Difference between revisions of "Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Undo revision 18903 by Citydweller (Talk))
Line 1: Line 1:
 
{{grampsmanualcopyright}}
 
{{grampsmanualcopyright}}
  
{{man index/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees/sk}}
+
Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.
  
{{languages|Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window}}
 
  
 
Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
 
Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku:  
 
download Gramps_3.1_SK.pdf  [[Media:Gramps_3.1_SK.pdf|offline version]]
 
download Gramps_3.1_SK.pdf  [[Media:Gramps_3.1_SK.pdf|offline version]]
 
== Introduction ==
 
 
Pri otvorení databázy (existujúcej alebo novo vytvorenej) sa vám zobrazí toto okno:
 
[[Image:Mainwin.png|right|thumb|200px|Fig. 2.1 GRAMPS Main Window]]
 
 
Okno GRAMPSu obsahuje nasledovné prvky:
 
 
*Menubar: Lišta menu je najvyššie umiestnená lišta (hneď pod názvom okna) a umožňuje pristupovať ku všetkým funkciám Grampsu.
 
 
*Toolbar: Nástrojová lišta je hneď pod lištou menu. Umožňuje pristupovať k najčastejšie používaným funkciám GRAMPSu. Vzhľad nástrojovej lišty sa dá nastaviť v dialógu EditovaťPreferencie. Môžete ju tiež úplne skryť voľbou ZobraziťNástrojová lišta.
 
 
*Progress Bar: Indikátor prebiehajúceho procesu sa nachádza v ľavom spodnom rohu okna GRAMPSu. Zobrazuje postup časovo náročných operácií, akými sú napr. otváranie a zatváranie rozsiahlych databáz, import a export do iných formátov, generovanie web stránok, a pod. Ak nevykonávate žiadnu z týchto operácií, vzhľad indikátora sa nezmení.
 
 
*Status Bar: Vpravo od Indikátora prebiehajúceho procesu, na spodnej časti okna GRAMPSu sa nachádza stavová lišta. Zobrazuje informáciu o práve prebiehajúcej činnosti aplikácie GRAMPS a kontextové informácie o položkách menu. Správanie stavovej lišty sa dá nastaviť v dialógu Preferencie voľbou EditovaťPreferencie.
 
 
*Display area: Najväčšia plocha v strede okna GRAMPSu je určená na zobrazovanie. To čo sa zobrazuje závisí od práve zvoleného pohľadu. Pohľadom sa budeme venovať bližšie.
 
 
== The Different Views ==
 
 
Genealogické informácie sú rozsiahle a môžu mať extrémne veľa podrobností. Ich zobrazovanie je náročná úloha, ktorú GRAMPS zvláda tak, že informácie sú rozdelené a organizované do série Pohľadov. Každý z nich ukazuje len časť celkovej informácie, zvolenej podľa jednotlivých kategórií. Jasnejšie si to ukážeme pri popise jednotlivých kategórií, ktorý nasleduje:
 
 
*Gramplet View: Displays different Gramplets, small widgets that can help in your genealogical research.
 
 
*People View: Zobrazí zoznam všetkých osôb v databáze
 
 
*Relationships View: Zobrazuje vzťah aktívnej osoby k iným osobám. Týka sa rodičov, manželov a detí.
 
 
*Family List View: Zobrazuje zoznam všetkých rodín v databáze
 
 
*Pedigree View: Graficky zobrazuje strom predkov pre zvolenú osobu
 
 
*Events View: Zobrazuje zoznam všetkých udalostí zapísaných v databáze
 
 
*Sources View: Zobrazuje zoznam zdrojov v databáze
 
 
*Places View: Zobrazuje zoznam miest popísaných v databáze
 
 
*Media View: Zobrazuje zoznam mediálnych objektov popísaných v databáze
 
 
*Repositories View: Zobrazuje zoznam archívov databázy.
 
 
*Notes View: Displays the list of notes in the family tree.
 
 
Predtým ako sa budeme zaoberať popisom každého z Pohľadov, povedzme si ako pohľady prepínať.
 
