Changes

Jump to: navigation, search
Оции за извоз
=== Оции за извоз ===
Датотеките наменети за извоз можат да бидат одредени со опциите <pre>-o e filename</pre> или <pre>--outputexport=filename</pre> Форматот може да биде одреден со опцијата <pre>-f</pre> веднаш по ''името на датотеката''. Ако не е одредена, обид за претпоставка ќе се направи засновано на ''името на датотеката''. За iso форматот, ''името на датотеката'' е, всушност, името на директориумот каде што ќе биде напишана базата. За grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb и gramps-pkg, ''името на датотеката'' е името на добиената датотека.
-oe, извоз на семејното стебло во бараниот формат. Не е можно извезување до семејно стебло.
Пример:
python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -o mergdeDB.gramps
Забележете дека погоре не се менува „Семејно стебло 1“ затоа што се сè случува преку привремена база на податоци, додека:
python gramps.py -O 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -o e mergdeDB.gramps
ќе увезе test.grdb во Семејно стебло 1, а потоа ќе го извезе на датотека!
{{man tip| Извезување на повеќе датотеки|Можат да се извезат повеќе од една датотека во една наредба. Ако е ова случај, Грампс ќе се обиде да напише неколку датотеки користејќи ги податоците од базата достапни во моментот.}}
Кога е дадено повеќе од еден изнес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето <pre>-oe</pre> Датотеките се напишани една по една, во одредениот редослед.
=== Опции на постапка ===

Navigation menu