Changes

Jump to: navigation, search
m
no edit summary
{{grampsmanualcopyright}}
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - За|3.1}}
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Command_Line}}
=== Оции за извоз ===
Датотеките наменети за извоз можат да бидат одредени со опциите <pre>-o e filename</pre> или <pre>--outputexport=filename</pre> Форматот може да биде одреден со опцијата <pre>-f</pre> веднаш по ''името на датотеката''. Ако не е одредена, обид за претпоставка ќе се направи засновано на ''името на датотеката''. За iso форматот, ''името на датотеката'' е, всушност, името на директориумот каде што ќе биде напишана базата. За grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb и gramps-pkg, ''името на датотеката'' е името на добиената датотека.
-oe, извоз на семејното стебло во бараниот формат. Не е можно извезување до семејно стебло.
Пример:
python gramps.py -i 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -o e mergdeDB.gramps
Забележете дека погоре не се менува „Семејно стебло 1“ затоа што се сè случува преку привремена база на податоци, додека:
python gramps.py -O 'Family Tree 1' -i test.grdb -f grdb -o e mergdeDB.gramps
ќе увезе test.grdb во Семејно стебло 1, а потоа ќе го извезе на датотека!
{{man tip| Извезување на повеќе датотеки|Можат да се извезат повеќе од една датотека во една наредба. Ако е ова случај, Грампс ќе се обиде да напише неколку датотеки користејќи ги податоците од базата достапни во моментот.}}
Кога е дадено повеќе од еден изнес на датотека, пред секоја од нив треба да стои знамето <pre>-oe</pre> Датотеките се напишани една по една, во одредениот редослед.
=== Опции на постапка ===
Со или без знамето <pre>-O</pre> може да има повеќекратни увози, извози и постапки понатаму одредени на наредбената линија со употреба на знамињата <pre>-i</pre> <pre>-o</pre> и <pre>-a</pre>
Редоследот на <pre>-i</pre> <pre>-oe</pre> или <pre>-a</pre> не е важен. Редоследот на извршувањето, всушност, е: сите увози (ако има) -> сите извози (ако има) -> сите постапки (ако има).
{{man note| Забелешка |Но, отворањето мора секогаш да биде прво!}}
Ако не е дадена опцијата <pre>-O</pre> или <pre>-i</pre> Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со празната база, бидејќи во неа нема податоци за обработување.
Ако не се дадени опциите <pre>-oe</pre> или <pre>-a</pre> Грампс ќе го лансира главниот прозорец и ќе почне со вообичаената интерактивна сесија со база на податоци добиена од отворањето и сите увози (ако има). Оваа база се наоѓа во датотеката ''import_db.grdb'' под директориумот ''~/.gramps/import/''.
Секоја грешка добиена во текот на увезувањето, извезувањето или некој постапка, или ќе биде исфрлена во stdout (ако се ова отстапки управувани од Грампс) или во stderr (ако не се управувани). Користете ги вообичаените пренасочувања на обвивките на stdout и stderr за да се зачуваат пораките и грешките во датотеки.
*За да зачувате база на податоци добиена од сите увози, обезбедете -o знаме (користете -f ако името на датотеката не дозволува Грампс да го претпостави форматот):
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.gpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg</pre>
*За да ја зачувате секоја порака со грешка од претходниот пример во датотеките outfile и errfile, извршете:
:<pre>gramps -i file1.ged -i file2.dpkg -o e ~/new-package -f gramps-pkg >outfile 2>errfile </pre>
*За да внесете три бази и да почнете со интерактивна Грампс сесија со резултатот:
*За да претворите grdb во текот во .gramps xml датотека:
:<pre>gramps -O myoriginal.grdb -o e output.gramps -f gramps-xml</pre>
*На крајот, за да почнете со вообичаена интерактивна сесија, впишете:
{{man index/mk|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - Кратенки на копчиња|Mk:Грампс 3.1 Вики Прирачник - За|3.1}}
[[Category:Mk:Documentation]]
{{languages|Gramps_3.1_Wiki_Manual_-_Command_Line}}

Navigation menu