Gramps 5.2 Wiki Manual - Reports - part 3/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Späť na Register správ.Obrázok 13.3.1 Položka ponuky pre Správy-->Knihy...

Táto časť popisuje správu Kniha, ktorá je k dispozícii v programe Gramps.

Knihy

Správa Knihy umožňuje vytvoriť vlastnú genealogickú knihu, ktorá obsahuje zbierku textových a grafických správ o dedičstve v jednom dokumente (t. j. v knihe).

Jediná správa, ktorá je k dispozícii v rámci tejto správy, je správa Knihy.

Keď v ponuke vyberiete Správy-->Knihy..., zobrazí sa hlavné dialógové okno Kniha.

Dialógové okno Správa kníh

Obrázok 13.3.2 Správa kníh - dialógové okno

Hlavné dialógové okno Správa kníh má tri časti Názov knihy:, Dostupné položky a Aktuálna kniha


Ak chcete začať vytvárať vlastnú genealogickú knihu, kliknite na tlačidlo OK po vykonaní všetkých výberov správ, ktoré majú byť zahrnuté, a prípadne ich nakonfigurovaní (alebo prekonfigurovaní) alebo len na prijatie predvolených nastavení; zobrazí sa dialógové okno Generovanie Knihy.

Názov knihy

Názov Názov knihy: (<kód>Nová kniha</kód>predvolené) textové vstupné pole zobrazuje názov aktuálnej knihy. Zmeňte ho a uložte si vlastnú knihu (súbor nakonfigurovaných výberov) na budúce použitie, pričom v takom prípade môžete pole najprv zmeniť tak, aby obsahovalo akýkoľvek názov. Ak načítate uloženú knihu (pozri nižšie), zobrazí sa názov tejto knihy - ktorý potom môžete zmeniť, ak chcete uložiť mierne odlišnú konfiguráciu.

Panel s názvom knihy

Horná horizontálna sada ikon panela nástrojov v blízkosti poľa Názov knihy: pôsobí na celú knihu a umožňuje nasledujúce funkcie:

 • Tlačidlo s ikonou Vymazať knihu vymaže všetky predtým vybrané položky Dostupné položky z časti Aktuálna kniha.
 • Tlačidlo ikony Uložiť aktuálnu sadu nakonfigurovaných výberov uloží aktuálnu knihu (pod názvom, ktorý bol predtým zadaný do textového poľa Názov knihy:) pre budúce použitie, ak názov knihy už existuje, budete požiadaní, či chcete Pokračovať uložiť nad ním, alebo môžete Zrušiť a zadať iný názov. Uloženie knihy uloží aj konfiguráciu pre každú z Dostupné položky, ktoré ste nastavili.


Obrázok 13.3.3 Ikona "Otvoriť predtým vytvorenú knihu" a výsledná ikona "Dostupné knihy" - dialógové okno
 • Výberom tlačidla ikony Otvoriť predtým vytvorenú knihu otvoríte okno Dostupné knihy, v ktorom sa zobrazia všetky vaše predtým uložené knihy. V tomto okne buď dvakrát kliknite na názov konkrétnej knihy, alebo ju najprv vyberte a potom stlačte OK, aby sa kniha následne načítala.


Fig. 13.3.4 Ikona "Spravovať predtým vytvorené knihy" a výsledná ikona "Dostupné knihy" - dialógové okno
 • Tlačidlom ikony Správa predtým vytvorených kníh môžete otvoriť aj trochu iné okno Dostupné knihy, v ktorom sa zobrazí zoznam dostupných kníh, a pomocou tlačidla Odstrániť môžete vybranú knihu odstrániť.


Dostupné položky

V strednej časti Dostupné položky sa nachádza zoznam položiek, ktoré sú k dispozícii na zaradenie do knihy.

Dostupné položky výberu

Takmer všetky položky dostupné na zaradenie do knihy sú textové alebo grafické zostavy, a preto sú k dispozícii vo forme samostatných zostáv (ich jednotlivé dokumentácie nájdete v Register správ). Výnimkou sú nasledujúce položky, ktoré sú k dispozícii len ako položky knihy, v knižnej zostave:

Abecedný register

Fig. 13.3.5 Abecedný zoznam - položka

Táto položka vytvorí stránku(-y) s abecedným registrom osôb zaznamenaných do vybraných textových správ.

Na karte Možnosti správy môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk preklad:.

Vlastný text

Fig. 13.3.6 Vlastný text - položka

Položka Vlastný text vytvorí stránku s tromi odsekmi, z ktorých každý obsahuje vlastný text:

 • Úvodný text:
 • Stredný text:
 • Záverečný text:

Vstupné textové polia sú rozbaliteľné, takže tam môžete vložiť naozaj všetok text, ktorý chcete.

V spodnej časti okna sa zobrazia niektoré Možnosti dokumentu: tu môžete vybrať Štýl. Môžete si vybrať predvolený štýl alebo kliknúť na tlačidlo Editor štýlu.... Tým sa zobrazí okno Editor štýlu, v ktorom môžete pridávať a odstraňovať štýly. Podrobnejšie informácie nájdete aj v Editore štýlu. Táto položka bola určená na epigrafy, venovania, vysvetlivky, poznámky a podobne.

