (достапно преку Помош За ставка на мени).
# Language under which gramps was run (available by executing <code>  echo $LANG</code> in your terminal).
+
# Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на <code>  echo $LANG</code> во вашиот терминал).
# Symptoms indicating that this is indeed a bug.
+
# Симптомите што упатуваат дека ова навистина е бубачка.  
# Any Traceback messages, error messages, warnings, etc, that showed up in your terminal or a in separate traceback window.
+
# Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.  
  
Most problems can be fixed quickly provided there is enough information. To ensure this, please follow up on your bug reports. Then we will have a way of contacting you should we need more information.
+
Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, ве молиме следете ги вашите извештаи за бубачка. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со вас ако ни требаат повеќе информации.
  
*GRAMPS should be a .... type of application
+
*Грампс треба да биде.... еден вид на апликација
It is obvious that GRAMPS absolutely needs to become a (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) application. When is this going to happen?
+
Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?
  
The surest way to see it happen is to get it done by yourself. Since GRAMPS is free/open source, nobody prevents you from taking all of the code and continuing its development in whatever direction you see fit. In doing so, you may consider giving your new project another name to avoid confusion with the continuing GRAMPS development. If you would like the GRAMPS project to provide advice, expertise, filters, etc., we will gladly cooperate with your new project, to ensure compatibility or import/export options to your new format of a project.
+
Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што вам ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете предвид да му дадете поинакво име на вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да даде совет, стручно мислење, филтри итн., со задоволство ќе соработуваме со вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на вашиот нов формат на проектот.
  
If, however, you would like the GRAMPS project to adopt your strategy, you would need to convince GRAMPS developers that your strategy is good for GRAMPS and superior to the present development strategy.
+
Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.
  
==Грампс веб-хостирање GRAMPS Webhosting ==
+
==Грампс веб-хостирање ==
*How can I publish web sites generated by GRAMPS?
+
*Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?
Since GRAMPS generates HTML pages, you can upload the pages to your personal web site. If you do not have a personal web site, and still wish to have your pages available on the internet, the GRAMPS project can provide space for you at the http://library.gramps-project.org, see [[GRAMPS:Webhosting|the webhosting article]].
+
Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. Ако немате ваше лично веб-место, а сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, видете [[GRAMPS:Webhosting|статија за веб-хостирање]].
  
*How do I submit my pages to the GRAMPS library site (http://library.gramps-project.org)?
+
*Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?
If you wish to submit pages to the GRAMPS library site, you will need to contact the GRAMPS project, typically by sending a message to the gramps-users mailing list. You will then be given a username and password that will allow you to upload your files to the site. After you upload the files (in a gzip'ed tar file), the GRAMPS project will install the pages for you on the site.
+
Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-корисниците. Тогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.
  
*After I upload my Family Web Page to library.gramps-project.org, is the password used for write privileges only or read privileges?
+
*Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?
In order to prevent abuse of the library.gramsp-project.org site, the password given allows uploads only. If you wish to have a username and password combination to restrict read access to your pages, you will need to contact the GRAMPS project, and we could set this up for you. However, the read and write accounts will be separate accounts.
+
За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. Меѓутоа, сметките за читање и пишување ќе бидат посебни.
  
*Do I view the Family Web Page with a url into my browser? Or through a link on a list of Family Web Pages on the GRAMPS-Project.org site?
+
*Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?
The main page on the library.gramps-project.org site will contain an index of the available family sites. However, there will be a unique URL for each site as well.
+
Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.
  
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Филтри|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|3.0}}
  
[[Category:Documentation]]
+
[[Category:Mk:Documentation]]
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_FAQ}}

Latest revision as of 23:16, 29 August 2015

Овој додаток содржи список на прашања што често се појавуваат во дописните дискусии и форуми. Овој список во никој случај не е целосен. Ако сакате да додадете прашања/одговори во овој список,ве молиме испратете ни ги вашите предлози на [email protected]


Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Претходно Индекс Следно
Земете предвид да погледнете и во:


Општо

 • Што е GRAMPS?

GRAMPS е програма за Генеалошко истражување и програмски систем за расчленување и управување (Genealogical Research and Analysis Management Program System). Со други зборови, Грампс е лична генеалошка програма што овозможува зачувување, уредување и истражување на генеалошки податоци преку користење на можностите на вашиот сметач, видете во За Грампс.

 • Каде да ја најдам и колку чини?

Грампс можете да го инсталирате бесплатно. Грампс е Слободен софтверски проект заштитен од GNU Општата јавна лиценца. Имате целосен пристап до изворниот код и дозволено е да ја дистрибуирате програмата и изворниот код бесплатно.

 • Дали го има Грампс на други јазици?

Да, во моментов Грампс е преведен на 23 јазици, видете во GRAMPS преводи.

 • Како да одржувам заштитна резерва?

Користете понова верзија на Грампс! Од 2.2.5 па натаму има услуга за автоматско градење на заштита.

Од огромна важност е одржувањето на заштитна резерва на вашите податоци и нивното чување на безбедно место. Грампс има посебен формат на преносна датотека, којашто е мала и читлива за човекот, означена од .gramps. Ако сте го дозволиле ова во параметрите (Во менито Уреди -> Параметри -> Општо), Грампс ќе прави заштитна резерва на вашата база на податоци на излегување од него. Можете да ја ископирате оваа заштитна датотека одвреме-навреме на безбедна локација (на пример, на usb-стапче). [Забелешка: .gramps датотеките се копмресирани. Со кликнување на нив ќе се отвори Грампс. За да го видите XML-от изберете ги нив и отворете ги преку декомпресирачка услуга (како ark, gunzip), по коешто можете да ja извлечете XML датотеката, којашто е читлива за човек, видете подробности.

Не чувајте резерви во GEDCOM. Не сите информации зачувани од Грампс можат да бидат впишани во GEDCOM. Значи, операцијата извоз/увоз GRAMPS --> GEDCOM --> GRAMPS, ќе значи губење податоци. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

Не чувајте резерви во GRDB формат. GRDB е база на податоци што може да биде зависна од сметачот (чита, нема да работи на друг сметач). Најмалото оштетување на оваа датотека, исто така, не може да се поправи. Користете го форматот на кодот на датотеката .gramps за резерви!

 • Дали Грампс поддржува Уникод фонтови? Поточно, дали ги поддржува не-Роман Уникод фонтовите?

Да. Грампс внатрешно работи со Уникод (UTF-8), така што сите азбуки можат да се користат во сите полиња за внесување. Сите извештаи целосно го поддржуваат ова, иако за PDF/PS ќе треба да рабаотите со gnome-print или openoffice.

Инсталирање

 • Што е потребно за инсталирање на Грампс под Linux, Solaris, FreeBSD?

Грампс е GTK апликација. Грампс треба да ги има pygtk библиотеките инсталирани во системот. Сѐ додека се инсталирани овие библиотеки, Грампс треба да функционира. Ќе работи на GNOME заднина, KDE заднина или која било друга заднина. Ако GNOME кратенките за Python се инсталирани, Грампс ќе има дополнителна функционалност. Проектот Грампс ја препорачува верзијата 2.8 или повисока на GTK.

 • Дали работи во Windows?

Linux Genealogy CD може да функционира како ЦД од коешто директно подигнувате програма. Потоа, можете да извршувате во Linux и Грампс без ЦД-то, иако вашиот сметач е на Windows.

Експериментален Windows installer е достапен, но ја немаме цеолосната понуда за подрршка на Windows. Меѓутоа, достапна е windows mailing list и се трудиме најдобро што можеме да го решиме проблемот што се однесува на Windows.

 • Дали работи со Mac?

Проектот Fink има пренесено некои постари верзии на Грампс на OS X (tm). Mac OS X пренесување не е директно поддржано од Грампс проектот, првенствено затоа што ниеден од развивачите на Грампс немаат пристап до Mac OS X и затоа што OS X не е Слободен софтвер.

Сегашната верзија на Грампс (2.2.x) не се појавува како пренесена од проектот Fink. Ве молиме, стапете во контакт со проектот Fink за повеќе информации. Меѓутоа, некои корисници имале успех во инсталирањето на 2.2.x на Mac OSX или преку извршување во локален мод или на Х11 користејќи некои од финк пакетите.

 • Кои се минималните спецификации потребни за извршување на Грампс?

Ви препорачуваме најмалку 800 x 600 резолуција. За GRAMPS 2.0, потребите за меморија се намалени и Грампс може да извршува особено ефикасно на систем со 256 мегабајти, држејќи значително многу лица. Систем со 512 мегабајти би требало да држи околу 200.000 лица. Но, потребите на место на дискот се значително поголеми, со типична големина на базата на податоци од неколку мегабајти. За 120.000 лица треба да имате 530 мегабајти за базата. Сликите се зачувани посебно на дискот, значи потрбен е голем хард диск.

Параметри

 • Дали можам да ги променам датумите во извештаите во „ден месец година“?

Да, променете го датумот на Грампс во параметрите („Уреди -> Параметри“) во посакуваниот формат (на пример: ГГГГ-MM-ДД или ден месец година), а потоа направете го извештајот. Вашите параметри ќе се користат.

Соработка - Преносливост

 • Дали Грампс е компатибилен со други генеалошки софтвери?

Грампс ги прави сите напори за да одржи компатибилност со GEDCOM, општоприфатениот стандард за зачувување на генеалошки информации. Имаме увозни и извозни филтри што овозможуваат Грампс да чита и да пишува GEDCOM датотеки.

Многу е важно да разберете дека GEDCOM стандардот е слабо приманет -- навистина секој генеалошки софтвер има своја сопствена „дистрибуција“ на GEDCOM. Како што дознаваме за некој нова дистрибуција, увоз/извоз филтрите можат да се прават многу брзо. Меѓутоа, откривањето на нови дистрибуции бара user feedback. Ве молиме, слободно информирајте нѐ за секоја GEDCOM дистрибуција што не е поддржана од Грампс, а ние ќе се потрудиме најдобро што можеме да ја поддржиме!

 • Дали Грампс може да чита датотеки креирани од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Дали може Грампс да пишува датотеки што се читливи од други генеалошки програми?

Видете погоре.

 • Кои стандарди ги поддржува Грампс?

Добрата работа за стандардите е тоа што тие никогаш не недостасуваат. Грампс е тестиран да ги поддржува следниве дистрибуции на GEDCOM: GEDCOM5.5, Brother's Keeper, Family Origins, Family Tree Maker, Ftree, GeneWeb, Legacy, Personal Ancestral File, Pro-Gen, Reunion и Visual Genealogie.

 • Како да увезувам податоци од друга генеалошка програма во Грампс?

Најдобриот начин е да создадете ново семејно дрво и изберете ја опцијата за увоз во менито на датотеката. Тука можете да го изберете GEDCOM што сте го генериреле во другата програма и да го увезете.

 • Дали можам да го инсталирам Грампс на Линукс веб-сервер и да го користам преку веб-пребарувачот? Ова ќе овозможи пристап на луѓето поврзани со мене од каде било во светот,а со тоа и ажурирање на податоците.

Иако Грампс може да генерира веб-места, не овозможува веб-интерфејс што дозволува уредување. Ако имате потреба од ова, тогаш GeneWeb или PhpGedView се програми што ќе ви излезат во пресрет. Меѓутоа, можеби ќе сакате да се запрашате следново:

 1. Дали навистина сакам моите роднини и другите луѓе директно да ја уредуваат мојата генеалошка база на податоци?
 2. Дали безрезервно им верувам, без проверување, на кои било податоци што другите ќе ги внесат?
 3. Дали овие луѓе го имаат истото сфаќање на добра генеалошка пракса како и јас?

Подобар пристап би бил овозможување на веб-форма на интерфејс што дозволува внесување податоци од страна на други луѓе, што се задржани за понатамошно испитување. А потоа можете да решите дали информациите ќе ги внесете во вашата база на податоци.

Исто така, можеби ќе сакате да ги имате предвид ефектите на можното време за преземање на вашето веб-место ако не можете да си дозволите премиум веб-хостирачки сервис.

Извештаи

 • Дали може Грампс да отпечати генеалошко стебло за моето семејство?

Да. Различни луѓе имаат различна претстава за тоа што е генеалошко дрво. Некои мислат дека е графикон што почнува од најдалечниот предок и подредување на неговите/нејзините потомци и нивните семејства. Други, пак, мислат дека е графикон што почнува од едно лице, подредувајќи ги со одење наназад, со подредување на предците и нивните семејства.

Грампс може да ги изработи обете стебла претходно споменати, како и многу други различни графикони и извештаи. Освен тоа, конструкцијата на приклучоците им овозможува на корисниците да креираат свои сопствени приклучоци, што можат да бидат нови извештаи, табели или истражувачки алатки.

 • Во кои формати може Грампс да ги изнесува своите извештаи?

Текстуални извештаи се достапни во HTML, PDF, ODT, LaTeX и RTF формати. Графичките извештаи (табели и графикони) се достапни во PostScript, PDF, SVG, ODS и GraphViz формати.

 • Како можам да го променам зададениот јазик во извештаите?

Извештаите се на јазикот на вашата Линукс инсталација. Можете да го промените со инсталирање на дополнителни јазични пакувања, видете во Howto: Change the language of reports.

 • Дали е Грампс компатибилен со интернетот?

Грампс може да зачува веб-адреси и да го насочи вашиот веб-пребарувач кон нив. Може да увезе податоци што сте ги презеле од интернет. Може да извезе податоци што можете да ги испратите преку интернет. Грампс ги препознава стандардните формати на датотеките широко употребени на интернетот (на пример: JPEG, PNG и GIF слики, MP3, OGG и WAV звучни датотеки, QuickTime, MPEG и AVI филмски датотеки итн.). Освен тоа, има малку нешта што генеалошката програма може да стори со интернетот.

