Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Алатки"

From Gramps
Jump to: navigation, search
Line 332: Line 332:
  
 
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчиња:
 
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчиња:
* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со}} . At any time you can click on the {{man button|Cancel}} button or the {{man label|Back}} button. Clicking the {{man button|Forward}} button will bring up the {{man label|Final confirmation}} window.
+
* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со}} . Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад}} . Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда}} .
* Convert paths from relative to absolute
+
* Преобразува патеки од релативни во апсолутни
* Convert paths from absolute to relative
+
* Преобразува патеки од апсолутни во релативни
  
=== Пресметувач на врски Relationship calculator ===
+
=== Пресметувач на врски ===
  
This utility calculates and displays the relationship of any person to the Active Person.
+
Оваа услуга ја пресметува и прикажува врската на секое лице на Активното лице.  
  
=== Завери податоци Verify the Data... ===
+
=== Завери податоци... ===
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Verify the Data...]]
+
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
This utility allows you to verify the database based on the set of criteria specified by you.
+
Оваа услуга Ви дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од Вас.  
  
For example, you may want to make sure that nobody in your database had children at the age of 98. Based on common sense, such a record would indicate an error. However, it is not a consistency error in the database. Besides, someone might have a child at the age of 98 (although this rarely happens). The Verify tool will display everything that violates your criteria so that you can check whether the record is erroneous or not. The ultimate decision is yours.
+
На пример, може ќе посакате да се осигурате дека никој во Вашата база на податоци нема деца на возраст од 98. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на гршка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за Заверување ќе прикаже се што ги прекршува Вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Ваша.
  
 
+
Со кликнување на '''Алатки-->Услуги-->Завери податоци...''' you will get a {{man label|Database Verify Tool}} window. The window has four tabs. Those tabs show a list with criteria and a input field where you can alter the criteria value. In the lists below I show some ''workable'' values.
Clicking on '''Tools-->Utilities-->Verify the Data...''' you will get a {{man label|Database Verify Tool}} window. The window has four tabs. Those tabs show a list with criteria and a input field where you can alter the criteria value. In the lists below I show some ''workable'' values.
 
  
 
*'''General''':
 
*'''General''':

Revision as of 11:26, 20 September 2008

Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.

Грампс алатките Ви дозволуваат да ги изведете различните видови на анализа на Вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуват изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките преставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.

До алатките може да се пристапи преку менито, со избирање на Алатки ->Оддел: Алатки ->Конкретна алатка . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот Избор на алатки повикан со кликнување на иконата Алатки од алатникот.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] NextContents

Расчленување и испитување

Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:

Спореди поединечни настани

Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтери. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете tools-util-cfe ), што може да се повика со кликнување на копчето Уредувач на сопствен филтер . Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.

Интерактивен пребарувач на потомци

Fig. z.z Пребарувач на потомци


Прво треба да изберете лице или да започнете со тековното Активно лице.

Кликнете на менито Алатки-->Расчленување и Истражување-->Интерактивен пребарувач на потиомци.

Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.

Мочете да кликнете на копчињата долу или > за да ги проширите или соберете јазлите.

Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.


Tango-Dialog-information.png
Совет

Со двојно-кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот Уреди лице , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.


Копчето Помош ќе Ве донесе до оваа страница и со Затвори го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.

Обработка на базата на податоци

Овој оддел содржи алатки коишто можат да ја променат Вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање на грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:

Gramps-notes.png
Забелешка

Промените ќе бидат изведени само по Вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката Провери и поправи база на податоци

Пресметка на проценети датуми

Fig. z.z Пресметка на проценети датуми

Клик на Алатки-->Обработување на базата на податоци-->Пресметка на проценети датуми... ќе го повика прозорецот Предупредување за поништување на историјата :Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.

Потоа изберете Прекини или Продолжи.

Ќе го добиете прозорецот Пресметај проценети датуми . Овој прозорец има три јазичиња.

