Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
== Расчленување и Истражување Analysis and Exploration испитување ==
Овој оддел содржи алатки што ја расчленуваат и истражуваат базата на податоци, но не ја променува. Во моментот, следните алатки за расчленување и истражување се достапни во Грампс:
=== Спореди поединечни настани Compare Individual Events ===
Оваа алатка споредува настани на избрана група на лица. Лицата за оваа споредба се избираат со употреба на сопствени филтери. Сопствените филтри можат да бидат направени во Уредувачот на сопствениот филтер (видете ''tools-util-cfe'' ), што може да се повика со кликнување на копчето {{man button|Уредувач на сопствен филтер}} . Резултатот од табелата изработена од оваа алатка може да биде зачувана како табличен документ.
=== Интерактивен пребарувач на потиомци Interactive Descendant Browser потомци ===
[[Image:interactivedes.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пребарувач на потомци]]
Копчето {{man button|Помош}} ќе Ве донесе до оваа страница и со {{man button|Затвори}} го затворате прозорецот со Пребарувач на потомци.
== Обработување Обработка на базата на податоци Database Processing ==
Овој оддел содржи алатки коишто можат да ја променат Вашата база. Алатките од овој оддел се користат, најмногу, за пронаоѓање и поправање на грешки во базата на податоци. Во моментот, следните алатки за обработување на базата се достапни во Грампс:
{{man note|1=Забелешка |2=Промените ќе бидат изведени само по Вашето јасно одобрување, освен за автоматските утврдувања изведени од алатката {{man label|Провери и поправи база на податоци}} }}
=== Пресметај Пресметка на проценети датуми Calculate Estimated Dates ===[[Image:calcestdates.png|right|thumb|200px|Fig. z.z Пресметај Пресметка на проценети датуми Calculate Estimated Dates]]Клик на '''Алатки-->Обработување на базата на податоци-->Пресметај Пресметка на проценети датуми...''' ќе го повика прозорецот {{man label|Undo history warningПредупредување за поништување на историјата}} :
{{man warn|Undo historyПоништи историја|Ако продолжите со оваа алатка ќе се избрише историјата за врати за оваа сесија. Поточно, нема да можете да ги повратите промените направени од оваа алатка или кои било промени направени пред неа. Ако сметате дека ќе треба да го вратите извршувањето на оваа алатка, Ве молиме запрете овде и направете резерва на Вашата база на податоци. Proceeding with this tool will erase the undo history for this session. In particular, you will not be able to revert the changes made by this tool or any changes made prior to it. If you think you may want to revert running this tool, please stop here and backup your database.}}
Потоа изберете {{man button|Прекини}} или {{man button|Продолжи}}.
**Филтер: од паѓачкото мени можете да одберете кој дел од базата ќе биде обработен: можете, исто така, да одберете '''цела база на податоци''', '''Потомци''' на Активното лице, '''Семејства од потомци''' на Активното лице, '''Предци''' на Активното лице, '''Лица со заеднички предок''' со Активното лице или кој било '''сопствен филтер''' (видете филтери направени по сопствена желба).
**Филтер за лица: во списокот на ова поле се наоѓа Активното лице, но кликнување на {{man button|Избери друго лице}} ќе го подигне прозорецот {{man label|Изберете лице за извештајот}} . Во овој прозорец се наоѓа список на лица од којшто можете да одберете. Користете ја стрелката {{man button|долу}} arrow or th или {{man button|>}} to expand and collapse the nodesза да ги проширите и соберете јазлите. In the table you will see for which persons no birth or death date is availableВо табелата ќе видите за кои лица нема датуми за раѓање и умирање.
In the left hand side lower corner there is a Во подолниот агол од левата страна има поле за означување {{man label|Show allПрикажи ги сите}} tick box. Clicking on this button will show all people in the databaseСо кликнување на ова копче ќе се прикажат сите лица во базата на податоци.
**Source textТекст за извор: in this во ова {{man label|text fieldполе за текст}} you can fill in the text that will be used in the source referenceможете да го пополните текстот што ќе се користи во упатувањето на изворот. Default value is: Почетната вредност е ''Calculated Date EstimatesПресметани проценки на датуми''.
Four tick boxes are availableДостапни се четири полиња за означување:
** Remove previously added dates
513
edits

Navigation menu