Obsah

Fig. 13.3.7 Obsah - položka

Obsah sa vytvára pre knihu ako zoznam častí knihy alebo dokumentu usporiadaný v poradí, v akom sa jednotlivé časti objavujú.

Na karte Možnosti zostavy môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk Preklad:.

Pri výstupe súboru Open Document Text(ODT)

Titulná strana

Fig. 13.3.8 Titulná strana - položka
Ak ste vybrali položku Titulná strana a kliknutím na tlačidlo Pridať vložíte túto položku do knihy a kliknete na tlačidlo Predvoľby (Konfigurácia aktuálne vybranej položky), zobrazí sa okno Titulná strana.

Na karte Možnosti správy máte k dispozícii tri textové vstupné polia, v ktorých môžete zmeniť Názov:, Podnadpis: a Pätičku: z poskytnutého vzorového textu.

Medzi nadpis a pätičku môžete voliteľne umiestniť Obrázok:, a to výberom tlačidla Vyberte existujúci mediálny objekt, ktoré zobrazí Vyberte mediálny objekt výberové dialógové okno, v ktorom môžete vybrať existujúci obrázok, ktorý chcete.

Môžete tiež zmeniť Veľkosť obrázka: z predvoleného nastavenia.

V spodnej časti okna sa zobrazujú niektoré Možnosti dokumentu: tu môžete vybrať Štýl. Môžete si vybrať predvolený štýl alebo kliknúť na tlačidlo Upravovač štýlu.... Tým sa zobrazí okno Editor štýlov, v ktorom môžete pridávať a odstraňovať štýly. Podrobnejšie informácie nájdete aj v Editore štýlu.

Keďže môžete konfigurovať rôzne prvky, túto položku môžete použiť na vytvorenie titulných stránok pre celú knihu, jej kapitolu alebo aj pre jednu položku.

Aktuálna kniha

V spodnej časti Aktuálna kniha sú uvedené aktuálne vybrané položky v poradí, v akom sa budú zobrazovať v knihe.

Pruh nástrojov Aktuálna kniha

Pravá spodná zvislá sada ikon na paneli nástrojov vedľa tabuľky oddielu Aktuálna kniha pracuje s oddielmi a umožňuje nasledujúce funkcie:

 • Pomocou ikony +' Add an item to the book ikony pridáte vybranú položku z horného zoznamu sekcií Available items do spodného zoznamu sekcií Current book. Dvojklikom na vybranú položku (horného zoznamu) ju tiež pridáte.
 • Pomocou tlačidla -' Odstrániť aktuálne vybranú položku z knihy s ikonou odstránite položku zo spodného zoznamu sekcií Aktuálna kniha.
 • Pomocou ikony Up arrow' Move current selection one step up in the book zmeníte poradie vybranej položky v zozname Current book.
 • Pomocou tlačidla Down arrow' Move current selection one step down in the book ikony zmeníte poradie vybranej položky v Current book.
 • Pomocou ikonového tlačidla Konfigurovať aktuálne vybranú položku môžete konfigurovať možnosti vybranej položky v Aktuálna kniha -- musíte však najprv vybrať položku. Dvojitým kliknutím na položku sa tiež spustí konfiguračné dialógové okno. Dialógové okno konfigurácie vyvolané tlačidlom ikony Konfigurovať aktuálne vybranú položku je špecifické pre danú položku. Ak sa rozhodnete položku nekonfigurovať, pre všetky potrebné možnosti sa použijú niektoré predvolené hodnoty. Spoločnou voľbou pre takmer všetky položky knihy je stredová osoba: osoba, na ktorej je položka vycentrovaná. Vďaka tejto možnosti môžete vytvoriť knihu s položkami sústredenými na rôzne osoby (napr. predkovia vašej mamy a otca ako samostatné kapitoly). V predvolenom nastavení je stredová osoba nastavená na Aktívna osoba.


Dialógové okno Generovanie knihy

Obrázok 13.3.9 Generovanie knihy - dialógové okno

Dialógové okno Generovať knihu sa zobrazí po výbere Správa kníh dialógového okna OK tlačidla na prijatie predvolených nastavení a začatie tvorby vlastnej genealogickej knihy.

Sú tu dve časti Možnosti papiera a Možnosti dokumentu:

Papierové možnosti

Možnosti papiera, kde môžete zmeniť veľkosť a orientáciu formátu papiera a všetky okraje. Namiesto toho je k dispozícii zaškrtávacie políčko na použitie metrických hodnôt.

Možnosti dokumentu

V časti Možnosti dokumentu môžete zmeniť:

 • Výstupný formát: pomocou rozbaľovacej ponuky môžete zmeniť výstupný formát:
  • PDF dokument
  • PostScript
  • OpenDocument Text
  • Tlačiť...
 • Otvoriť v predvolenom prehliadači ak je začiarknuté, umožní vám otvoriť dokument v predvolenom prehliadači, napr. v LibreOffice Word Processor. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Názov súboru: zadajte názov súboru, všimnite si, že prípona názvu súboru sa mení v závislosti od výstupného formátu. napr: Pre PDF dokument je predvolená hodnota /yourhomedir/<názov rodokmeňa>_book.pdf a OpenDocument Text je predvolená hodnota /yourhomedir/<názov rodokmeňa>_book.odt atď.

Pozri tiežSpäť na Index of Reports.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions