Difference between revisions of "Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Алатки"

From Gramps
Jump to: navigation, search
m
 
(36 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.
 
Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.
  
Грампс алатките Ви дозволуваат да ги изведете различните видови на анализа на Вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуват изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките преставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.
+
Грампс алатките дозволуваат да ги изведете различните видови анализа на вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуваат изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките претставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.
  
До алатките може да се пристапи преку менито, со избирање на ''' Алатки ->Оддел: Алатки ->Конкретна алатка ''' . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот '''Избор на алатки''' повикан со кликнување на иконата {{man button|Алатки}} од алатникот.
+
До алатките можете да се пристапи преку менито, со избирање ''' Алатки -> оддел: Алатки -> Конкретна алатка '''. Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот '''Избор на алатки''' повикан со кликнување на иконата {{man button|Алатки}} од алатникот.
  
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања}}
+
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
  
  
== Расчленување и Истражување Analysis and Exploration ==
+
== Расчленување и испитување ==
  
 
Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:
 
Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:
  
=== Спореди поединечни настани Compare Individual Events ===
+
=== Спореди поединечни настани ===
  
Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтери. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете ''tools-util-cfe'' ), што може да се повика со кликнување на копчето {{man button|Уредувач на сопствен филтер}} . Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.  
+
Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтри. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете ''tools-util-cfe''), што може да се повика со кликнување на копчето {{man button|Уредувач на сопствен филтер}}. Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.
  
=== Интерактивен пребарувач на потиомци Interactive Descendant Browser ===
+
=== Интерактивен пребарувач на потомци ===
 
[[Image:interactivedes.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пребарувач на потомци]]
 
[[Image:interactivedes.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пребарувач на потомци]]
  
  
Прво треба да изберете лице или да започнете со тековното Активно лице.  
+
Прво треба да изберете лице или да почнете со тековното Активно лице.
  
Кликнете на менито '''Алатки-->Расчленување и Истражување-->Интерактивен пребарувач на потиомци'''.
+
Кликнете на менито '''Алатки --> Расчленување и истражување --> Интерактивен пребарувач на потиомци'''.
  
 
Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.  
 
Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.  
Line 32: Line 32:
 
Мочете да кликнете на копчињата {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите или соберете јазлите.
 
Мочете да кликнете на копчињата {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите или соберете јазлите.
  
Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.  
+
Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.
  
  
  
{{man tip|1=Совет|2=Со двојно-кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот {{man label|Уреди лице}} , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.}}
+
{{man tip|1=Совет|2=Со двојно кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот {{man label|Уреди лице}} , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.}}
  
Копчето {{man button|Помош}} ќе Ве донесе до оваа страница и со {{man button|Затвори}} го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.
+
Копчето {{man button|Помош}} ќе донесе до оваа страница и со {{man button|Затвори}} го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.
  
== Обработување на базата на податоци Database Processing ==
+
== Обработка на базата на податоци ==
  
Овој оддел содржи алатки коишто можат да ја променат Вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање на грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
+
Овој оддел содржи алатки што можат да ја променат вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
  
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по Вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци}} }}
+
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци.}} }}
  
=== Пресметај проценети датуми Calculate Estimated Dates ===
+
=== Пресметка на проценети датуми ===
[[Image:calcestdates.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пресметај проценети датуми Calculate Estimated Dates]]
+
[[Image:calcestdates.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пресметка на проценети датуми]]
Клик на '''Алатки-->Обработување на базата на податоци-->Пресметај проценети датуми...''' ќе го повика прозорецот {{man label|Undo history warning}} :
+
Кликнување на '''Алатки --> Обработување на базата на податоци --> Пресметка на проценети датуми...''' ќе го повика прозорецот {{man label|Предупредување за поништување на историјата}}:
  
  
Line 61: Line 61:
  
  
{{man warn|Undo history|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.  Proceeding with this tool will erase the undo history for this session. In particular, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this tool, please stop here and backup your database.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
  
Потоа изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи}}.
+
Потоа, изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи}}.
  
Ќе го добиете прозорецот {{man button|Пресметај проценети датуми}} . Овој прозорец има три јазичиња.  
+
Ќе го добиете прозорецот {{man button|Пресметај проценети датуми}}. Овој прозорец има три јазичиња.
  
 
*Избор:
 
*Избор:
  
**Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете '''цела база на податоци''', '''Потомци''' на Активното лице, '''Семејства од потомци''' на Активното лице, '''Предци''' на Активното лице, '''Лица со заеднички предок''' со Активното лице или кој било '''сопствен филтер''' (видете филтери направени по сопствена желба).
+
**Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете '''Цела база на податоци''', '''Потомци''' на Активното лице, '''Семејства од потомци''' на Активното лице, '''Предци''' на Активното лице, '''Лица со заеднички предок''' со Активното лице или кој било '''Сопствен филтер''' (видете филтри направени по сопствена желба).
  
**Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на {{man button|Избери друго лице}} ќе го подигне прозорецот {{man label|Изберете лице за извештајот}} . Во овој прозорец се наоѓа список на лица од којшто можете да одберете. Користете ја стрелката {{man button|долу}} arrow or th {{man button|>}} to expand and collapse the nodes. In the table you will see for which persons no birth or death date is available.
+
**Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на {{man button|Избери друго лице}} ќе го подигне прозорецот {{man label|Изберете лице за извештајот}}. Во овој прозорец се наоѓа список на лица од коишто можете да одберете. Користете ја стрелката {{man button|долу}} или {{man button|>}} за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.
  
In the left hand side lower corner there is a {{man label|Show all}} tick box. Clicking on this button will show all people in the database.
+
Во подолниот агол од левата страна има поле за означување {{man label|Прикажи ги сите}}. Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.
  
**Source text: in this {{man label|text field}} you can fill in the text that will be used in the source reference. Default value is: ''Calculated Date Estimates''.
+
**Текст за извор: во ова {{man label|поле за текст}} можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е ''Пресметани проценки на датуми''.
  
Four tick boxes are available:
+
Достапни се четири полиња за означување:
  
** Remove previously added dates
+
** Отстрани претходно додадени датуми
** Add estimated birth dates
+
** Додади проценети датуми на раѓање
** Add estimated death dates
+
** Додади проценети датуми на умирање
** Display detailed results: will show details for every date entered.
+
** Прикажи подробни резултати: ќе ги прикаже подробностите на секој внесен датум.
  
  
*Config:
+
*Конфиг:
  
** Maximum age:
+
** Максимална возраст:
** Maximum sibling age difference:
+
** Максимална разлика помеѓу возраста на браќата/сестрите:
** Minimum years between generations:
+
** Минимален број на години помеѓу генерациите:
** Average years between generations:
+
** Просечно години помеѓу генерациите:
  
=== Edit Database Owner Information ===
+
=== Уреди информација на сопственикот на базата на податоци ===
[[Image:dataowner.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Owner Info]]
+
[[Image:dataowner.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Информација на сопственикот]]
  
click '''Tools-->Database Processing-->Edit Database Owner information'''. This brings up the {{man label|Database Owner editor}} window, where you can fill in the needed info.
+
Кликнете на '''Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Уреди информација на сопственикот на базата на податоци'''. Ова го подигнува прозорецот {{man label|Уредувач на сопстевникот на базата на податоци}}, каде што можете да ги пополните потребните информации.
  
*Name:
+
* Име:
*Adress:
+
* Адреса:
*City:
+
* Град:
*State/Province:
+
* Држава/Покраина:
*Country:
+
* Земја:
*ZIP/Postal Code:
+
* ZIP/Поштенски код:
*Phone:
+
* Телефон:
*Email:
+
* Е-пошта:
  
=== Extract Information from Names ===
+
=== Извлечи информација од имиња ===
  
This tool searches the entire database and attempts to extract titles and nicknames that may be embedded in a person's {{man label|Given name}} field. If any information could be extracted, the candidates for fixing will be presented in the table. You may then decide which to repair as suggested and which not to.
+
Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето {{man label|Дадено име}}. Ако може да се извлече каква било информација, кандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. Тогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.
  
=== Extract Place Data from a Place Title ===
+
=== Извлечи податоци за место од Насловот на место ===
  
This tool attempts to extract city and state/province from a place title.
+
Оваа алатка се обидува да го извлече градот и државата/покраината од насловот на местото.
  
=== Find Possible Duplicate People... ===
+
=== Пронајди можни удвоени лица... ===
[[Image:duppeople.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Duplicate People]]
+
[[Image:duppeople.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Удвоени лица]]
This tool searches the entire database, looking for the entries that may represent the same person.
+
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.  
  
You can access this tool via '''Tool->Database Processing...->Find Possible Duplicate People...'''.
+
Можете да дојдете до оваа алатка преку '''Алатки -> Обработка на базата на податоци... -> Пронајди можни удвоени лица...'''
  
Two options are available:
+
Два избори се можни:
*Match Threshold: choose between High, Medium and Low from the drop down menu.
+
* Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
  
*Options: a check box to enable or disable the use of [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]] codes.
+
* Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]].
  
Only three buttons are present: {{man button|Help}} brings you to this page, a {{man button|Cancel}} to stop processing and an {{man button|OK}} button to start processing the data.
+
Претставени се само три копчиња: копчето {{man button|Помош}} носи на оваа страница, {{man button|Откажи}} за да го запрете обработувањето и {{man button|Во ред}} за да почне обработувањето на податоците.
  
If you hit the {{man button|OK}} button, the data will be processes in two passes.
+
Ако притиснете на копчето {{man button|Во ред}}, податоците ќе се обработат во два премина.
  
Pass 1: building preliminary lists
+
Премин 1: градење на воведен список.
Pass 2: calculating potential matches. A progress bar will be shown and depending the speed of the cpu and the amount of people in the database this can take some time.
+
Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.
  
Finally a {{man label|Potential Merges}} window is presented. This window shows a list with three columns:
+
На крајот се појавува прозорецот {{man label|Можни соединувања}}. Овој прозорец прикажува список со три колони:
*Rating: this gives you an idea of the resemblance between the two people. The higher the ranking, the higher the chance that the people are duplicates.
+
* Проценување: ова дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
*First Person
+
* Прво лице
*Second Person
+
* Второ лице
  
If you select a row you can check the details with the {{man button|Compare}} button or you can double-click on the selected row.
+
Ако изберете ред, можете да ги проверите подробностите со копчето {{man button|Спореди}} или со двоен клик на избраниот ред.
  
Three buttons are present: {{man button|Help}} brings you to this page, a {{man button|Close}} to close the window and a {{man button|Compare}} button to which brings up a {{man label|Compare People}} window which was explain in detail in the [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Here you can select with the radio buttons one of the persons and eventually use the {{man button|Merge and close}} button to merge the data if you find the two persons are duplicates.
+
Прикажани се три копчиња: копчето {{man button|Помош}} носи на оваа страница, копчето {{man button|Затвори}} за да го затворите прозорецот и копчето {{man button|Спореди}} што го повикува прозорецот {{man label|Спореди лица}}, што е подробно објаснето во [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Овде можете со радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето {{man button|Спој и затвори}} за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.
  
Hitting the {{man button|Cancel}} button brings you back to the list.
+
Притискање на копчето {{man button|Откажи}} носи назад до списокот.
  
=== Fix Capitalization of Family Names... ===
+
=== Одредување големи букви на семејни имиња... ===
[[Image:capnames.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Fix Capitalization]]
+
[[Image:capnames.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Одредување големи букви]]
This tool searches the entire database and attempts to fix the capitalization of family names. The aim is to have conventional capitalization: capital first letter and lower case for the rest of the family name. If deviations from this rule are detected, the candidates for fixing will be presented in the table. You may then decide which to repair as suggested and which not to.
+
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.
  
You can use this tool via '''Tools-->Database Processing-->Fix Capitalization of Family Names...'''.
+
Можете да ја употребите оваа алатка преку '''Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Одредување големи букви на семејни имиња...'''
  
  
Line 158: Line 158:
  
  
{{man warn|Undo history|Proceeding with this tool will erase the undo history for this session. In particular, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this tool, please stop here and backup your database.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
  
  
  
  
You can choose {{man button|Stop}} or {{man button|Proceed with the tool}}.
+
Можете да изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи со алатката}}.
  
If there where changes to Capitalization of Names you will be presented with the {{man label|Capitalization changes}} window. The window shows a list of the family names that GRAMPS can convert to correct capitalization. In the list you will see a three columns: {{man button|Select}} check box(es), Original Name and Capitalization Change.
+
Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот {{man label|Промена на големи букви.}} Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување {{man button|Избери}}, Првобитно име и Промени на големи букви.
  
Select the names you want to be changed, then hit the {{man button|Accept changes and close}} button. Or use the {{man button|Cancel}} button to abort changes.
+
Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето {{man button|Прифати промени и затвори.}} Или, пак, употребете го копчето {{man button|Откажи}} за да ги откажете промените.
  
=== Rename Event Types ===
+
=== Преименувај видови на настани ===
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Change type]]
+
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Провери вид]]
This tool allows all the events of a certain name to be renamed to a new name.
+
Оваа алатка дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
  
  
Line 186: Line 186:
  
  
{{man warn|Undo history|Proceeding with this tool will erase the undo history for this session. In particular, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this tool, please stop here and backup your database.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
The {{man label|Change Event Types}} window is presented. This tool will rename all events of one type to a different type.
+
Прикажан е прозорецот {{man label|Промени видови на настан.}} Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.  
  
*Original event type: fill in the text field or use the drop down menu and select an original event type
+
* Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан.
*New event type: fill in the text field (you can create a complete new type here) or use the drop down menu and select a new type
+
* Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид.
  
The example shows a renaming of the '''Birth''' event to a '''Baptism''' event.  
+
Примерите покажуваат преименување на настан на '''Раѓање''' во настан на '''Крштевка'''.  
  
  
  
Finally use the {{man button|Cancel}} or the {{man button|OK}} button.
+
На крајот, употребете ги копчињата {{man button|Откажи}} или {{man button|Во ред.}}
  
{{man warn|1=Renaming events|2=Once completed, this cannot be undone by the regular {{man label|Undo}} function.}}
+
{{man warn|1=Преименување настани|2=Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка {{man label|Врати.}} }}
  
=== Reorder GRAMPS ID ===
+
=== Пререди Грампс ИД ===
  
This tool reorders will change aal the elements in the database to conform to the scheme specified in the database's prefix id's.
+
Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.
  
You can change those settings in the '''Edit-->Preferences...-->ID Formats''' menu.
+
Можете да ги промените овие поставувања во менито '''Уреди --> Параметри... --> ИД формати'''.
  
You can use this tool via '''Tools-->Database Processing-->Reorder GRAMPS IDs'''.
+
Можете да ја употребите алатката преку '''Алатки --> Обработка на база на податоци --> Пререди Грампс ИД'''.
{{man warn|Undo history|Proceeding with this tool will erase the undo history for this session. In particular, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this tool, please stop here and backup your database.}}
+
{{man warn|Поништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.}}
  
The window will show a progress bar.
+
Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.
  