 • Избор:
  • Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете цела база на податоци, Потомци на Активното лице, Семејства од потомци на Активното лице, Предци на Активното лице, Лица со заеднички предок со Активното лице или кој било сопствен филтер (видете филтери направени по сопствена желба).
  • Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на Избери друго лице ќе го подигне прозорецот Изберете лице за извештајот . Во овој прозорец се наоѓа список на лица од којшто можете да одберете. Користете ја стрелката долу или > за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.

Во подолниот агол од левата страна има поле за означување Прикажи ги сите . Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.

  • Текст за извор: во ова поле за текст можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е Пресметани проценки на датуми.

Достапни се четири полиња за означување:

  • Отстрани претходно додадени датуми
  • Додади проценети датуми на раѓање
  • Додади проценети датуми на умирање
  • Прикажи подробни резултати: ќе ги прикаже подробностите на секој внесен датум.


 • Конфиг:
  • Максимална возраст:
  • Максимална разлика помеѓу возраста на браќата/сестрите:
  • Минимален број на години помеѓу генерациите:
  • Просечно години помеѓу генерациите:

Уреди информација на сопственикот на базата на податоци

Fig. z.z Информација на сопственикот

Кликнете на Алатки-->Обработка на базата на податоци-->Уреди информација на сопственикот на базата на податоци. Ова го подигнува прозорецот Уредувач на сопстевникот на базата на податоци , кадешто можете да ги пополните потребните информации.

 • Име:
 • Адреса:
 • Град:
 • Сојузна држава/Покраина:
 • Земја:
 • ZIP/Поштенски код:
 • Телефон:
 • Е-пошта:

Извлечи информација од имиња

This tool searches the entire database and attempts to extract titles and nicknames that may be embedded in a person's Given name field. If any information could be extracted, the candidates for fixing will be presented in the table. You may then decide which to repair as suggested and which not to.

Извлечи Податоци за место од Насловот на место

Оваа Алатка се обидува да го извлече градот и сојузната држава/покраина од насловот на местото.

Пронајди можни удвоени лица...

Fig. z.z Удвоени лица

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.

Моќете да дојдете до оваа алатка преку Алатки->Обработка на базата на податоци...->Пронајди можни удвоени лица....

Два избори се можни:

 • Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
 • Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот soundex .

Претставени се само три копчиња: копчето Помош Ве носи на оваа страница, Откажи за да го запрете обработувањето и Во ред за да започне обработувањето на податоците.

Ако притиснете на копчето Во ред, податоците ќе се обработат во два премина. passes.

Премин 1: градење на воведен список Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.

На крајот се појавува прозорецот Можни соединувања. Овој прозорец прикажува список со три колони:

 • Проценување: ова Ви дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Што поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
 • Прво лице
 • Второ лице

Ако изберете ред можете да ги проверите подробностите со копчето Спореди или со двоен-клик на избраниот ред.

Прикажани се три копчиња: копчето Помош Ве носи на оваа страница, копчето Затвори за да го затворите прозорецот и копчето Спореди коешто го повикува прозорецот Спореди лица, што е подробно објаснет во Merge People Dialog. Овде можете со радио-копчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето Спој и затвори за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.

Притискање на копчето Откажи Ве носи назад до списокот.

Одредување големи букви на семејни имиња...

Fig. z.z Одредување големи букви

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.

Можете да ја употребите оваа алатка преку Алатки-->Обработка на базата на податоци-->Одредување големи букви на семејни имиња....


Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоциМожете да изберете Прекини или Продолжи со алатката.

Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот Промена на големи букви . Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување Избери , Првобитно име и Промени на големи букви.

Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето Прифати промени и затвори . Или, пак, употребете го копчето Откажи за да ги откажете промените.

Преименувај видови на настани

Fig. z.z Провери вид

Оваа алатка Ви дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.

Прикажан е прозорецот Промени видови на настан . Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.

 • Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан
 • Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид

Примерите покажуваат преименување на настан на Раѓање во настан на Крштавка .


На крајот употребете ги копчињата Откажи или Во ред .

Gnome-important.png
Преименување на настани

Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка Врати .

Пререди грампс ИД

Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.

Можете да ги промените овие поставувања во менито Уреди-->Параметри...-->ИД формати .

