Gramps 3.1 Wiki Manual - Main Window/pl

From Gramps
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions


Poprzednia Indeks Następna


Wprowadzenie

Rys. 2.1 Główne okno GRAMPS'a

Kiedy otwierasz bazę danych (istniejącą lub nową), następujące okno jest wyświetlane:

Główne okno GRAMPS'a zawiera następujące elementy:

 • Pasek Menu: Pasek Menu jest zlokalizowany na samej górze okna (po niżej nazwy okna) i umożliwia dostęp do wszystkich elementów GRAMPS.
 • Pasek Narzędzi: Pasek Narzędzi jest zlokalizowany poniżej paska menu. Daje on dostęp do najczęściej używanych funkcji w GRAMPS. Możesz ustawić parametry, które kontrolują co się w nim pojawia idąc do Edycja -> Ustawienia . Możesz go także ukryć całkowicie idąc do Widok -> Pasek Narzędziowy .
 • Pasek Postępu: Pasek Postępu jest zlokalizowany w lewym dolnym rogu okna GRAMPS. Wyświetla on postęp czasu zużywanego na operacje, jak otwieranie i zapisywanie dużych baz danych, importowanie i eksportowanie na inne formaty, tworzenie stron internetowych, itp. Kiedy nie robisz żadnej z tych operacji, pasek postępu nie jest wyświetlony.
 • Pasek Statusu: Pasek Statusu jest zlokalizowany po prawej stronie Paska Postępu, na samym dole okna GRAMPS. Wyświetla on informacje o bieżącej aktywności GRAMPS i kontekstowe informacje o zaznaczonych pozycjach.
 • Obszar wyświetlania: Największym obszarem na środku okna GRAMPS jest Obszar wyświetlania. To co wyświetla zależy od wybranego aktualnie Widoku. Omówimy widoki szczegółowo poniżej.

Różne widoki

Informacja genealogiczna jest bardzo obszerna i może być bardzo szczegółowa. Wyświetlenie jej jest wyzwaniem, które GRAMPS podejmuje przez dzielenie i organizowanie jej w serie widoków. Każdy widok wyświetla część całkowitej informacji, wybranej według określonej kategorii. Podejście to stanie się bardziej zrozumiałe wraz ze stopniowym poznawaniem każdego widoku, które są wyświetlone poniżej:

 • Gramplety: Wyświetla różne gramplety, małe narzędzia, które pomagają w w badaniach genealogicznych.
 • Widok osób: Wyświetla listę osób, kŧóre są w drzewie rodzinnym.
 • Widok relacji: Wyświetla relację pomiędzy aktywną osoba a innymi osobami. Dotyczy to rodziców, małżonków oraz dzieci.
 • Widok rodzin: Wyświetla listę rodzin w drzewie rodzinnym.
 • Widok przodków: Wyświetla drzewo przodków dla wybranej osoby.
 • Widok zdarzeń: Wyświetla listę zdarzeń w danym drzewie rodzinnym.
 • Widok źródeł: Wyświetla listę źródeł w drzewie rodzinnym.
 • Widok miejsc: Wyświetla listę miejsc w aktualnym drzewie.
 • Widok mediów: Wyświetla listę mediów w aktualnym drzewie.
 • Widok magazynów: Wyświetla listę magazynów w aktualnym drzewie.
 • Widok notatek: Wyświetla listę notatek w aktualnym drzewie.

Nim przejdziemy do opisu każdego widoku, wyjaśnijmy najpierw jak przechodzić pomiędzy widokami.