In different steps following IDs' are reordered: Reordering People IDs', Reordering Family IDs', Reordering Event IDs', Reordering Media Object IDs', Reordering Source IDs', Reordering Place IDs', Reordering Repository IDs' and finally Reordering Note IDs'.
+
Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.
  
In a next step unused IDs' are searched for and assigned.
+
Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат.
  
 +
{{man warn|Сопствен ИД|Ако ги приспособувате ИД по ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа, внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!}}
  
{{man warn|Custom IDs'|If you customized your IDs', all those setting are replaced by the default setting. So take care before you use this tool!}}
+
== Поправка на базата на податоци ==
  
== Database Repair ==
+
=== Провери и поправи база на податоци ===
  
=== Check and repair database ===
+
Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува:
  
This tool checks the database for integrity problems, fixing the problems it can. Specifically, the tool is checking for:
+
* Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
  
*Broken family links. These are the cases when a person's record refers to a family while the family's record does not refer to that person, and vice versa.
+
* Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
  
*Missing media objects. The missing media object is the object whose file is referenced in the database but does not exist. This can happen when the file is accidentally deleted, renamed, or moved to another location.
+
* Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
  
*Empty families. These are the family entries which have no reference to any person as their member.
+
* Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.
  
*Parent relationship. This checks all families to ensure that father and mother are not mixed up. The check is also made that parents have different gender. If they have common gender then their relationship is renamed to "Partners".
+
=== Обнови упатувања на мапи ===
  
=== Rebuild Reference Maps ===
+
=== Обнови секундарни индекси ===
  
=== Rebuild Secondary Indices ===
+
=== Отстрани неупотребени објекти... ===
  
=== Remove Unused Objects... ===
+
Оваа алатка ќе ја пребара вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.
  
This Tool will search your database for pieces of information which are not connected to anything else, and then remove them.
+
== Отстранување бубачка ==
  
== Debug ==
+
=== Python прозорец за проценка... ===
  
=== Python Evaluation window... ===
+
=== Превчитај додатоци ===
  
=== Reload Plugins ===
+
Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува сите додатоци. Во Грампс системот сите извештаи и алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте почнале со Грампс.
  
As the name suggests this unloads and reloads all the plugins. In the GRAMPS system all the Reports and Tools are plugins, so this can help flush unwanted settings and load new plugins which you've added to the system since GRAMPS started.
+
=== Покажи несоберени објекти ===
  
=== Show uncollected Objects ===
+
== Услуги ==
  
 +
Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во вашата база, но нема да ги променат вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:
  
== Utilities ==
+
=== Генерирај SoundEx кодови ===
  
This section contains tools allowing you to perform a simple operation on a portion of data. The results can be saved in your database, but they will not modify your existing data. The following utilities are currently available in GRAMPS:
+
==== SoundEx - што е ова? ====
 +
Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме, посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.
  
=== Generate SoundEx codes ===
+
Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример, во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.
  
==== SoundeEx what is this? ====
+
За првпат применет на пописот 1880 година, Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.
This utility generates SoundEx codes for the names of people in the database. Please visit the NARA Soundex Indexing page to learn more about Soundex Indexing System.
 
  
The soundex is a coded surname (last name) index based on the way a surname sounds rather than the way it is spelled. Surnames that sound the same, but are spelled differently, like SMITH and SMYTH, have the same code and are filed together. The soundex coding system was developed so that you can find a surname even though it may have been recorded under various spellings.
 
  
First applied to the 1880 census, Soundex is a phonetic index, not a strictly alphabetical one. Its key feature is that it codes surnames (last names) based on the way a name sounds rather than on how it is spelled. It was to help researchers find a surname quickly even though it may have received different spellings.
+
Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња, како и оние кога ја генерирале базата на податоци.
  
Those doing census lookups must use the same method to encode surnames as the census takers did when they generated the database.  
+
За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.
  
To search for a particular surname, you must first work out its code.
+
*'''Основно Soundex кодирачко правило:'''
  
*'''Basic Soundex Coding Rule:'''
+
Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери:
 +
Washington е кодиран W-252 (W, 2 заe S, 5 за N, 2 за G, останатите букви се испуштени).
 +
Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).
  
Every soundex code consists of a letter and three numbers, such as W-252. The letter is always the first letter of the surname. The numbers are assigned to the remaining letters of the surname according to the soundex guide shown below. Zeroes are added at the end if necessary to produce a four-character code. Additional letters are disregarded. Examples:
+
Број        Ги претставува буквите
Washington is coded W-252 (W, 2 for the S, 5 for the N, 2 for the G, remaining letters disregarded).
 
Lee is coded L-000 (L, 000 added).
 
  
Number  Represents the Letters
+
  1 B, F, P, V
  
1 B, F, P, V
+
  2 C, G, J, K, Q, S, X, Z
  
2 C, G, J, K, Q, S, X, Z
+
  3 D, T
  
3 D, T
+
  4 L
  
4 L
+
  5 M, N
  
5 M, N
+
  6 R
  
6 R
+
Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.
  
Disregard the letters A, E, I, O, U, H, W, and Y.
+
*'''Дополнително Soundex кодирачко правило:'''
  
*'''Additional Soundex Coding Rules:'''
+
** Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:
 +
Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за  Z).
  
** Names With Double Letters: If the surname has any double letters, they should be treated as one letter. For example:
+
** Имиња со букви една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример:
Gutierrez is coded G-362 (G, 3 for the T, 6 for the first R, second R ignored, 2 for the Z).
+
*** Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
 +
*** Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
 +
*** Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
  
** Names with Letters Side-by-Side that have the Same Soundex Code Number: If the surname has different letters side-by-side that have the same number in the soundex coding guide, they should be treated as one letter. Examples:
+
** Презимиња со претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под кој било код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
*** Pfister is coded as P-236 (P, F ignored, 2 for the S, 3 for the T, 6 for the R).
 
*** Jackson is coded as J-250 (J, 2 for the C, K ignored, S ignored, 5 for the N, 0 added).
 
*** Tymczak is coded as T-522 (T, 5 for the M, 2 for the C, Z ignored, 2 for the K). Since the vowel "A" separates the Z and K, the K is coded.
 
  
** Names with Prefixes: If a surname has a prefix, such as Van, Con, De, Di, La, or Le, code both with and without the prefix because the surname might be listed under either code. Note, however, that Mc and Mac are not considered prefixes.For example, VanDeusen might be coded two ways:V-532 (V, 5 for N, 3 for D, 2 for S) or D-250 (D, 2 for the S, 5 for the N, 0 added).
+
** Одделувачи на согласки: Ако самогласка (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример: Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана [видете во правилото „Една-до-друга“ погоре], 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.
  
** Consonant Separators: If a vowel (A, E, I, O, U) separates two consonants that have the same soundex code, the consonant to the right of the vowel is coded. Example:Tymczak is coded as T-522 (T, 5 for the M, 2 for the C, Z ignored (see "Side-by-Side" rule above), 2 for the K). Since the vowel "A" separates the Z and K, the K is coded. If "H" or "W" separate two consonants that have the same soundex code, the consonant to the right of the vowel is not coded. Example: Ashcraft is coded A-261 (A, 2 for the S, C ignored, 6 for the R, 1 for the F). It is not coded A-226.
+
==== Користење на SoundEx модулот во Грампс ====
 +
[[Image:Soundexcode.png|thumb|right|200px|Fig. x.y Генератор на SoundEx код]]
 +
Со кликнување на '''Алатки --> Услуги --> Soundex генератор...''' преку алатникот, го добивате прозорецот {{man label|Генератор на SoundEx код.}} Во полето за текст {{man label|Име}} можете да име или можете да ја користите стрелката {{man button|надолу}} од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.
  
 +
Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во вашето Семејно стебло.
  
==== Use of SoundEx module in GRAMPS ====
 
[[Image:Soundexcode.png|thumb|right|200px|Fig. x.y SoundEx code generator]]
 
Clicking via the Toolbar on '''Tools-->Utilities --> Soundex generator...''' you get the {{man label|SoundEx code generator}} window. In the {{man label|Name}} text field you can type in a name or you could use the {{man button|down }} arrow where you can should a name from the drop down list.
 
  
The name you put in can by any name even a name not present in your Family Tree.
 
  
  
 +
Резултатот автоматски се прикажува: R236.
  
  
The result is shown automatically: R236
 
  
 +
Копчето {{man button|Помош}} е достапно, што доведува до оваа страница. Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање <alt + c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.
  
 +
=== Управувач на медиуми... ===
 +
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Прозорец за конечна потврда]]
 +
Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумскиот објект и неговата датотека.
  
A {{man button|Help}} button is available which brings you to this page. With the {{man button|Close}} button (or hitting <alt+c>) you close this generator window.
+
Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци '''не ја вклучуваат датотеката.'''
  
=== Media Manager... ===
+
Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.  
[[Image:mediamanagerfinal.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Final confirmation window]]
 
This tool allows batch operations on media objects stored in GRAMPS. An important distinction must be made between a GRAMPS media object and its file.
 
  
The GRAMPS media object is a collection of data about the media object file: its filename and/or path, its description, its ID, notes, source references, etc. These data '''do not include the file itself'''.
+
Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.  
  
The files containing image, sound, video, etc. exist separately on your hard drive. These files are not managed by GRAMPS and are not included in the GRAMPS database. The GRAMPS database only stores the path and file names.
+
Ако кликнете на копчето {{man button|Напред}} (или притиснете <Alt + F>) ќе добиете прозорец со три радиокопчиња:
 +
* Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот {{man label|Замени поднизи во патеката}} каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст {{man label|Замени}} и полето со текст {{man label|Со.}} Во кое било време можете да кликнете на копчето {{man button|Откажи}} или {{man label|Назад.}} Со кликнување на копчето {{man button|Напред}} ќе се подигне прозорецот {{man label|Конечна потврда.}}
 +
* Преобразува патеки од релативни во апсолутни.
 +
* Преобразува патеки од апсолутни во релативни.
  
This tool allows you to only modify the records within your GRAMPS database. If you want to move or rename the files then you need to do it on your own, outside of GRAMPS. Then you can adjust the paths using this tool so that th media objects store the correct file locations.
+
=== Пресметувач на врски ===
  
If you click the {{man button|Forward}} button (or hit <Alt+F>) you will get a window with three radio buttons:
+
Оваа услуга ја пресметува и прикажува врската на секое лице на Активното лице.  
* Replace substrings in the path: Selecting this radio button will bring up a {{man label|Replace substring settings}} window where you can type in any string in the {{man label|Replace}} text field and the {{man label|With}} text field. At any time you can click on the {{man button|Cancel}} button or the {{man label|Back}} button. Clicking the {{man button|Forward}} button will bring up the {{man label|Final confirmation}} window.
 
* Convert paths from relative to absolute
 
* Convert paths from absolute to relative
 
  
=== Relationship calculator ===
+
=== Завери податоци... ===
 +
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Завери податоци...]]
 +
Оваа услуга дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од вас.
  
This utility calculates and displays the relationship of any person to the Active Person.
+
На пример, можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во вашата база на податоци нема деца на возраст од 98 години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за заверување ќе прикаже сѐ што ги прекршува вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.
  
=== Verify the Data... ===
+
Со кликнување на '''Алатки --> Услуги --> Завери податоци...''' ќе го добиете прозорецот {{man label|Алатка за заверување на базата.}} Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има ''употребливи'' вредности.
[[Image:verifydata.png|right|thumb|250px|Fig. z.z Verify the Data...]]
 
This utility allows you to verify the database based on the set of criteria specified by you.
 
  
For example, you may want to make sure that nobody in your database had children at the age of 98. Based on common sense, such a record would indicate an error. However, it is not a consistency error in the database. Besides, someone might have a child at the age of 98 (although this rarely happens). The Verify tool will display everything that violates your criteria so that you can check whether the record is erroneous or not. The ultimate decision is yours.
+
*'''Општо General''':
 +
** максимална возраст:                                                      95
 +
** минимална возраст за брак                                                16
 +
** максимална возраст за брак                                              60
 +
** максимален број на сопружници                                            4
 +
** Максимален број на непрекинати години на вдовство пред следниот брак    30
 +
** максимална возраст за невенчано лице                                    99
  
 +
Тука има поле за означување: ''процени ги датумите што недостауваат.''
  
Clicking on '''Tools-->Utilities-->Verify the Data...''' you will get a {{man label|Database Verify Tool}} window. The window has four tabs. Those tabs show a list with criteria and a input field where you can alter the criteria value. In the lists below I show some ''workable'' values.
+
*'''Жени''':
 +
** минимална возраст за носење дете                              16
 +
** максимална возраст за носење дете                            51
 +
** максимален број на деца                                      15
  
*'''General''':
+
*'''Мажи'''
** maximum age:                                                          95
+
** минимална возраст за татко на дете                            18
** minimum age to marry                                                  16
+
** максимална возраст за татко на дете                          65
** maximum age to marry 60
+
** максимален број на деца                                      15
** maximum spouses for a person                                          4
 
** maximum number of consecutive years of widowhood before next marriage 30
 
** maximum age for an unmarried person 99
 
  
There is a check box: ''estimate missing dates''.
+
*'''Семејства'''
 +
** максимална разлика во години помеѓу сопруг-сопруга            41
 +
** максимален број на години помеѓу деца                        11
 +
** максимална разлика на години за сите деца                    32
  
*'''Women''':
 
** minimum age to bear a child 16
 
** maximum age to bear a child 51
 
** maximum number of children 15
 
  
*'''Men'''
+
Ако се сложувате со овие критериуми, кликнете на копчето {{man button|Изврши}} (или притиснете <Alt + R>) и ќе го добиете прозорецот {{man label|Резултати на Заверување на база на податоци.}}
** minimum age to father a child 18
 
** maximum age to father a child 65
 
** maximum number of children 15
 
  
*'''Families'''
+
Во зависност од вашите критериуми и од вашата база на податоци ќе биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но, има и други.
** maximum husband-wife age difference 41
 
** maximum number of years between children 11
 
** maximum span of years for all children 32
 
  
 
+
* Лица со прекинати врски: НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
If you are OK with the criteria click the {{man button|Run}} button (or hit <Alt+R> and you will be presented with a {{man label|Database Verification Results}} window.
+
* стар/умрен татко
 
+
* брак по смрт/пред раѓање
Depending on your criteria and your data a list will be shown. Some possibilities of findings are listed below. But there are others.
+
* голема возрасна разлика за сите деца
 
+
* ран/доцен брак
* Disconnected individuals : TODO further explain what how
+
* млада/неродена мајка
* old/dead father
+
* сопруг и сопруга со исто презиме
* marriage after death/ before birth
+
* брак со ист пол/женски сопруг
* large year span for all children
 
* early/late marriage
 
* young/unborn mother
 
* husband and wife with the same surname
 
* same sex marriage/ female husband
 
 
* ...
 
* ...
  
