Gramps 3.0 Wiki Manual - Main Window

From Gramps
Revision as of 11:11, 27 September 2008 by Vloraj (talk | contribs) (Pamjet e ndryshme)
Jump to: navigation, search
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known conventions


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next
Hyrje

Kur hapni një bazë të të dhënave (një që ekziston apo të re), afishohet dritarja në vijim:

Fig. 2.1 GRAMPS Main Window

Dritarja kryesore e GRAMPS përmban elementet në vijim:

 • Shiriti i menysë: Shiriti i menysë është vendosur në krye të dritares ( djathtas poshtë titullit të dritares) dhe siguron qasje në të gjitha tiparet e GRAMPS.
 • Shiriti i veglave: Shiriti i veglave është vendosur djathtas poshtë shiritit të menysë. Ai ju mundëson qasje në funksionet e përdorura më së shpeshti të GRAMPS. Mund të vendosni opsione që kontrrollojnë se si duket duke shkuar në Redakto ->Preferenca . Gjithashtu mund ta fshihni atë të ghithën duke shkuar në Pamja ->Shiriti i veglave .
 • Shiriti i ecurise: Shiriti i ecurisë është vendosur në këndin e poshtëm të majtë të dritares së GRAMPS. Ai afishon ecurine e operacioneve të konsumimit të kohës, siç janë hapja dhe ruajtja e bazave të mëdhaja të të dhënave, importimi dhe eksportimi në formate tjera, nxjerrja e ueb sajteve, etj. Kur nuk jeni duke kryer këtë lloj të operacioneve, Shiriti i ecurisë nuk shfaqet.
 • Shiriti i statusit: Shiriti i statusit është vendosur në të djathtë të Shiritit të ecurisë, në fund të dritares së GRAMPS. Ai shfaq informacione rreth aktiviteteve aktuale të GRAMPS dhe informacioneve kontekstuale rreth artikujve të përzgjedhur.
 • Zona e afishimit: Zona më e madhe në qendër të dritares së GRAMPS është zona e afishimit. Se çka afishon ajo varet nga Pamja aktuale e përzgjedhur. Do të diskutojmë për Pamjet më poshtë në detale.

Pamjet e ndryshme

Informacioni gjenealogjik është shumë i gjërë dhe mund të jipet në mënyrë tepër të detajuar. Afishimi i tij paraqet një sfidë që GRAMPS e merr përsipër duke ndarë dhe organizuar informacionin në seri Pamjesh. Secila Pamje afishon një pjesë të informacionit total, e përzgjedhur sipas një kategorie të veçantë. Kjo do të bëhet më e qartë pasi të eksplorojmë Pamje të ndryshme, të vëna në listë më poshtë:

 • Pamja Gramplet: Afishon Gramplete të ndryshme, uixhet të vogla që ju ndihmojnë në hulumtimin tuaj gjenealogjik.
 • Pamja e njerëzve: Afishon listën e njerëzve në pemën familjare
 • Pamja e marrëdhënieve: Shfaq marrëdhëniet mes Personit aktiv dhe njerëzve të tjerë. Kjo përfshin prindërit, bashkëshortët dhe fëmijët
 • Pamja e listës familjare: Shfaq listën e familjeve në pemën familjare
 • Pamja e prejardhjes: Afishon një pemë grafike të paraardhësit për personin e përzgjedhur
 • Pamja e ngjarjeve: Afishon listën e ngjarjeve në pemën familjare
 • Pamja e burimeve: Afishon listën e burimeve në pemën familjare
 • Pamja e vendeve: Afishon listën e vendeve në pemën familjare
 • Pamja e medias: Afishon listën e media objekteve në pemën familjare
 • Pamja e depove: Afishon listën e depove në pemën familjare.
 • Pamja e shënimeve: Afishon listën e shënimeve në pemën familjare.

Para se të fillojmë përshkrimin e secilës Pamje, së pari të spjegojmë se si të kyçemi mes Pamjeve.