 
== Switching Views and Viewing Modes ==
 
[[Image:Mainwin.png|right|thumb|150px|Fig. 2.1. Sidebar view mode]]
 
[[Image:Noside-nofilt.png|left|thumb|150px|Fig. 2.2. Tabbed Viewing Mode]]
 
 
 
 
Ako už bolo povedané, máme 9 rôznych pohľadov. Naviac k tomu ešte existujú dva rôzne režimy prehliadania. V ktorom práve ste, rozlíšite jednoducho: ak vidíte vertikálne zoradené ikony v bočnom paneli na ľavej strane okna, ste v režime Bočný panel. Ak naopak miesto ikon vidíte rad záložiek s nadpismi /Osoby, Vzťahy, Zoznam rodín, Rodokmeň, Udalosti, Zdroje, Lokality, Médiá a Archívy/, usporiadaných vodorovne naprieč celým oknom, ste v režime prehliadania pomocou záložiek. Režimy môžete prepínať voľbou ZobraziťBočný panel.
 
 
If instead you see a series of "notebook tabs" (labeled People, Relationships, Family List, Pedigree, Events, Sources, Places, Media, Repositories and Notes) that run horizontally across the window, then you are in the Tabbed Viewing Mode. You can switch from one Viewing Mode to another by selecting ''' View ->Sidebar ''' from the Sidebar menu item.
 
 
V režime Bočný panel sa pohľad prepne kliknutím na želanú ikonu bočného panela.
 
 
 
V režime záložiek sa želaný pohľad zvolí kliknutím na zodpovedajúcu záložku.
 
 
== Gramplets View ==
 
[[Image:Grampletsview.png|right|thumb|200px|Fig.2.z Gramplets view]]
 
 
The Gramplets view shows a number of widgets, called Gramplets, that can help you in your research. Two Gramplets are shown on start-up (the Welcome and Top Surname Gramplets), but by right-clicking on the view, a popup comes up with the possibility of adding other Gramplets.
 
 
For more detailed information see [[Gramps 3.1 Wiki Manual - Gramplets|Gramplets]]. Here we give an overview of the functionalities.
 
 
*Age on Date Gramplet: This gramplet computes the ages for everyone in your Family Tree on a given date
 
*Calendar Gramplet: Shows events on particular days and years
 
*News Gramplet: Retrieves the News page from the GRAMPS wiki
 
*Pedigree Gramplet: Shows a compressed Pedigree Chart of past direct ancestors. Also gives a breakdown by generation. Click the links to see matching entries
 
*Python Gramplet: Shows a window with a Python Shell. This is especially handy as a Date calculator, or for a quick access to Python
 
*Session Log Gramplet: Shows a log of entries accessed, edited, for deleted for this session.
 
*Statistics Gramplet: Shows a window with summary statistics of the current {{man label|Family Tree}}: number of individuals, males and females, number of families, media objects, etc.
 
*Surname Cloud Gramplet: Shows a window with a '''cloud''' of the most common {{man label|Surnames}}. 
 
*TODO Gramplet: In this window you can add yout TODO list, or any notes. Several TODO gramplets can be made to help organize your research
 
*Top Surnames Gramplet: Shows your '''top 10''' Surnames
 
*Welcome Gramplet: A '''Welcome to GRAMPS''' window
 
 
== People View ==
 
[[Image:Column-editor.png|right|thumb|150px|Fig. 2.3. Column Editor Dialog ]]
 
The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.
 
 
Pohľad Osoby zobrazuje viac stĺpcov s informáciami o osobách. Stĺpce môžete pridať alebo odstrániť pomocou dialógu Nastavenie stĺpcov ( EditovaťNastavenie stĺpcov) a zaškrtnutím políčok. V pohľade Osoby je možné meniť aj usporiadanie stĺpcov kliknutím a premiestnením myšou. Po uskutočnení zmien potvrďte zmeny tlačítkom OK, čím sa nové usporiadanie prejaví v pohľade Osoby.
 
 
Nastavenie stĺpcov je dostupné a funguje rovnako v každom z pohľadov.
 
 
{{man note| Column Editor |The Column Editor is available in all Views and works the same way in each.}}
 
 
[[Image:Side-filt.png|right|thumb|150px|Fig. 2.4. Filter Controls Displayed ]]
 
 
Filters
 
 
Genealogické databázy môžu obsahovať informácie o veľkom počte osôb, rodín, lokalít a objektov. Môže sa potom ľahko stať, že v konkrétnom pohľade bude veľmi dlhý zoznam, s ktorým sa obtiažne pracuje. GRAMPS poskytuje dva rôzne spôsoby ako to zvládnuť filtrovaním zoznamu na taký rozsah, ktorý sa ľahšie zvláda. Sú to metódy Prehľadávanie a Filtrovanie. Prehľadávaním sa hľadá zobrazený text, zatiaľ čo filter zobrazí osoby ktorých dáta vyhovujú kritériám filtra.
 