 • Можам ли да создадам сопствени извештаи/филтери/што било?

Да. Има многу нивоа на создавање по сопствена желба. Еден начин е создавање или променување на обрасците употребени за извештаите. Ова дава можност за управување со фонтот, боите и некои основни нацрти за извештаите. Исто така, можете да ги користите Грампс наредбите во дијалозите на извештаите за да кажете кои содржини ќе ги употребите во одредениот извештај. Во продолжение, имате можност да создадете ваши сопствени филтри -- ова е корисно за одбирање лица засновано на критериумот зададен од вас. Можете да ги комбинирате овие филтри за да создадете нови, посложени филтри. На крајот, имате опција да креирате сопствен приклучоци. Тие можат да бидат нови извештаи, истражувачки алатки, увоз/извоз филтри итн. Ова бара познавање на програмирање во Python.

 • Зошто не-латинските знаци се прикажани како отпадок во PDF/PS извештаите?

Ова е ограничување на вградените фонтови на PS или PDF форматите. За да печатите не-латински текст, употребете го Отпечати... во менито за избор на формат од дијалогот на извештајот. Ова ќе го употреби кодот gnome-print бекенд, што поддржува PS и PDF создавање, исто како и директно отепечатување. (Забелешка: можеби ќе има потреба да инсталирате gnome-print одделно, бидејќи не е потребен за Грампс).

Ако имате само латински текст, PDF опцијата ќе изработи помал PDF споредени со тие создадени од gnome-print, едноставно бидејќи нема вградено информација за фонтот.

 • Сакам да придонесам во Грампс со пишување на мојот омилен извештај. Како да го направам тоа?

Најлесниот начин за придонесување во извештаите, филтрите, алатките итн. е копирање на постоечките Грампс извештаи, филтри или алатки. Ако можете да создадете што сакате со промена на постоечкиот код -- одлично! Ако вашата идеја не се согласува во логиката на ниту една постоечка алатка во Грампс, ќе треба да напишете сопствен приклучок од почетокот. Има помош во Developers Portal или во Developers mailing list: [email protected]

За да ја тестирате вашата работа додека е во тек, можете да го зачувате приклучокот под $HOME/.gramps/plugins директориумот и треба да биде пронајден и увезен на почетокот на почнувањто. Прецизно напишаниот приклучок ќе се регистрира самиот со Грампс, создади ставка на мени итн.

Ако сте среќни со вашиот приклучок и сакате да придонесете со враќање на кодот до проектот Грампс, слободно можете да нѐ контактирате на [email protected]

База на податоци - Формати на Грампс датотеки

 • Која е максималната големина на базата на податоци (бајти) што Грампс може да ја управува?

Грампс нема некоја цврста граница за големината на базата што може да ја управува. Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Во суштина, сепак има некои практични ограничувања. Главните ограничувачки фактори се во достапната меморија на системот и големината на кешот употребен за BSDDB пристап до базата. Со обичните големини на меморијата денес, Грампс не би требало да има проблеми со употребувањето на базате со десетици илјади лица.

 • Со колку лица GRAMPS базата на податоци може да управува?

Видете погоре. Повторно, ова зависи од тоа колку меморија имате, видете во GRAMPS Performance.

 • Мојата база на податоци е навистина голема. Има ли друг начин на вчитување на сите податоци во меморијата?

Од изданието 2.0.0, Грампс повеќе не ги вчитува сите податоци во меморијата, што овозможува работење со многу поголема база на податоци отколку претходно. Употребениот форматот на датотеката е .grdb што значи gramps база на податоци.

 • Можам ли да го извршувам Грампс од база на податоци од заедничкиот мрежен систем на датотеки?

Да, можете.

 • Зошто форматот на базата на податоци не е пренослив?

Најголемиот проблем со преносливоста на Грампс лежи во „трансакциите“. Со Грампс 2.2 додадовме поддршка за атомски трансакции за заштита на податоците. Со атомските трансакции, повеќекратните промени се изведени како единечен дел. Или успеваат сите промени, или ниту една. Никогаш не сте оставени во ситуација на делумни промени. Споредна добивка од употребата на трансакциите е тоа што пристапот кон базата на податоци (пишува и чита) побрзо.


Проблемот со трансакциите (барем кога го користите BSDDB) e тоа што не дозволува сите податоци да бидат зачувани во една датотека. Запишувањето на датотеките е потребно за да биде во тек со нештата. Овие записни датотеки се зачувани во DB Environment directory. Потребен ни е посебен директориум за секоја датотека, инаку записните датотеки можат да се измешаат.