Можете да ја употребите алатката преку Алатки-->Обработка на база на податоци-->Пререди грампс ИД.

Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.

Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.

Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.

Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат. In a next step unused IDs' are searched for and assigned.


Gnome-important.png
Сопствен ИД

Ако ги приспособувате ИД по Ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!

Поправка на базата на податоци

Провери и поправи база на податоци

Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува: This tool checks the database for integrity problems, fixing the problems it can. Specifically, the tool is checking for:

 • Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
 • Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
 • Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
 • Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.

Обнови упатувања на мапи

Обнови секундарни индекси

Отстрани неупотребени објекти...

Оваа Алатка ќе ја пребара Вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.

Дебагирање

Python прозорец за проценка...

Превчитај додатоци

Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува (unloads and reloads) сите додатоци. Во Грампс системот сите Извештаи и Алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте започнале со Грампс.

Покажи несоберени објекти Show uncollected Objects

Услуги Utilities

Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во Вашата база, но нема да ги променат Вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:

Генерирај SoundEx кодови Generate SoundEx codes

SoundeEx -што е ова?

Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.

Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да Ви помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.

За прв пат применет на пописот 1880 (1880 census), Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.


Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња како и оние кога ја генерирале базата на податоци.

За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.

 • Основно Soundex Кодирачко правило:

Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери: Washington е кодиран W-252 (W, 2 заe S, 5 за N, 2 за G, останатите букви се испуштени). Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).

Број Ги претставува буквите

1 B, F, P, V

2 C, G, J, K, Q, S, X, Z

3 D, T

4 L

5 M, N

6 R

Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.

 • Дополнително Soundex Кодирачко правило:
  • Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:

Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за Z).

  • Имиња со букви Една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример: :
   • Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
   • Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
   • Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
  • Презимиња со Претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под било кој код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
  • Одделувачи на согласки: Ако самоглсака (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример:Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана (видете во правилото „Една-до-друга“ погоре), 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.


Користење на SoundEx модулот во Грампс

Fig. x.y Генератор на SoundEx код

Со кликнување на Алатки-->Услуги --> Soundex генератор... преку алатникот, го добивате прозорецотe Генератор на SoundEx код . Во полето за текст Име можете да име или можете да ја користите стрелката надолу од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.

Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во Вашето Семејно стебло.Резултатот автоматски се прикажува: R236


Копчето Помош е достапно што Ве доведува до оваа страница. Со копчето Затвори (или притискање на <alt+c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.

Управувач на медиуми...

Fig. z.z Прозорец за конечна потврда

Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумски објект и неговата датотека.

Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци не ја вклучуваат самата датотека.

Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на Вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.

Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во Вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, мора тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алтка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.

Ако кликнете на копчето Напред (или притиснете на <Alt+F>) ќе добиете прозорец со три радио копчиња:

 • Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот Замени поднизи во патеката каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст Замени и полето со текст Со . Во кое било време можете да кликнете на копчето Откажи или Назад . Со кликнување на копчето Напред ќе се подигне прозорецот Конечна потврда .
 • Преобразува патеки од релативни во апсолутни
 • Преобразува патеки од апсолутни во релативни

Пресметувач на врски

Оваа услуга ја пресметува и прикажува врската на секое лице на Активното лице.

Завери податоци...

Fig. z.z Завери податоци...

Оваа услуга Ви дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од Вас.

На пример, може ќе посакате да се осигурате дека никој во Вашата база на податоци нема деца на возраст од 98. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на гршка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за Заверување ќе прикаже се што ги прекршува Вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е Ваша.

Со кликнување на Алатки-->Услуги-->Завери податоци... you will get a Database Verify Tool window. The window has four tabs. Those tabs show a list with criteria and a input field where you can alter the criteria value. In the lists below I show some workable values.

 • General:
  • maximum age: 95
  • minimum age to marry 16
  • maximum age to marry 60
  • maximum spouses for a person 4
  • maximum number of consecutive years of widowhood before next marriage 30
  • maximum age for an unmarried person 99

There is a check box: estimate missing dates.

