Changes

Jump to: navigation, search
Опции на отворање
=== Опции на отворање ===
Има два начина за давање на името на датотеката на Грампс што треба да се отвори:
* снабдете чисто име на датотека supply bare file name
* употребете ја оваа опција: <pre>-O filename</pre> или <pre>--open=filename </pre>
-O, Отворање на семејно стебло. Ова, исто Исто така, ова може да се направи едноставно само со впишувањето на името (име или директориум на база на податоци).
Примери:
{{Man tip| Совет |Ако не е дадена ниту една опција, само името на датотеката, Грампс ќе ги игнорира останатите аргументи на наредбената линија. Користете го -O знамето (flag) за да ја отворите датотеката и сторете нешто со податоците.}}
Форматот може да биде одреден со опциите <pre>-f format</pre> или <pre>--format=format</pre> веднаш по ''името на датотеката'' . Ако не е одредено, ќе се направи обид за претпоставка заснована на ''името на датотеката''. МОжен Можен формат: 'gedcom','gramps-xml','gramps-pkg', 'grdb','geneweb'.
{{Man tip| Совет|Само grdb, gramps-xml и gedcom форматите можат да бидат директно отворени. За други формати, ќе мора морате да ја употребите опцијата за увоз, која што којашто ќе постави празна база на одатоциподатоци, а потоа ќе увезе податоци во неа.}}
{{Man tip| Совет|Само една датотека може да се отвори. Ако имате потреба од комбинирање на податоци од неколку извори, ќе треба да ја употребите опцијата за увоз.}}
=== Опции за увоз ===
513
edits

Navigation menu