 
Prehľadávanie je jednoduchá a rýchla metóda. Po zapísaní do políčka a kliknutí na Nájsť sa zobrazia len tie riadky ktoré vyhovujú napísanému textu.
 
 
Ako druhý spôsob môžete použiť bočný panel s filtrami, ktorý sa zobrazí v pravej časti displeja. V tom prípade nie je dostupný panel pre vyhľadávanie. Panel s filtrami umožňuje interaktívne zostaviť súbor pravidiel ktoré sa majú použiť. Filter sa uplatňuje na základe pravidiel a údajov, nie na základe toho čo je zobrazené.
 
 
{{man tip| Searching vs. Filtering |Prehľadávaním nájdete len presne sa zhodujúci text. Ak je zobrazený dátum "Jan 1, 2000", hľadanie "1/1/2000" zlyhá, ale filter "1/1/2000" bude úspešný.}}
 
 
 
When GRAMPS opens a database, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the database are listed by default.
 
 
== Relationships View ==
 
 
Pohľad Vzťahy ukazuje všetky vzťahy zvolenej osoby, ktorú nazývame Aktívna osoba. Konkrétne, pohľad ukazuje jej/jeho rodičov, manželov/-ky a deti.
 
 
Pohľad Vzťahy bol navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlu navigáciu. Zvolenú osobu zmeníte na aktívnu kliknutím na jej meno na stránke. Každé meno je v skutočnosti hyperlik, podobne ako na web stránke.
 
 
[[Image:Family.png|right|thumb|150px|Fig. 2.5. Relationships View]]
 
 
Pohľad Vzťahy zobrazuje nasledovné sekcie:
 
 
*Active Person: V hornej časti okna sa zobrazuje meno, ID, informácia o narodení a smrti aktívnej osoby. Ak je k dispozícii fotografia, zobrazí sa vpravo. Vedľa osoby je symbol označujúci pohlavie, a tlačítko Editovať. Po kliknutí na toto tlačítko sa otvorí okno umožňujúce upravovať všetky údaje o osobe.
 
 
*Parents: Ďalšia sekcia Rodičia zobrazuje rodiny v ktorých je osoba dieťaťom. Je možné mať viacero rodičov, preto je viacero sekcií rodičov.
 
 
Rozsah zobrazovaných informácií sa riadi prvkom z menu Zobraziť. Menu umožňuje skryť alebo zobraziť podrobnosti (informácie o narodení a úmrtí) a ukázať alebo skryť súrodencov. Vedľa každej uvedenej osoby je tlačítko Editovať ktorým môžete upravovať podrobnosti o danej osobe.
 
 
Informácie o rodine je možné pridávať, editovať či odstrániť tlačítkami vedľa nadpisu Rodičia. Rodičov je možné pridať buď tlačítkom Pridať alebo Zvoliť (druhé tlačítko). Tlačítko Pridať vytvorí novú rodinu kde aktívna osoba bude uvedená ako dieťa. Tlačítko Zvoliť umožnuje aby ste si zvolili rodinu zo zoznamu už existujúcich rodín, a potom pridali osobu, ako dieťa tejto rodiny.
 
 
Existujúcich rodičov môžete editovať zvolením tlačítka Editovať vedľa rodičov. Ak zvolíte tlačítko Vymazať, aktívna osoba bude odstránená ako dieťa týchto rodičov. Tlačítkom sa nezruší vzťah medzi rodičmi.
 
 
Upozornenie - príklad
 
 
Ak nie ste opatrný/-á, môže sa vám podariť vytvoriť viac rodín s rovnakými rodičmi. Zriedkakedy je to zámerne. GRAMPS zobrazí varovný dialóg zakaždým, keď sa pokúsite pridať novú rodinu, ktorá by mala rovnakých rodičov ako už existujúca. V tom prípade zrušte editovanie a potom vyberte existujúcu rodinu tlačítkom Zvoliť.
 
 
The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.
 
 
You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an {{man button|Edit}} button, which will allow you to edit all the details of that particular person.
 
 
You may add a new set of parents by either selecting the '''Add Parents''' or the '''Share Parents''' . The {{man button|Add Parents}} button will create a new family with the Active Person listed as a child. The {{man button|Share Parents}} button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.
 
 
You may edit an existing parents by selecting the {{man button|Edit}} button next to the parents. If you select the '''Delete''' next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.
 
 
{{man warn| Warning |If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the '''Select''' button to select the existing family.}}
 
 
 
*Family: Sekcia Rodina sa podobá na sekciu Rodičia a zobrazuje rodiny v ktorých je aktívna osoba rodičom. Je možné mať viacero rodín, preto je možné mať viacero sekcií Rodina. Každá rodinná sekcia zobrazí manžela/-ku a deti.
 