Во 2.2, ги задржавме записните датотеки под ~/.gramps/<path> директориумот, создавајќи единствен директориум за секоја база. Проблемот е што на вашата GRDB датотека ѝ се потребни записните датотеки, што се наоѓаат во различен директориум. КОпирањето на датотеката GRDB е само копирање на дел од базата.

Бубачки и барања

 • Пронајдов бубачка и сакам да биде поправена веднаш! Што да направам?

Најдоброто нешто што можете да го направите е да ја поправите бубачката и да ја испратите патеката на [email protected] :-)

Ако ова не е возможно, треба да поднесете извештај за бубачка

Добар извештај за бубачка треба да има:

 1. Верзијата на gramps што сте ја користеле кога сте наишле на бубачката (достапно преку Помош → За ставка на мени).
 2. Јазикот на кој gramps извршувал (достапно со извршување на echo $LANG во вашиот терминал).
 3. Симптомите што упатуваат дека ова навистина е бубачка.
 4. Сите пораки за следење, пораки за грешки, предупредување итн. што се појавиле во вашиот терминал или посебниот прозорец за следење.

Поголемиот дел од проблемите можат да се поправат брзо, ако за истите има овозможено доволно информации. За да го осигурате ова, ве молиме следете ги вашите извештаи за бубачка. Тогаш ќе имаме начин да стапиме во контакт со вас ако ни требаат повеќе информации.

 • Грампс треба да биде.... еден вид на апликација

Очигледно е дека Грампс има апсолутна потреба да стане (client-server/web-based/PHP/weblog/Javascript/C++/distributed/KDE/Motif/Tcl/Win32/C#/You-name-it) апликација. Кога ќе се случи ова?

Најсигурниот начин за да го видите ова готово е да го направите тоа самите. Бидејќи Грампс е слободен софтвер, никој не забранува да ги земате сите кодови и да продолжите со неговиот развој во кој и да било правец што вам ви одговара. Во изработувањето на ова, би требало да земете предвид да му дадете поинакво име на вашиот нов проект за да се одбегне секаква забуна со продолжувањето на развојот на Грампс. Ако сакате Грампс проектот да даде совет, стручно мислење, филтри итн., со задоволство ќе соработуваме со вашиот нов проект, за да осигураме компатибилност или увоз/извоз опции на вашиот нов формат на проектот.

Ако, сепак, сакате Грампс проектот да ја присвои вашата стратегија, ќе треба да ги убедите развивачите на Грампс дека вашата стратегија е добра за Грампс и подобра од тековната развојна стратегија.

Грампс веб-хостирање

 • Како можам да ги објавам веб-местата генерирани од Грампс?

Бидејќи Грампс генерира HTML страници, можете да ги вчитате страниците на вашето веб-место. Ако немате ваше лично веб-место, а сѐ уште сакате вашите страници да се достапни на интернет, Грампс проектот може да обезбеди место за вас на http://library.gramps-project.org, видете статија за веб-хостирање.

 • Како да ги приложам моите страници на веб-местото на Грампс библиотеката (http://library.gramps-project.org)?

Ако сакате да приложите страници на веб-местото на Грампс библиотеката, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот, вообичаено со испраќање порака до дописната листа на Грампс-корисниците. Тогаш ќе ви бидат доделени корисничко име и лозинка со коишто ќе можете да ги вчитате вашите датотеки на веб-местото. Откако ќе ги вчитате датотеките (во gzip'ed tar датотека), проектот Грампс ќе ги инсталира страниците за вас.

 • Откако ја вчитав мојата Семејна веб-страница на library.gramps-project.org, дали лозинката е употребена само со предност за пишување или читање?

За да се спречи злоупотребата на library.gramsp-project.org веб-местото, дадената лозинка дозволува само вчитување. Ако сакате да имате комбинација на корисничко име и лозинка за да го забраните пристапот за читање на вашите страници, ќе треба да стапите во контакт со Грампс проектот и ќе можеме да ги средиме работите за вас. Меѓутоа, сметките за читање и пишување ќе бидат посебни.

 • Дали ја гледам мојата Семејна веб-страница со url во мојот пребарувач? Или, пак, преку линк на списокот со Семејни веб-страници на веб-местото GRAMPS-Project.org?

Главната страница на веб-местото library.gramps-project.org ќе содржи индекс на достапните семејни веб-места. Меѓутоа, исто така, ќе постои единствен URL за секое посебно веб-место.

Претходно Индекс Следно