Przełączanie Widoków i Tryby oglądania

Fig. 2.1. Tryb paska bocznego
Fig. 2.2. Tryb zakładek


Jak wspomnieliśmy wyżej, jest 11 różnych widoków. Dodatkowo, mogą one być wyświetlane w dwóch różnych trybach. Tryby te można bez problemu rozróżnić - jeśli widzisz ikony po lewej stronie swojego okna, jesteś w trybie paska bocznego. Jeśli zaś widzisz serię zakładek Osoby, Związki, Rodziny, Rodowód, Zdarzenia, Źródła, Miejsca, Media, Magazyny, Notatki i opcjonalne Gramplety, to znajdujesz się w trybie zakładek. Możesz przełączać się między trybami wyświetlania wybierając opcję Widok->Pasek boczny z menu Widok.

Jeśli jesteś w trybie paska bocznego, możesz wybrać pożądany widok przez kliknięcie na jedną z ikon tego paska.

Jeśli jesteś w trybie zakładek, to możesz wybrać pożądany widok przez kliknięcie na odpowiadającą mu zakładkę.


Widok grampletów

Fig.2.z Widoki Grampletów

Widok Gramplety pokazuje małe narzędzia zwane Grampletami, które mogą pomóc Ci w poszukiwaniach. Gdy pierwszy raz włączysz ten widok, dwa Gramplety są już dodane (Welcome / Powitanie oraz Top Surname / Najczęstsze Nazwiska), ale po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na tym widoku, wyświetli się lista umożliwiająca dodanie innych Grampletów.

By uzyskać bardziej szczegółowe informacje sięgnij do Gramplety. Poniżej znajdziesz przegląd dostępnej funkcjonalności.

 • Wiek w dniu: Ten gramplet wylicza wiek dla każdej osoby w Twoim drzewie rodzinnym dla danej daty
 • Kalendarz: Pokazuje zdarzenie w poszczególnych dniach i latach
 • Nowości: Pobiera Nowości ze strony GRAMPS wiki
 • Rodowód: Pokazuje skompresowany wykres ostatnich bezpośrednich przodków. Daje także podział na generacje. Klinknij na linki aby zobaczyć przykładowe wpisy
 • Python: Pokazuje okno z powłoką Pythona. Jest to szczególnie pomocne jako kalkulator daty, lub do szybkiego dostępu do Pythona
 • Log Sesji: Pokazuje log ze zdarzeń otwartych, edytowanych, skasowanych z tej sesji.
 • Statystyki: Pokazuje okno z podsumowaniem statystycznym dla bieżącego Drzewa rodziny: liczba osób, mężczyźni i kobiety, liczba rodzin, obiekty medialne, itd.
 • Chmura Nazwisk: Pokazuje okno z chmurą z najczęstszymi Nazwiskami.
 • Do zrobienia: W tym oknie możesz dodać Swoją listę "Do zrobienia", lub inne notatki. Kilka grampletów "Do zrobienia" może być użyte do pomocy w organizacji badań
 • Najczęstsze Nazwiska: Pokazuje Top 10 z Twoimi Nazwiskami
 • Witamy: Okno Witaj w GRAMPS

Widok osób

Fig. 2.3. Okno Edytora Kolumn

Widok osób pokazuje ludzi przechowywanych w bazie danych. Zauważysz, że ludzie pogrupowani są zgodnie z ich nazwiskami. Na lewo od każdego nazwiska jest strzałka lub inny rodzaj wskaźnika. Kliknięcie na niego raz, spowoduje "rozwinięcie" listy osób używających to nazwisko. Kliknięcie ponownie na wskaźnik spowoduje "zwinięcie" listy i pokazanie tylko nazwiska.

Domyślnie, Widok osób, wyświetla kilka kolumn z informacjami o każdej osobie. Możesz dodać lub usunąć wyświetlane kolumny przy pomocy polecenia Edytora kolumn ( Edycja ->Edytor Kolumn ) i zaznaczając lub odznaczając wymienione pola. Możesz także zmienić pozycję kolumn w Widoku osób przez kliknięcie i przeciągnięcie na nowe miejsce w Edytorze. Po wprowadzeniu zmian, kliknij OK aby zamknąć Edytora i zobaczyć zmiany w Widoku osób.