 
{{man note | Spouse |We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.}}
 
[[Image:Reorder.png|right|thumb|150px| Fig.2.x Relation reordering]]
 
You may add a family by selecting the '''Add Spouse''' in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.
 
 
Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.
 
 
{{man warn| Remove a person |Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.}}
 
 
{{man note | Note |We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.}}
 
 
You can reorder the parents and spouses by selecting the '''Reorder''' . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.
 
 
== Family View ==
 
[[Image:Family_List.png|right|thumb|150px|Fig. 2.x. Family List View ]]
 
 
The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.
 
 
{{man warn| Remove button |Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.}}
 
 
== Pedigree View ==
 
[[Image:pedigree.png|right|thumb|150px|Pedrigree view]]
 
The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.
 
 
 
To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.
 
[[Image:pedigree-child-cut.png|right|thumb|150px|children menu]]
 
 
The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.
 
 
Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.
 
 
 
 
The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.
 
 
[[Image:pedigree-siblings-cut.png|right|thumb|150px|Personal context]]
 
 
Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".
 
 
Among other useful items, the context menu has sub-menus listing '''Spouses''' , '''Siblings''' , '''Children''' , and '''Parents''' of that person.
 
 
"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.
 
 
 
New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.
 
 
Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.
 
 
== Events view ==
 
 
The default view displays the '''Description''' , '''ID''' , '''Type''' , '''Date''' , '''Place''' and '''Cause''' of the event.
 
[[Image:events.png|right|thumb|150px|Fig. 2.x Events view]]
 
 
{{man warn| Meaningful event description |Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.}}
 
 
The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
 
 
== Sources View ==
 
[[Image:sources.png|right|thumb|150px|Fig.2.x Sources view]]
 
Sources View lists the sources of certain information stored in the database.
 
 
These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the '''Title''' , '''ID''' , and '''Author''' of the source, as well as any '''Publication''' information that may be associated with it.
 
 
The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.
 
 
Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
 
 
== Places View ==
 
[[Image:places.png|thumb|150px|Fig. 2.x.Places view]]
 
 
The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' '''Name''' , '''ID''' , '''Church Parish''' , '''City''' , '''County''' , '''State''' , and '''Country''' . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.
 
 
Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The {{man label|Column Editor}} dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.
 
 
If a place has been highlighted, you may select the {{man button|Google Maps}}  button to attempt to display the place in a web browser.
 
 
Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.
 
 
This feature is limited, and may not always produce the results you desire.
 
 
== Media View ==
 
[[Image:media.png|right|thumb|150px|Fig.2.x.Media view]]
 
 
 
The Media View is a list of Media Objects used in the database.
 
 
Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.
 
 
Technically, any file can be stored as a Media Object.
 
 
Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the '''Name''' , '''ID''' , '''Type''' , and '''Path''' of the Media Object.
 
 
The {{man label|Column Editor}} dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.
 
 
== Repositories View ==
 
[[Image:repository.png|thumb|150px|Fig.2.x.Repositories view]]
 
 
Version 2.2 adds support for Repositories.
 
 
A repository can be thought of as a collection of sources.
 
 
 
 
 
 
 
 
Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.
 
 
== Notes View ==
 
[[Image:Notesview.png|right|thumb|200px|Fig.1.y Notes view]]
 
Version 3.1 added support for Notes. A Note is pure text, as stored in the other objects.
 
 
 
 
The functionality of the notes View is similar to the other views. The view lists all {{man label|Notes}} stored in the {{man label|Family Tree}}. With the '''Edit ->Column Editor''' you can change the displayed columns. The possibilities are {{man label|Preview}}, {{man label|ID}}, {{man label| Type}} and {{man label|Marker}}.
 
 
 
 
The {{man label|Type}} can be (amongst others): ''Event Note'', ''Adress Note'',''Source text'', ''Place Note''
 
 
Double-clicking on a Note in the list will bring up a window where you can edit the Note. You can change fonts, font color and backgroundcolor. A spellchecker is available for ''English'' and your local language.
 
 
 
{{man index/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Getting Started/sk|Gramps 3.1 Wiki Manual - Manage Family Trees/sk}}
 
  
  

Revision as of 07:26, 16 September 2009

Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv atď.


Úplná slovenská verzia manuálu 3.1.x vo formáte PDF (149 strán, 1,6MB ) je k dispozícii na stiahnutie na tomto linku: download Gramps_3.1_SK.pdf offline version