To show how handy this {{man label|Utility}} is, here two live examples from real data:
+
За да покажаме колу е корисна оваа {{man label|Услуга}}, еве два живи примери од реални податоци:
  
The warning showed 'female husband': checking the data I found a family with father : Anna Roelants. Luckily in the {{man label|Description}} I read: ''The marriage of Adam Roelants and Cornelia Crabbe''. It was clearly a typo: Anna i.s.o. Adam. Without this '''Tool''' it would be very hard to find.
+
Предупредувањето прикажало „женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во {{man label|Описот}} прочитав: ''Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб''. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа '''Tool''' ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.
  
The warning showed 'late marriage': checking the data: male person °1738 female person °1756 : marriage X 1804 [French Republican Calender] : Everything seemed to be OK: so they (re)married at the age of 66 and 48 years!
+
Предупредувањето прикажало „доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender]: Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години!
The warning showed up because the '''General criteria''' was set to '''60'''.
+
Предупредувањето се прикажало бидејќи '''Општиот критериум''' бил поставен на '''60.'''
 
   
 
   
On the bottom of the window four {{man label|check boxes}} are available to make a selection easier. Those are {{man label|Mark All}}, {{man label|Unmark All}}, {{man label|Invert Marks}}, and {{man label|Hide Marked}}.  
+
Во долниот дел од прозорецот достапни се четири {{man label|полиња за означување}} за да се направи изборот полесен. Тоа се {{man label|Означи сè}}, {{man label|Одозначи сè}}, {{man label|Премести ознаки}} и {{man label|Скриј означени.}}  
 +
 
 +
Двојно кликнување на ред дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.
  
Double-clicking on a row will give you a possibility to view and or edit the data.
+
Со копчето {{man button|Затвори}} (или со притискање <Alt + C>) го одбирате прозорeцот {{man label|Резултати.}}
 +
Со копчето {{man button|Помош}} (или со притискање <Alt + H>) ќе дојдете до оваа странница.
  
With the {{man button|Close}} button (or hit <Alt+C>) you close the {{man label|Results}} window.
 
With the {{man button|Help}} button (or hitting <Alt+H>) you will get to this page.
 
  
  
Line 406: Line 404:
  
  
 +
{{man tip|Разлика помеѓу алатката за заверување и претходно опишаната алатка за означување |Алатка за означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за заверување, пак, ги пронаоѓа записите што не задоволуваат некој ваш одреден критериум.}}
  
{{man tip|Difference between Verify tool and previously described Check tool |The Check tool detects inconsistencies in the database structure. The Verify tool,however, is detecting the records that do not satisfy your particular criteria.}}
+
На пример, сакате да се осигурате дека никој во вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за заверување ќе прикаже сето она што го прекршува вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.
  
For example, you may want to make sure that nobody in your database had children at the age of 98. Based on common sense, such a record would indicate an error. However, it is not a consistency error in the database. Besides, someone might have a child at the age of 98 (although this rarely happens). The Verify tool will display everything that violates your criteria so that you can check whether the record is erroneous or not. The ultimate decision is yours.
+
===Уредувач на сопствен филтер===
 +
[[Image:cfe-df.png|right|thumb|150px|Fig.3.x Дефинирај филтер]]
 +
Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.
  
===Custom Filter Editor===
+
Кога ќе ја почнете, се појавува дијалогот {{man label|Кориснички дефинирани филтри}} со список на сите филтри (ако има) претходно дефинирани од вас. Кликнете на копчето {{man button|Додади...}} за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата {{man button|Уреди...}} , {{man button|Тестирај...}} и {{man button|Избриши}} , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.  
[[Image:cfe-df.png|right|thumb|150px|Fig.3.x Define filter]]
 
The Custom Filter Editor builds custom filters that can be used to select people included in reports, exports, and other tools and utilities. This is in fact a very powerful tool in genealogical analysis.
 
  
When you launch it, the {{man label|User defined filters}} dialog appears that lists all the filters (if any) previously defined by you. Click the {{man button|Add...}} button to define a new filter. Once you have designed your filters, you can edit, test, and delete selected filters using the {{man button|Edit...}} , {{man button|Test...}} , and {{man button|Delete}} buttons, respectively. All the filters displayed in the list will be automatically saved along with your database and will be available with subsequent sessions of GRAMPS.
+
{{man note|1=Промени на филтрите |2=Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето {{man button|Примени и затвори.}} }}
  
{{man note|1=Changes on filters |2=The changes made to the filters only take effect when you click the {{man button|Apply and close}} button.}}
+
=== Бележна подлога ===
  
===Scratch Pad===
+
Оваа алатка овозможува привремен бележник за зачувување записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови записи користени во Грампс.
  
This tool provides a temporary note pad to store database records for easy reuse. In short, this is a sort of the copy-and-paste functionality extended from textual objects to other types of records used in GRAMPS.
+
{{man tip| Совет |Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.}}
  
{{man tip| Tip |Scratch Pad makes extensive use of drag-and-drop technique.}}
+
За да ја повикате Бележната подлога, или изберете '''Алатки -> Услуги -> Бележна подлога''' или кликнете на копчето {{man button|Бележна подлога}} на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:
  
To invoke Scratch Pad, either choose ''' Tools ->Utilities ->Scratch Pad ''' or click the {{man button|ScratchPad}} button on the toolbar. The following window will appear:
+
[[Image:Scratch-pad.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Бележна подлога]]
  
[[Image:Scratch-pad.png|right|thumb|150px|Fig.3.xx Scratch pad]]
+
Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример, во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.
  
Scratch Pad supports addresses, attributes (both personal and family), events (both personal and family), names, media objects references, source references, URLs, and of course textual information of notes and comments. To store any type of these records, simply drag the existing record on to the Scratch Pad from the corresponding editor dialog. To reuse the record, drag it from the Scratch Pad on to the corresponding place in the editor, e.g. Address tab, Attribute tab, etc.
+
{{man tip| Совет |Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на објектот.}}
  
{{man tip| Tip |Some objects are showing the link icon on the left. This indicates that dragging such selection will produce a reference to an existing object, not copy the object itself.}}
+
На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.
  
For example, the media object file will not be duplicated. Instead, the reference will be made to an existing media object, which will result in the local gallery entry.
+
{{man tip| Совет|Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но, затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.}}
  
{{man tip| Tip |Scratch Pad storage is persistent within a single GRAMPS session. Closing the window will not lose the stored records. However, exiting GRAMPS will.}}
 
  
 +
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Извештаи|Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Поставувања|3.0}}
  
{{man index|Gramps 3.0 Wiki Manual - Reports|Gramps 3.0 Wiki Manual - Settings}}
 
  
  
[[Category:Documentation]]
+
[[Category:Mk:Documentation]]
  
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}
 
{{languages|Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools}}

Latest revision as of 17:56, 10 March 2011

Ова поглавје ги опишува разновидните алатки достапни во Грампс.

Грампс алатките дозволуваат да ги изведете различните видови анализа на вашите генеалошки податоци. Вообичаено, алатките не изработуваат изнес во вид на отпечатоци и датотеки. Наместо тоа, изработуваат приказ на екран достапно веднаш за истражувачот. Меѓутоа, кога треба, можете да ги зачувате резултатите од извршувањето на алатката во датотека. Алатките претставуваат една од најголемите сили на Грампс споредено со другите генеалошки софтвери.

До алатките можете да се пристапи преку менито, со избирање Алатки -> оддел: Алатки -> Конкретна алатка . Дополнително, можете да го пребарате целиот избор на достапни алатки заедно со нивниот кус опис во дијалогот Избор на алатки повикан со кликнување на иконата Алатки од алатникот.