Gramps-notes.png
Edytor Kolumn

Edytor kolumn jest dostępny we wszystkich Widokach i działa w każdym tak samo.

Fig. 2.4. Wyświetlona kontrola Filtrów

Filtry

Genealogiczna baza danych może zawierać informacje o wielu ludziach, rodzinach, miejscach, i obiektach. Jest więc możliwe, że widok zawiera długą listę danych, z którą ciężko pracować. GRAMPS daje Ci dwa różne sposoby kontrolowania tego stanu przez pozwolenie ci na filtrowanie listy do bardziej czytelnego rozmiaru. Te metody to Wyszukiwanie i filtrowanie. Wyszukiwanie znajdzie tekst wyświetlany na liście, podczas gdy filtry wyświetlą ludzi których dane spełniają kryteria filtra.

Wyszukiwanie jest prostą ale szybką metodą przeszukiwania kolumn wyświetlanych na ekranie. Wpisując znaki w wyszukiwarce i klikając przycisk znajdź, spowoduje wyświetlenie tylko linii które pasują do tekstu.

Alternatywnie, Możesz włączyć pasek filtrowania, który będzie wyświetlony po prawej stronie ekranu. Gdy pasek filtrowania jest wyświetlony, pasek wyszukiwania jest ukryty. Pasek filtrowania pozwala Ci na interaktywne zbudowanie zbioru reguł, które mogą być zastosowane do wyświetlenia. Filtr jest zastosowany na podstawie regół i danych, a nie na podstawie wyświetlanego ekranu.

Tango-Dialog-information.png
Wyszukiwanie vs. Filtrowanie

Wyszukiwanie szuka tylko dokładnie pasującego tekstu. Jeśli wyświetlona data jest "Sty 1, 2000", wyszukiwanie "1/1/2000" nie przyniesie wyników, ale filtr z "1/1/2000" znajdzie pasujące wyniki.


Gdy GRAMPS otwiera bazę danych, żaden filtr nie jest użyty. Na przykład w Widoku osób wszyscy ludzie w bazie danych są wyświetlani domyślnie.

Widok związków

Widok związków wyświetla wszystkie relacje Aktywnej osoby (zaznaczonej osoby). Konkretnie, pokazuje Jego lub Jej rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci.

Widok relacji został zaprojektowany aby umożliwić szybką nawigację. Możesz szybko zmienić Aktywną osobę, przez proste kliknięcie na nazwę innej osoby pokazanej na stronie. Każde nazwa jest w rzeczywistości hiperłączem, podobnie jak na stronie internetowej.

Fig. 2.5. Widok związków

Widok związków wyświetla następujące sekcje:

 • Aktywna osoba: Na górze ekranu wyświetlane są informacje takie jak nazwisko, ID, data urodzenia i śmierci. Jeśli jest dostępne zdjęcie osoby, to wyświetlone jest po prawej stronie. Obok nazwiska osoby jest symbol wskazujący na płeć, oraz przycisk edycji. Kliknięcie na przycisk Edytuj pozwala Ci na edycję wszystkich indywidualnych danych danej osoby w oknie Edytuj osobę.
 • Rodzice: Następna sekcja, sekcja rodziców, wyświetla rodziny w których osoba jest dzieckiem. ponieważ jest możliwe, aby osoba miała kilka zestawów rodziców, jest możliwe posiadanie kilka sekcji z zestawami rodziców.

Możesz kontrolować ile informacji jest wyświetlane przy użyciu Menu Widok. Menu widok pozwala Ci na pokazanie lub ukrycie szczegółów (informacje o urodzeniu i śmierci) i pokazanie lub ukrycie rodzeństwa. Obok każdej osoby jest przycisk Edytuj, który pozwala Ci na edycję wszystkich szczegółów konkretnej osoby.

