GRAMPS Manual V2.9

Alex Roitman

GRAMPS Project

Donald N. Allingham

GRAMPS Project

Tento manuál popisuje verziu GRAMPS 2.2.0.

Tento manuál je free software; môžete ho rozširovať a prípadne upravovať podľa ustanovení GNU General Public License v znení publikovanom podľa Free Software Foundation; buď vo verzii 2 Licencie, alebo, (podľa Vášho výberu) ktorejkoľvek neskoršej.

Manuál je šírený v nádeji, že bude užitočný, ale je bez AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, a to aj bez záruky že JE VHODNÝ PRE DANÝ ÚČEL. Pre ďalšie podrobnosti viď GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali obdržať aj kópiu GNU General Public License; ak tomu tak nie je, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Prehľad revízií
Revízia GRAMPS Manual V2.9November 2006

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.8July 2006

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.5February 2004

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.4December 2003

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.3September 2003

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.2July 2003

Alex Roitman

Donald A. Peterson

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.1May 2003

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS Manual V2.0April 2003

Alex Roitman

GRAMPS Project

Revízia GRAMPS User Manual V1.12001

Donald N. Allingham

GRAMPS Project

Revízia gramps User Manual V1.02001

Donald N. Allingham

GRAMPS Project

Abstrakt

Manuál GRAMPSu je užívateľská príručka užitočná pri zoznamovaní sa s programom, pokrývajúca všetky jeho aspekty od všeobecných informácií až po podrobnosti týkajúce sa tipov, preferencií, nástrojov, výstupných zostáv, atď.


Obsah

Úvod
Prečo používať GRAMPS?
Typografické konvencie
1. Štart aplikácie
Štart aplikácie GRAMPS
Výber databázy
Kde nájsť pomoc
2. Hlavné okno
Pohľady
Prepínanie pohľadov a spôsobov zobrazenia
Pohľad Osoby
Pohľad Vzťahy
Pohľad Zoznam rodín
Pohľad Rodokmeň
Pohľad Udalosti
Zdroje
Lokality
Médiá
Pohľad Archívy
3. Používanie
Štart Novej Databázy
Otvorenie databázy
Uloženie zmien do databázy
Importovanie dát
Export Dát
Export do formátu GEDCOM
Export do formátov GRAMPSu
Export do ostatných formátov
Zapisovanie a editovanie údajov: Rýchly úvod
Pridanie alebo odobratie osoby
Špecifikovanie vzťahu
Priradenie rodičov
Špecifikovanie detí
Pripájanie fotografií a iných Mediálnych objektov
Editovanie udalostí, zdrojov, lokalít a archívov
Zadávanie a editovanie údajov: úplný popis
Editovanie osobných údajov
Zápis dátumu
Editovanie informácií o vzťahoch
Editovanie informácií o zdrojoch
Editovanie údajov o Lokalite
Editovanie údajov o mediálnych objektoch
Editovanie údajov o udalostiach
Editovanie odkazov na zdroj
Mená
Atribúty
Adresy
Zlučovanie záznamov
Navigácia
Používanie pohľadu Osoby
Používanie pohľadu Rodina
Používanie pohľadu Rodokmeň
Nastavenie východzej osoby
Používanie nástroja história
Označovanie osôb záložkami
Vyhľadávanie záznamov
Generovanie výstupných zostáv
Substitučné hodnoty
Knihy
Generátory kódu
Grafické výstupy
Textové výstupy
Výstupy na prehliadanie
Web stránka
Používanie nástrojov
Analýza a skúmanie
Spracovanie databázy
Utility
4. Nastavenia
Preferencie
Všeobecné
Zobrazenie
Zobrazenie mien
Formát ID
Upozornenia
Informácia o bádateľovi
Farby markera
Iné nastavenia
Pokročilé nastavenia
A. Často kladené otázky
B. Klávesové skratky
Pohľad na zoznamy
Klávesové skratky
Klávesové skratky v pohľade Osoby
C. Popis pravidiel používaných fitrami
Všeobecné filtre
Filtre udalostí
Rodinné filtre
Filtre predkov
Filtre potomkov
Filtre vzťahov
Rozličné filtre
D. Príkazový riadok
Dostupné voľby
Voľby formátu
Voľby pri otváraní
Voľby pre import
Voľby pre export
Voľba akcie
Operácia
Príklady
E. O aplikácii GRAMPS

Zoznam obrázkov

1.1. Úvodné okno
2.1. Hlavné okno GRAMPSu
2.2. Režim Bočný panel
2.3. Prehliadanie pomocou záložiek
2.4. Nastavenie stĺpcov
2.5. Zobrazenie ovládacích prvkov filtra
2.6. Pohľad Vzťahy
2.7. Okno pre úpravu vzťahov
2.8. Pohľad Zoznam rodín
2.9. Pohľad Rodokmeň
2.10. Menu deti
2.11. Osobné kontextové menu
2.12. Pohľad Udalosti
2.13. Zdroje
2.14. Lokality
2.15. Médiá
2.16. Pohľad Archívy
3.1. Pomocník pre export: voľba formátu
3.2. Pomocník pre export: voľby GEDCOM
3.3. Editovanie údajov rodiny
3.4. Výber osoby
3.5. Výber rodiny
3.6. Varovanie -Duplicitná rodina
3.7. Editor údajov dieťaťa
3.8. Dialóg Editovať údaje osoby
3.9. Dialóg Editovať údaje osoby - Mená
3.10. Dialóg Editovať údaje osoby - Atribúty
3.11. Dialóg editovať údaje osoby - Adresy
3.12. Editovať údaje osoby - Poznámky
3.13. Editovanie údajov osoby - Zdroje
3.14. Dialóg editovať údaje osoby - Galéria
3.15. Dialóg editovať údaje osoby - Internet
3.16. Dialóg editovanie údajov osoby - Asociácie
3.17. Editovať údaje o osobe - SPD
3.18. Dialóg voľby dátumu
3.19. Dialóg Editor údajov rodiny
3.20. Dialóg editora zdrojov
3.21. Dialóg Editora lokality
3.22. Nastavenie vlastností médií
3.23. Dialóg editora udalostí
3.24. Dialóg Informácie o zdroji
3.25. Dialóg Editor mien
3.26. Dialóg Editor atribútov
3.27. Dialóg editovanie adries
3.28. Dialóg porovnať osoby
3.29. Dialóg zlúčiť osoby
3.30. Dialóg zlúčiť zdroje
3.31. Dialóg zlúčiť lokality
3.32. Dialóg editovanie záložiek
3.33. Zrýchlené hľadanie
3.34. Dialóg knižná zostava
3.35. Dialóg definovať filter
3.36. Dialóg Pridať pravidlo
3.37. Nástroj Poznámkový blok
4.1. Dialóg Preferencie