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions

Претходно Индекс СледноContents

Расчленување и испитување

Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:

Спореди поединечни настани

Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтри. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете tools-util-cfe), што може да се повика со кликнување на копчето Уредувач на сопствен филтер. Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.

Интерактивен пребарувач на потомци

Fig. z.z Пребарувач на потомци


Прво треба да изберете лице или да почнете со тековното Активно лице.

Кликнете на менито Алатки --> Расчленување и истражување --> Интерактивен пребарувач на потиомци.

Оваа алатка гради стебло со Активното лице како корен на тоа стебло. Гранки со деца од нивните родители на вообичаениот начин.

Мочете да кликнете на копчињата долу или > за да ги проширите или соберете јазлите.

Користете ја оваа алатка за брз преглед на потомците на лицето.


Tango-Dialog-information.png
Совет

Со двојно кликнување на јазол од дрвото ќе се подигне дијалогот Уреди лице , каде што ќе можете ги гледате или менувате личните податоци.


Копчето Помош ќе донесе до оваа страница и со Затвори го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.

Обработка на базата на податоци

Овој оддел содржи алатки што можат да ја променат вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:

Gramps-notes.png
Забелешка

Промените ќе бидат изведени само по вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката Провери и поправи база на податоци.

Пресметка на проценети датуми

Fig. z.z Пресметка на проценети датуми

Кликнување на Алатки --> Обработување на базата на податоци --> Пресметка на проценети датуми... ќе го повика прозорецот Предупредување за поништување на историјата:Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Потоа, изберете Прекини или Продолжи.

Ќе го добиете прозорецот Пресметај проценети датуми. Овој прозорец има три јазичиња.

 • Избор:
  • Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете Цела база на податоци, Потомци на Активното лице, Семејства од потомци на Активното лице, Предци на Активното лице, Лица со заеднички предок со Активното лице или кој било Сопствен филтер (видете филтри направени по сопствена желба).
  • Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на Избери друго лице ќе го подигне прозорецот Изберете лице за извештајот. Во овој прозорец се наоѓа список на лица од коишто можете да одберете. Користете ја стрелката долу или > за да ги проширите и соберете јазлите. Во табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.

Во подолниот агол од левата страна има поле за означување Прикажи ги сите. Со кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.

  • Текст за извор: во ова поле за текст можете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Почетната вредност е Пресметани проценки на датуми.

Достапни се четири полиња за означување:

  • Отстрани претходно додадени датуми
  • Додади проценети датуми на раѓање
  • Додади проценети датуми на умирање
  • Прикажи подробни резултати: ќе ги прикаже подробностите на секој внесен датум.


 • Конфиг:
  • Максимална возраст:
  • Максимална разлика помеѓу возраста на браќата/сестрите:
  • Минимален број на години помеѓу генерациите:
  • Просечно години помеѓу генерациите:

Уреди информација на сопственикот на базата на податоци

Fig. z.z Информација на сопственикот

Кликнете на Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Уреди информација на сопственикот на базата на податоци. Ова го подигнува прозорецот Уредувач на сопстевникот на базата на податоци, каде што можете да ги пополните потребните информации.

 • Име:
 • Адреса:
 • Град:
 • Држава/Покраина:
 • Земја:
 • ZIP/Поштенски код:
 • Телефон:
 • Е-пошта:

Извлечи информација од имиња

Оваа алатка ја истражува целата база со податоци и се обидува да извлече наслови и прекари коишто можат да бидат вградени во полето на лицето Дадено име. Ако може да се извлече каква било информација, кандидатите за средување ќе бидат посочени во табелата. Тогаш можете да одлучите кој да го поправите како што е предложено или да не го поправите.

Извлечи податоци за место од Насловот на место

Оваа алатка се обидува да го извлече градот и државата/покраината од насловот на местото.

Пронајди можни удвоени лица...

Fig. z.z Удвоени лица

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.

Можете да дојдете до оваа алатка преку Алатки -> Обработка на базата на податоци... -> Пронајди можни удвоени лица...

Два избори се можни:

 • Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
 • Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот soundex.

Претставени се само три копчиња: копчето Помош носи на оваа страница, Откажи за да го запрете обработувањето и Во ред за да почне обработувањето на податоците.

Ако притиснете на копчето Во ред, податоците ќе се обработат во два премина.

Премин 1: градење на воведен список. Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.

На крајот се појавува прозорецот Можни соединувања. Овој прозорец прикажува список со три колони:

 • Проценување: ова дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.
 • Прво лице
 • Второ лице

Ако изберете ред, можете да ги проверите подробностите со копчето Спореди или со двоен клик на избраниот ред.

Прикажани се три копчиња: копчето Помош носи на оваа страница, копчето Затвори за да го затворите прозорецот и копчето Спореди што го повикува прозорецот Спореди лица, што е подробно објаснето во Merge People Dialog. Овде можете со радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето Спој и затвори за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.

Притискање на копчето Откажи носи назад до списокот.

Одредување големи букви на семејни имиња...

Fig. z.z Одредување големи букви

Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци и се обидува да ги одреди големите букви на семејните имиња. Целта е да се добие утврдена употреба на големи букви: голема прва буква и мали букви за остатокот од семеното име. Ако се откриени отстапувања од ова правило, кандидатите за поправање ќе бидат прикажани во табелата. Тука можете да предложите кое име ќе се поправи, а кое не.

Можете да ја употребите оваа алатка преку Алатки --> Обработка на базата на податоци --> Одредување големи букви на семејни имиња...


Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.Можете да изберете Прекини или Продолжи со алатката.

Ако имало промени во Одредувањето на големи букви, ќе се прикаже прозорецот Промена на големи букви. Во прозорецот има список на семејните имиња што Грампс може да ги промени во точни букви. Во списокот ќе видите три колони: поле за означување Избери, Првобитно име и Промени на големи букви.

Изберете ги имињата што сакате да ги промените, потоа протиснете на копчето Прифати промени и затвори. Или, пак, употребете го копчето Откажи за да ги откажете промените.

Преименувај видови на настани

Fig. z.z Провери вид

Оваа алатка дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Прикажан е прозорецот Промени видови на настан. Оваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.

 • Првобитен вид на настан: пополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан.
 • Нов вид на настан: пополнете го полето за текст (можете да создадете целосно нов вид овде) или употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид.

Примерите покажуваат преименување на настан на Раѓање во настан на Крштевка.


На крајот, употребете ги копчињата Откажи или Во ред.

Gnome-important.png
Преименување настани

Еднаш направени, нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка Врати.

Пререди Грампс ИД

Оваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.

Можете да ги промените овие поставувања во менито Уреди --> Параметри... --> ИД формати.

Можете да ја употребите алатката преку Алатки --> Обработка на база на податоци --> Пререди Грампс ИД.

Gnome-important.png
Поништи историја

Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, ве молиме запрете овде и направете резерва на вашата база на податоци.

Овој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.

Во различни чекори следниве ИД се прередени: Прередување ИД на лица, Прередување ИД на семејства, Прередување ИД на настани, Прередување ИД на медиумски објекти, Прередување на ИД на извори, Прередување ИД на места, Прередување ИД на репозиториуми и на крајот, Прередување ИД на забелешки.

Во чекорот што следи, неупотребените ИД се пребаруваат и означуваат.

Gnome-important.png
Сопствен ИД

Ако ги приспособувате ИД по ваша желба, сите тие поставувања се заменети со основните поставувања. Затоа, внимавајте пред да ја употребите оваа алатка!