Switching Views and Viewing Modes

Fig. 2.1. Sidebar view mode
Fig. 2.2. Tabbed Viewing Mode


As mentioned above there are ten different Views. In addition, there are two different Viewing Modes. You can tell at a glance which Viewing Mode you are in: If you see icons listed vertically in a sidebar at the left of the window, you are in the Sidebar Viewing Mode. .

If instead you see a series of "notebook tabs" (labeled People, Relationships, Family List, Pedigree, Events, Sources, Places, Media, Repositories and Notes) that run horizontally across the window, then you are in the Tabbed Viewing Mode. You can switch from one Viewing Mode to another by selecting View ->Sidebar from the Sidebar menu item.

If you're in the Sidebar Viewing Mode, you can select the View you want by clicking one of the sidebar icons.


If you're in the Tabbed Viewing Mode, you can select the View you want by clicking the corresponding notebook tab.

Gramplets View

Fig.2.z Gramplets view

The Gramplets view shows a number of widgets, called Gramplets, that can help you in your research. Two Gramplets are shown on start-up (the Welcome and Top Surname Gramplets), but by right-clicking on the view, a popup comes up with the possibility of adding other Gramplets.

For more detailed information see Gramplets. Here we give an overview of the functionalities.

 • Age on Date Gramplet: This gramplet computes the ages for everyone in your Family Tree on a given date
 • Calendar Gramplet: Shows events on particular days and years
 • News Gramplet: Retrieves the News page from the GRAMPS wiki
 • Pedigree Gramplet: Shows a compressed Pedigree Chart of past direct ancestors. Also gives a breakdown by generation. Click the links to see matching entries
 • Python Gramplet: Shows a window with a Python Shell. This is especially handy as a Date calculator, or for a quick access to Python
 • Session Log Gramplet: Shows a log of entries accessed, edited, for deleted for this session.
 • Statistics Gramplet: Shows a window with summary statistics of the current Family Tree: number of individuals, males and females, number of families, media objects, etc.
 • Surname Cloud Gramplet: Shows a window with a cloud of the most common Surnames.
 • TODO Gramplet: In this window you can add yout TODO list, or any notes. Several TODO gramplets can be made to help organize your research
 • Top Surnames Gramplet: Shows your top 10 Surnames
 • Welcome Gramplet: A Welcome to GRAMPS window

People View

Fig. 2.3. Column Editor Dialog

The People View lists the people stored in the database. You'll note that people are grouped according to their family names. To the left of each family name is typically either an arrow or some other type of indicator. Clicking it once will reveal the entire list of people sharing that name. Clicking the indicator again will "roll up" the list and show only the family name.

By default, the People View, displays several columns of information about each person. You can add or remove columns to and from the display by calling up the Column Editor dialog ( Edit ->Column Editor ) and checking or unchecking the boxes listed. You can also change the position of a column in People View by clicking and dragging it to a new position in the Editor. Once you have made the changes you want, click OK to exit the Editor and see your changes in the People View.

Gramps-notes.png
Column Editor

The Column Editor is available in all Views and works the same way in each.

Fig. 2.4. Filter Controls Displayed

Filters

Genealogical databases can contain information on many people, families, places, and objects. It's therefore possible for a View to contain a long list of data that's difficult to work with. GRAMPS gives you two different means for controlling this condition by allowing you to filter a list to a more manageable size. These methods are Search and Filtering. A search will search the text displayed in list, whereas filters display people whose data match the criteria of the filter.

Search is a simple but fast method of searching the columns displayed on the screen. Typing the characters into the Search box and clicking the Find button will display only lines that match the text.

Alternatively, you can enable the Filter sidebar, which will be displayed on the right hand side of the display. When the filter sidebar is displayed, the Search bar is not displayed. The Filter side bar allows you to interactively build a set of filter rules that can be applied to the display. The filter is applied based on the rules and the data, not on the screen display.

Gnome-important.png
Searching vs. Filtering

Searching only searches for exact text matches. If the date displayed is "Jan 1, 2000", a search of "1/1/2000" will fail, but a filter of "1/1/2000" will match.


When GRAMPS opens a database, no filtering is in effect. In People View, for example, all people in the database are listed by default.

Relationships View

The Relationships View displays all the relationships of the Active Person (the selected person). Specifically, it shows his or her parents, siblings, spouses, and children.

The Relationships View is designed to allow for quick navigation. You can quickly change the Active Person simply by clicking the name of any person listed on the page. Each name is actually a hypertext link, similar to a web page.

Fig. 2.5. Relationships View

The Relationships View displays the following sections:

 • Active Person: At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the Edit button will allow you to edit all of the person's individual information in an Edit Person dialog.
 • Parents: The next section, the Parents section, displays the families in which the person is a child. Since it is possible for a person to have multiple sets of parents, it is possible to have several Parents sections.

You can control how much information is displayed by using the View menu. The view menu allows you to show or hide details (the birth and death information) and to show or hide siblings. Next to each person listed is an Edit button, which will allow you to edit all the details of that particular person.

You may add a new set of parents by either selecting the Add Parents or the Share Parents . The Add Parents button will create a new family with the Active Person listed as a child. The Share Parents button will allow you to choose from a list of existing families, and then add the person as a child to that family.

You may edit an existing parents by selecting the Edit button next to the parents. If you select the Delete next to a set of parents, then the Active Person will be removed as a child from the parents. This button does not delete the parents' relationship.

Gnome-important.png
Warning

If you are not careful, it is possible to create multiple families with the same parents. This is rarely what the user wants to do. If you attempt to add a new family that has the same parents as an existing family, GRAMPS will issue a warning dialog. If you get this dialog, you should probably Cancel the edit, and then use the Select button to select the existing family.


 • Family: Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.
Gramps-notes.png
Spouse

We use the term spouse for sake of simplicity. However, please note that spouse may in fact be a domestic partner, a partner in a civil union, or various other similar relationships between two people. Spouse relationships are not required to be only between a male and female.

Fig.2.x Relation reordering

You may add a family by selecting the Add Spouse in the toolbar. This will create a new family with the Active Person listed as a father or mother.

Selecting the Edit button next to the spouse will allow you to edit the displayed family. Clicking the Delete button will remove the person from the displayed family.

Gnome-important.png
Remove a person

Removing a person from a family does not delete the family. The person is removed as the father or mother, and any other relationships in the family continue to exist.

Gramps-notes.png
Note

We use the terms father and mother for the sake of simplicity. Even if there are no children in a family, the father and mother terminology is still used. In the case of male/male or female/female relationships, the father and mother labels should be considered to be convenience labels.

You can reorder the parents and spouses by selecting the Reorder . This option will only be enabled if more than one set of parents or more than one set of spouses exists for the Active Person. Selecting this button will display a dialog that will allow you to reorder the families.

Family View

Fig. 2.x. Family List View

The Family List View displays a list of all families in the database. From this view, you may add, edit, or delete families. The default display lists the ID, Father, Mother, and Relationship. Children cannot be displayed on the screen in this view.

Gnome-important.png
Remove button

Unlike the Relationships View, clicking the Remove button in this view will remove the family from the database. All people will remain, but all relationships between the people in the family will be removed.

Pedigree View

Pedrigree view

The Pedigree View displays a family tree of the Active Person's ancestors. The Pedigree View shows up to five generations, depending on the size of the window. Each person is indicated by a box labeled with his or her name, birth and death information, and optionally an image if available. Two lines branch from each box. The top one shows the person's father and the bottom one the mother. Solid lines represent birth relations, while dashed lines represent non-birth relations such as adoption, step-parenthood, guardianship, etc.


