Changes

Jump to: navigation, search

Mk:Грампс 3.0 Вики Прирачник - Алатки

1,652 bytes added, 11:30, 12 September 2008
no edit summary
=== Преименувај видови на настани ===
[[Image:changeventype.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Change typeПровери вид]]This tool allows all the events of a certain name to be renamed to a new nameОваа алатка Ви дозволува сите настани со одредено име да ги преименувате со ново.
{{man warn|Undo historyПоништи историја|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionАко продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. In particularПоточно, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to itнема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. If you think you may want to revert running this toolАко сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, please stop here and backup your databaseВе молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.}}The Прикажан е прозорецот {{man label|Change Event TypesПромени видови на настан}} window is presented. This tool will rename all events of one type to a different typeОваа алатка ќе ги преименува сите настани од еден вид во друг.
*Original event typeПрвобитен вид на настан: fill in the text field or use the drop down menu and select an original event typeпополнете го полето за текст или употребете го паѓачкото мени и изберете го првобитниот вид на настан*New event typeНов вид на настан: fill in the text field пополнете го полето за текст (you can create a complete new type hereможете да создадете целосно нов вид овде) or use the drop down menu and select a new typeили употребете го паѓачкото мени и изберете нов вид
The example shows a renaming of the Примерите покажуваат преименување на настан на '''BirthРаѓање''' event to a во настан на '''BaptismКрштавка''' event.
Finally use the На крајот употребете ги копчињата {{man button|CancelОткажи}} or the или {{man button|OKВо ред}} button.
{{man warn|1=Renaming eventsПреименување на настани|2=Once completedЕднаш направени, this cannot be undone by the regular нема да можете да ги повратите со вообичаената постапка {{man label|UndoВрати}} function.}}
=== Пререди грампс ИД Reorder GRAMPS ID ===
This tool reorders will change aal the elements in the database to conform to the scheme specified in the database's prefix id'sОваа алатка ќе ги пререди сите елементи во базата за да ја потврди шемата одредена со прставката ид во базата.
You can change those settings in the Можете да ги промените овие поставувања во менито '''EditУреди-->PreferencesПараметри...-->ID FormatsИД формати''' menu.
You can use this tool via Можете да ја употребите алатката преку '''ToolsАлатки-->Database ProcessingОбработка на база на податоци-->Reorder GRAMPS IDsПререди грампс ИД'''.{{man warn|Undo historyПоништи историја|Proceeding with this tool will erase the undo history for this sessionАко продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. In particularПоточно, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to itнема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. If you think you may want to revert running this toolАко сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, please stop here and backup your databaseВе молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци.}}
The window will show a progress barОвој прозорец ќе ја прикаже линијата со напредок.
In different steps following IDs' are reordered: Reordering People IDs', Reordering Family IDs', Reordering Event IDs', Reordering Media Object IDs', Reordering Source IDs', Reordering Place IDs', Reordering Repository IDs' and finally Reordering Note IDs'.
513
edits

Navigation menu