Поправка на базата на податоци

Провери и поправи база на податоци

Оваа алатка ја проверува базата за проблеми со потполноста, поправајќи ги оние проблеми што може. Поточно оваа алатка проверува:

 • Прекинати семејни врски. Ова е случај кога записот на едно лице упатува на едно семејство, додека записот на семејството не упатува на тоа лице и обратно.
 • Медиумски објекти што недостасуваат. Медиумскиот објект што недостасува е објектот на чијашто датотека е упатено во базата, но таа не постои. Ова може да се случи кога датотеката е случајно избришана, преименувана или преместена на друго место.
 • Празни семејства. Ова се внесови за семејства што не упатуваат на ниедно лице како нивен член.
 • Родителска врска. Ова ги проверува сите семејства за да се обезбеди дека таткото и мајката не се помешани. Проверката е направена на тој начин родителите да имаат различен пол. Ако имаат ист пол, тогаш врската е преименувана во „Партнери“.

Обнови упатувања на мапи

Обнови секундарни индекси

Отстрани неупотребени објекти...

Оваа алатка ќе ја пребара вашата база на податоци за делови на информации коишто не се поврзани со ништо друго, а потоа ги отстранува.

Отстранување бубачка

Python прозорец за проценка...

Превчитај додатоци

Како што името наметнува ова ги вчитува и отчитува сите додатоци. Во Грампс системот сите извештаи и алатки се додатоци, така што ова може да ви помогне да ги отстраните сите непосакувани поставувања и да вчитате нови додатоци, што сте ги додале откако сте почнале со Грампс.

Покажи несоберени објекти

Услуги

Овој оддел содржи алатки што ви дозволуваат да изведувате една операција на поголем дел со податоци. Резултатите можете да ги зачувате во вашата база, но нема да ги променат вашите постоечки податоци. Во моментот, следните услуги се достапни во Грампс:

Генерирај SoundEx кодови

SoundEx - што е ова?

Оваа услуга генерира SoundEx кодови за имињата на лицата во базата на податоци. Ве молиме, посетете ја индексната страница на NARA Soundex (NARA Soundex Indexing page) за да дознаете повеќе за Индексниот систем на Soundex.

Soundex е индекс на кодирано презиме (последно име) заснован на начинот на кој тоа презиме се изговара, а не начинот на кој е напишано тоа презиме. Презимињата што се изговараат исто, но се пишуваат различно (на пример, во англискиот јазик презимињата SMITH и SMYTH), имаат ист код и се внесени заедно. Овој кодирачки систем е развиен за да помогне да најдете презиме, иако тоа е можеби различно напишано и така зачувано.

За првпат применет на пописот 1880 година, Soundex е фонетски индекс, не е стриктно азбучен. Главната карактеристика е кодирањето на презимиња засновано на начинот на кој што се изговараат, а не како се пишуваат. Наменето е да им помогне на истражувачите да го пронајдат презимето брзо, иако можеби може да се пишува на повеќе начини.


Оние што прават пописни пребарувања мораат да го користат истиот метод за да енкодираат презимиња, како и оние кога ја генерирале базата на податоци.

За да побарате одредено презиме, морате прво да го изработите неговиот код.

 • Основно Soundex кодирачко правило:

Секој soundex код се состои од буква и три бројки, како на пример W-252. Буквата е секогаш првата буква на презимето. Бројките се доделени на останатите букви од презимето според табелата прикажана подолу. Нули се додадени на крајот, ако треба да се изработи код со четири знаци. Дополнителните букви се испуштаат. Примери: Washington е кодиран W-252 (W, 2 заe S, 5 за N, 2 за G, останатите букви се испуштени). Lee е кодиран L-000 (L, 000 е додадено).

Број Ги претставува буквите

 1 	B, F, P, V
 2 	C, G, J, K, Q, S, X, Z
 3 	D, T
 4 	L
 5 	M, N
 6 	R

Ги испушта буквите A, E, I, O, U, H, W и Y.

 • Дополнително Soundex кодирачко правило:
  • Имиња со двојни букви: Ако презимето има двојни букви, тие треба да се земат како една. На пример:

Gutierrez е кодиран G-362 (G, 3 за T, 6 за првото R, второт R е игнорирано, 2 за Z).

  • Имиња со букви една-до-друга што имаат ист број на код: Ако презимето има различни букви една до друга со ист број на код, тие треба да се земат како една. На пример:
   • Pfister е кодирано како P-236 (P, F игнорирана, 2 за S, 3 за T, 6 за R).
   • Jackson е кодирано како J-250 (J, 2 за C, K игнорирана, S игнорирана, 5 за N, 0 додадена).
   • Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z игнорирана, 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана.
  • Презимиња со претставки: Ако презимето има претставка, како Ван, Кон, Де, Ди, Ла или Ле, се кодира со и без претставката, затоа што презимето може да биде наведено под кој било код. Забележете дека Мек не се смета за префикс. На пример, VanDeusen може да се кодира на два начина:V-532 (V, 5 за N, 3 за D, 2 за S) или D-250 (D, 2 за S, 5 за N, 0 додадена).
  • Одделувачи на согласки: Ако самогласка (A, E, I, O, U) одделува две согласки што имаат ист soundex код, согласката десно од самогласката е кодирана. На пример: Tymczak е кодирано како T-522 (T, 5 за M, 2 за C, Z е игнорирана [видете во правилото „Една-до-друга“ погоре], 2 за K). Бидејќи самогласката „A“ ги одделува Z и K, K е кодирана. Ако „H“ или „W“ одделуваат две согласки што имаат ист soundex код, согласката од десно е кодирана. На пример: Ashcraft е кодирано како A-261 (A, 2 за S, C игнорирана, 6 за R, 1 за F). Не е кодирано како A-226.

Користење на SoundEx модулот во Грампс

Fig. x.y Генератор на SoundEx код

Со кликнување на Алатки --> Услуги --> Soundex генератор... преку алатникот, го добивате прозорецот Генератор на SoundEx код. Во полето за текст Име можете да име или можете да ја користите стрелката надолу од каде што можете да изберете од паѓачкото мени.

Името што ќе го внесете може да биде кое било име, дури и име што не е присутно во вашето Семејно стебло.Резултатот автоматски се прикажува: R236.


Копчето Помош е достапно, што доведува до оваа страница. Со копчето Затвори (или со притискање <alt + c>) можете да го затворите прозорецот на генераторот.

Управувач на медиуми...

Fig. z.z Прозорец за конечна потврда

Оваа алатка дозволува серија на операции на медиумските објекти зачувани во Грампс. Мора да се направи јасна разлика помеѓу Грампс медиумскиот објект и неговата датотека.

Грампс медиумскиот објект е збирка на податоци за датотеката на медиумскиот објект: нејзиното име и/или патека, опис, ИД, забелешки, упатувања на извори итн. Овие податоци не ја вклучуваат датотеката.

Датотеките што содржат слика, звук, видео итн. постојат посебно на вашиот хард драјв. Овие датотеки не се управувани од Грампс и не се вклучени во Грампс базата на податоци. Грампс базата ги зачувува само патеките и имињата на датотеките.

Оваа алатка ви овозможува само да ги променувате записите во вашата Грампс база. Ако сакате да ги преместите или преименувате датотеките, морате тоа да го сторите сами, надвор од Грампс. Тогаш можете да ги приспособите патеките со користење на оваа алатка, така што медиумските објекти ги зачувуваат точните локации на датотеките.

