Changes

Jump to: navigation, search
Пронајди можни удвоени лица...
Оваа алатка ја пребарува целата база на податоци, барајќи ги внесовите што можеби го претставуваат истото лице.
Моќете Можете да дојдете до оваа алатка преку '''Алатки->Обработка на базата на податоци...->Пронајди можни удвоени лица...'''.
Два избори се можни:
*Совпадни праг: изберете помеѓу Високо, Средно и Ниско од паѓачкото мени.
*Избор: поле за вклучување и исклучување на употребата на кодот [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Tools#Use_of_SoundEx_module_in_GRAMPS|soundex]] .
Претставени се само три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, {{man button|Откажи}} за да го запрете обработувањето и {{man button|Во ред}} за да започне почне обработувањето на податоците.
Ако притиснете на копчето {{man button|Во ред}}, податоците ќе се обработат во два премина. passes.
Премин 1: градење на воведен список.
Премин 2: пресметување на можни совпаѓања. Ќе се прикаже линија на развој и во зависност од брзината на cpu процесорот и бројот на лицата во базата, ова може малку подолго да потрае.
На крајот се појавува прозорецот {{man label|Можни соединувања}}. Овој прозорец прикажува список со три колони:
*Проценување: ова Ви дава идеја за сличноста помеѓу две лица. Што Колку поголемо ниво, толку поголема можност за постоење на удвоени лица.*Прво лице*Второ лице
Ако изберете ред , можете да ги проверите подробностите со копчето {{man button|Спореди}} или со двоен-клик на избраниот ред.
Прикажани се три копчиња: копчето {{man button|Помош}} Ве носи на оваа страница, копчето {{man button|Затвори}} за да го затворите прозорецот и копчето {{man button|Спореди}} коешто што го повикува прозорецот {{man label|Спореди лица}}, што е подробно објаснет објаснето во [[Gramps_3.0_Wiki_Manual_-_Entering_and_Editing_Data:_Detailed#Merge_People|Merge People Dialog]]. Овде можете со радио-копчињата радиокопчињата да изберете едно од лицата и на крајот да го употребите копчето {{man button|Спој и затвори}} за да ги споите податоците ако сте пронашле две исти лица.
Притискање на копчето {{man button|Откажи}} Ве носи назад до списокот.
=== Одредување големи букви на семејни имиња... ===
513
edits

Navigation menu