Changes

Jump to: navigation, search
Оции за извоз
=== Оции за извоз ===
Датотеките наменети за извоз можата можат да бидат одредени со опциите <pre>-o filename</pre> или <pre>--output=filename</pre> . Форматот може да биде одреден со опцијата <pre>-f</pre> веднаш по ''името на датотеката'' . Ако не е одредена, обид за претпоставка ќе се направи засновано на ''името на датотеката'' . За iso форматот, ''името на датотеката'' е , всушност , името на директориумот кадешто каде што ќе биде напишана базата. За grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb и gramps-pkg, ''името на датотеката'' е името на добиената датотека.
-o, извоз на семејното стебло во бараниот формат. Не е можно извезување до семејно стебло.
ќе увезе test.grdb во Семејно стебло 1, а потоа ќе го извезе на датотека!
{{man tip| Извезување на повеќе датотеки|Може Можат да се извезат повеќе од една датотека во една наредба. Ако е ова случај, Грампс ќе се обиде да напише неколку датотеки користејќи ги податоците од базата достапни во моментот.}}
Кога е дадено повеќе од еден изнес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето <pre>-o</pre> . Датотеките се напишани една по една, во одредениот редослед.
=== Опции на постапка ===
513
edits

Navigation menu