Ако кликнете на копчето Напред (или притиснете <Alt + F>) ќе добиете прозорец со три радиокопчиња:

 • Замени поднизи во патеката: Одбирањето на ова копче ќе го повика прозорецот Замени поднизи во патеката каде што ќе можете да ја впишете која било низа во полето за текст Замени и полето со текст Со. Во кое било време можете да кликнете на копчето Откажи или Назад. Со кликнување на копчето Напред ќе се подигне прозорецот Конечна потврда.
 • Преобразува патеки од релативни во апсолутни.
 • Преобразува патеки од апсолутни во релативни.

Пресметувач на врски

Оваа услуга ја пресметува и прикажува врската на секое лице на Активното лице.

Завери податоци...

Fig. z.z Завери податоци...

Оваа услуга дозволува да ја заверите базата на податоци засновани на група со критериуми одредени од вас.

На пример, можеби ќе посакате да се осигурате дека никој во вашата база на податоци нема деца на возраст од 98 години. Засновано на здрав разум, таков запис ќе наведе на грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Освен тоа, некој можеби има дете на возраст од 98 години (иако тоа ретко се случува). Оваа алатка за заверување ќе прикаже сѐ што ги прекршува вашите критериуми, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.

Со кликнување на Алатки --> Услуги --> Завери податоци... ќе го добиете прозорецот Алатка за заверување на базата. Прозорецот има четири јазичиња. Овие јазичиња прикажуваат список со критериуми и поле за внес, каде што можете да ги менувате вредностите на критериумите. Во списокот подолу има употребливи вредности.

 • Општо General:
  • максимална возраст: 95
  • минимална возраст за брак 16
  • максимална возраст за брак 60
  • максимален број на сопружници 4
  • Максимален број на непрекинати години на вдовство пред следниот брак 30
  • максимална возраст за невенчано лице 99

Тука има поле за означување: процени ги датумите што недостауваат.

 • Жени:
  • минимална возраст за носење дете 16
  • максимална возраст за носење дете 51
  • максимален број на деца 15
 • Мажи
  • минимална возраст за татко на дете 18
  • максимална возраст за татко на дете 65
  • максимален број на деца 15
 • Семејства
  • максимална разлика во години помеѓу сопруг-сопруга 41
  • максимален број на години помеѓу деца 11
  • максимална разлика на години за сите деца 32


Ако се сложувате со овие критериуми, кликнете на копчето Изврши (или притиснете <Alt + R>) и ќе го добиете прозорецот Резултати на Заверување на база на податоци.

Во зависност од вашите критериуми и од вашата база на податоци ќе биде покажан список. Некои можности за пронаоѓања се поместени подолу. Но, има и други.

 • Лица со прекинати врски: НАПРАВИ понатаму објаснува што и како
 • стар/умрен татко
 • брак по смрт/пред раѓање
 • голема возрасна разлика за сите деца
 • ран/доцен брак
 • млада/неродена мајка
 • сопруг и сопруга со исто презиме
 • брак со ист пол/женски сопруг
 • ...

За да покажаме колу е корисна оваа Услуга, еве два живи примери од реални податоци:

Предупредувањето прикажало „женски сопруг“: со проверка на податоците, пронајдов семејство со татко: Ана Ролантс. За среќа, во Описот прочитав: Бракот помеѓу Адам Ролантс и Корнелија Краб. Јасно беше дека се работи за грешка во пишување. Без оваа Tool ќе беше многу тешко да се пронајде ваквата грешка.

Предупредувањето прикажало „доцен брак“: проверување на податоците: машко лице °1738 женско лице °1756 : брак X 1804 година [French Republican Calender]: Сè се чинеше дека е во ред: така што тие повторно се венчале на возраст од 66 и 48 години! Предупредувањето се прикажало бидејќи Општиот критериум бил поставен на 60.

Во долниот дел од прозорецот достапни се четири полиња за означување за да се направи изборот полесен. Тоа се Означи сè, Одозначи сè, Премести ознаки и Скриј означени.

Двојно кликнување на ред дава можност да ги прегледате и/или уредувате податоците.

Со копчето Затвори (или со притискање <Alt + C>) го одбирате прозорeцот Резултати. Со копчето Помош (или со притискање <Alt + H>) ќе дојдете до оваа странница.
Tango-Dialog-information.png
Разлика помеѓу алатката за заверување и претходно опишаната алатка за означување

Алатка за означување пронаоѓа недоследности во структурата на базата на податоци. Алатката за заверување, пак, ги пронаоѓа записите што не задоволуваат некој ваш одреден критериум.


На пример, сакате да се осигурате дека никој во вашата база нема деца на возраст од 98 години. По правило, ваков запис ќе означува грешка. Но, тоа не е доследна грешка во базата. Сепак, некој можеби има дете на таа возраст (иако тоа ретко се случува). Алатката за заверување ќе прикаже сето она што го прекршува вашиот критериум, така што ќе можете да проверите дали записот е погрешен или не. Конечната одлука е ваша.

Уредувач на сопствен филтер

Fig.3.x Дефинирај филтер

Уредувачот на сопствен филтер гради сопствени филтри што можат да избираат лица вклучени во извештаи, изнесни податоци и други алатки и услуги. Всушност, ова е многу моќна алатка во генеалошкото расчленување.

Кога ќе ја почнете, се појавува дијалогот Кориснички дефинирани филтри со список на сите филтри (ако има) претходно дефинирани од вас. Кликнете на копчето Додади... за да дефинирате нов филтер. Кога еднаш ќе ги направите вашите филтри, можете да ги уредувате, испробувате и бришете избраните филтри преку копчињата Уреди... , Тестирај... и Избриши , соодветно. Сите прикажани филтри во списокот ќе бидат автоматски зачувани заедно со вашата база и ќе бидат достапни во следнате сесии на Грампс.

Gramps-notes.png
Промени на филтрите

Промените направени на филтрите ќе се применат само откако ќе кликнете на копчето Примени и затвори.

Бележна подлога

Оваа алатка овозможува привремен бележник за зачувување записи на базата на податоци за лесно повторно користење. На кратко, ова е еден вид на функционалноста копирај-и-вметни проширена од текстуални објекти на други видови записи користени во Грампс.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Бележната подлога во голем дел ја употребува техниката повлечи-и-спушти.


За да ја повикате Бележната подлога, или изберете Алатки -> Услуги -> Бележна подлога или кликнете на копчето Бележна подлога на алатникот. Ќе се појави следниот прозорец:

Fig.3.xx Бележна подлога

Бележната подлога поддржува адреси, особини (и лични и семејни), настани (и лични и семејни), имиња, упатувања на медиумски објекти, упатувања на извори, URL и секако, текстуални информации за забелешки и коментари. За да го зачувате кој било вид од овие записи, едноставно само повлечете го постоечкиот запис на Бележната подлога од соодветниот дијалог за уредување. За повторно да го користите записот, повлечете го од Бележната подлога во соодветното место во уредувачот, на пример, во јазичето Адреси, јазичето Особини итн.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Некои објекти го прикажуваат линкот со икона од лево. Ова значи дека неговото повлекување ќе создаде упатување на веќе постоечки објект, а не копија на објектот.


На пример, датотеката на медиумскиот објект нема да биде удвоен. Наместо тоа, упатувањето ќе биде направено на веќе постоечки медиумски објект, што ќе произлезе во локалниот внес на галерија.

Tango-Dialog-information.png
Совет

Зачувувањето во Бележната подлога е доследно само во една Грампс сесија. Затворањето на прозорецот нема да ги изгуби зачуваните записи. Но, затворањето на Грампс ќе го предизвика тоа.

Претходно Индекс Следно