Open main menu

Gramps β

Gramps Relationships Category view screenshot

Main window, Relationships

This screenshot shows the main window in Gramps, displaying the Relationships Category View.