Możesz dodać nowy zestaw rodziców przez wybranie Dodaj Rodziców lub przez Współdziel Rodziców. Przycisk Dodaj Rodziców stworzy nową rodzinę z Aktywną Osobą umieszczoną jaką dziecko. Przycisk Współdziel Rodziców pozwoli Ci na wybranie z listy istniejących rodzin, a następnie doda osobę jako dziecko do wybranej rodziny.

You may edit an existing parents by selecting the Edit button next to the parents. If you select the Delete next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Gnome-important.png
Warning

If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the Select button to select the existing family.


 • Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig.2.6 Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Remove a person

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Widok Rodzin

Fig. 2.7. Widok Rodzin

The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Widok rodowodów

Fig. 2.8. Pedrigree view

The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.


To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.

Fig 2.9. children menu

The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.


The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Fig. 2.10. Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.

Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.

Widok zdarzeń

The default view displays the Description , ID , Type , Date , Place and Cause of the event.

Fig. 2.11. Events view
Gnome-important.png
Meaningful event description

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Widok źródeł

Fig.2.12. Sources view

Sources View lists the sources of certain information stored in the database.

These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the Title , ID , and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it.

The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Widok miejsc

Fig. 2.13. Places view

The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' Name , ID , Church Parish , City , County , State , and Country . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps button to attempt to display the place in a web browser.

Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.

This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

Widok mediów

Fig.2.14. Widok Mediów


Widok Mediów jest to lista wszystkich obiektów medialnych użytych w bazie danych.

Obiektami Medialnymi są to pliki, które odnoszą się w jakiś sposób do przechowywanych danych genealogicznych.

Technicznie, każdy plik może być przechowywany jako Obiekt medialny.

Najczęściej są to obrazy, pliki audio, pliki animowane, itd. Lista zawiera takie dane jak Tytuł , ID , Typ (rodzaj) , i Ścieżka Obiektu Medialnego.

Polecenie Edytora kolumn może być użyte do zmiany wyświetlanych kolumn, które stosowane są do reguły sortowania. W górnej części okna GRAMPS wyświetlany jest podgląd (jeśli jest dostępny) i informacje o obiekcie medialnym.

Widok magazynów

Fig.2.15. Widok magazynów (repozytoriów)

Wersja 2.2 dodała wsparcie dla magazynów.

Magazyn można traktować jako zbiór źródeł.

Każde źródło w bazie może mieć odniesienie do repozytoriów (takich jak biblioteki), do którego należy. Funkcjonalność widoku magazynów jest podobna do innych widoków.

Widok notatek

Fig.2.16. Widok Notatek

Wersja 3.1 dodała wsparcie dla notatek. Notatka jest czystym tekstem, przechowywanym podobnie jak inne obiekty


Funkcjonalność widoku notatek jest podobna do innych widoków, Widok listy wyświetla wszystkie Notatki przechowywane w Drzewie rodzinnym. Przy pomocy Edycja ->Edytor kolumn możesz zmienić wyświetlane kolumny. Do wyboru masz Podgląd, ID, Typ i Znacznik.


Typ może być jednym z pośród (choć nie tylko): Notatka o zdarzeniu, Notatka o adresie,Notatka do źródła, Notatka o miejscu

Dwuklik na notatce otworzy okno, gdzie będziesz mógł edytować daną notatkę. Możesz zmieniać czcionki, kolory czcionki oraz tła. Sprawdzanie pisowni jest dostępne dla języka angielskiego oraz Twojego aktualnego wybranego w systemie (domyślnego).

Widok HTML (opcjonalny)

Fig. 2.17 GeoView

Widok HTML (zobacz Grampsbrowser !, blog) albo GeoView wymaga aktywnego połączenia z internetem oraz pakietu html (webkit albo gtkmozembed).

Widok ten jest eksperymentalny i zapewnia możliwość wyświetlania danych obecnych w drzewie rodzinnym przy pomocy map dostępnych w internecie

Poprzednia Indeks Następna