To the left of the Active Person is a left arrow button. If the Active Person has children, clicking this button expands a list of the Active Person's children. Selecting one of the children makes that child the Active Person.

children menu

The appearance of the children's names in the menu differentiates the dead ends of the tree from the continuing branches.

Children who have children themselves appear in the menu in the boldface and italic type, while children without children (dead ends) appear in a regular font. If the Active Person has only one child, no menu will be displayed (since there is only one choice) and the child will become the Active Person when the arrow button is clicked.


The right-hand side of the window shows two right arrow buttons. When the top button is clicked, the Father of the Active Person becomes the Active Person. When the bottom button is clicked, the Mother of the Active Person becomes the Active Person.

Personal context

Right-clicking on any person's box in the Pedigree View will bring up the "context menu".

Among other useful items, the context menu has sub-menus listing Spouses , Siblings , Children , and Parents of that person.

"Greyed-out" sub-menus indicate the absence of the data in the appropriate category. Similar to the children menu above, Childrens' and Parents' menus distinguish continuing lines from dead ends.


New in version 2.2 is the inclusion of an Events View.

Events can be shared between multiple people and multiple families. The Events View lists the all the events recorded in the database.

Events view

The default view displays the Description , ID , Type , Date , Place and Cause of the event.

Fig. 2.x Events view
Gnome-important.png
Meaningful event description

Because events can be shared, you should take the extra time to give each event a unique and meaningful description. This will help you find the correct event if you decide to share events.

The list of Events can be sorted in the usual manner, by clicking on the column heading. Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Sources View

Fig.2.x Sources view

Sources View lists the sources of certain information stored in the database.

These can include various documents (birth, death, and marriage certificates, etc.), books, films, journals, private diaries, - nearly anything that can provide genealogical evidence. GRAMPS gives you the option to provide a source for each event you record (births, deaths, marriages, etc.). The Sources View lists the Title , ID , and Author of the source, as well as any Publication information that may be associated with it.

The list of Sources can be sorted by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog can be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

Places View

Fig. 2.x.Places view

The Places View lists the geographical places in which the events of the database took place. These could be places of birth, death, and marriages of people, as well as their home, employment, education addresses, or any other conceivable reference to the geographical location. The Places View lists the places' Name , ID , Church Parish , City , County , State , and Country . All of these columns can be used for sorting by clicking on a column heading.

Clicking once sorts in ascending order, clicking again sorts in descending order. The Column Editor dialog may be used to add, remove and rearrange the displayed columns.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps button to attempt to display the place in a web browser.

Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site.

This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

Media View

Fig.2.x.Media view


The Media View is a list of Media Objects used in the database.

Media Objects are any files that relate somehow to the stored genealogical data.

Technically, any file can be stored as a Media Object.

Most frequently, these are images, audio files, animation files, etc. The list box on the bottom lists the Name , ID , Type , and Path of the Media Object.

The Column Editor dialog may be used to rearrange the displayed columns, which obey usual sorting rules. The top part of the GRAMPS window shows a preview (if available) and information about the Media Object.

Repositories View

Fig.2.x.Repositories view

Version 2.2 adds support for Repositories.

A repository can be thought of as a collection of sources.
Each source in the database can reference a repository (such as a library) in which it belongs. The functionality of the Repositories View is similar to the other views.

Notes View

Fig.1.y Notes view

Version 3.0 added support for Notes. A Note is pure text, as stored in the other objects.


The functionality of the notes View is similar to the other views. The view lists all Notes stored in the Family Tree. With the Edit ->Column Editor you can change the displayed columns. The possibilities are Preview, ID, Type and Marker.


The Type can be (amongst others): Event Note, Adress Note,Source text, Place Note

Double-clicking on a Note in the list will bring up a window where you can edit the Note. You can change fonts, font color and backgroundcolor. A spellchecker is available for English and your local language.


Previous [[Gramps {{{3}}} Wiki Manual| Index]] Next