 • Women:
  • minimum age to bear a child 16
  • maximum age to bear a child 51
  • maximum number of children 15
 • Men
  • minimum age to father a child 18
  • maximum age to father a child 65
  • maximum number of children 15
 • Families
  • maximum husband-wife age difference 41
  • maximum number of years between children 11
  • maximum span of years for all children 32


If you are OK with the criteria click the Run button (or hit <Alt+R> and you will be presented with a Database Verification Results window.

Depending on your criteria and your data a list will be shown. Some possibilities of findings are listed below. But there are others.

 • Disconnected individuals : TODO further explain what how
 • old/dead father
 • marriage after death/ before birth
 • large year span for all children
 • early/late marriage
 • young/unborn mother
 • husband and wife with the same surname
 • same sex marriage/ female husband
 • ...

To show how handy this Utility is, here two live examples from real data:

The warning showed 'female husband': checking the data I found a family with father : Anna Roelants. Luckily in the Description I read: The marriage of Adam Roelants and Cornelia Crabbe. It was clearly a typo: Anna i.s.o. Adam. Without this Tool it would be very hard to find.

The warning showed 'late marriage': checking the data: male person °1738 female person °1756 : marriage X 1804 [French Republican Calender] : Everything seemed to be OK: so they (re)married at the age of 66 and 48 years! The warning showed up because the General criteria was set to 60.

On the bottom of the window four check boxes are available to make a selection easier. Those are Mark All, Unmark All, Invert Marks, and Hide Marked.

Double-clicking on a row will give you a possibility to view and or edit the data.

With the Close button (or hit <Alt+C>) you close the Results window. With the Help button (or hitting <Alt+H>) you will get to this page.
Tango-Dialog-information.png
Difference between Verify tool and previously described Check tool

The Check tool detects inconsistencies in the database structure. The Verify tool,however, is detecting the records that do not satisfy your particular criteria.


For example, you may want to make sure that nobody in your database had children at the age of 98. Based on common sense, such a record would indicate an error. However, it is not a consistency error in the database. Besides, someone might have a child at the age of 98 (although this rarely happens). The Verify tool will display everything that violates your criteria so that you can check whether the record is erroneous or not. The ultimate decision is yours.

Уредувач на сопствен филтер Custom Filter Editor

Fig.3.x Define filter

The Custom Filter Editor builds custom filters that can be used to select people included in reports, exports, and other tools and utilities. This is in fact a very powerful tool in genealogical analysis.

When you launch it, the User defined filters dialog appears that lists all the filters (if any) previously defined by you. Click the Add... button to define a new filter. Once you have designed your filters, you can edit, test, and delete selected filters using the Edit... , Test... , and Delete buttons, respectively. All the filters displayed in the list will be automatically saved along with your database and will be available with subsequent sessions of GRAMPS.

Gramps-notes.png
Changes on filters

The changes made to the filters only take effect when you click the Apply and close button.

Scratch Pad

This tool provides a temporary note pad to store database records for easy reuse. In short, this is a sort of the copy-and-paste functionality extended from textual objects to other types of records used in GRAMPS.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Scratch Pad makes extensive use of drag-and-drop technique.


To invoke Scratch Pad, either choose Tools ->Utilities ->Scratch Pad or click the ScratchPad button on the toolbar. The following window will appear:

Fig.3.xx Scratch pad

Scratch Pad supports addresses, attributes (both personal and family), events (both personal and family), names, media objects references, source references, URLs, and of course textual information of notes and comments. To store any type of these records, simply drag the existing record on to the Scratch Pad from the corresponding editor dialog. To reuse the record, drag it from the Scratch Pad on to the corresponding place in the editor, e.g. Address tab, Attribute tab, etc.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Some objects are showing the link icon on the left. This indicates that dragging such selection will produce a reference to an existing object, not copy the object itself.


For example, the media object file will not be duplicated. Instead, the reference will be made to an existing media object, which will result in the local gallery entry.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Scratch Pad storage is persistent within a single GRAMPS session. Closing the window will not lose the stored records. However, exiting GRAMPS will.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next