Kapitola 4. Nastavenia

Obsah

Preferencie
Všeobecné
Zobrazenie
Zobrazenie mien
Formát ID
Upozornenia
Informácia o bádateľovi
Farby markera
Iné nastavenia
Pokročilé nastavenia

Preferencie

Väčšina nastavení GRAMPSu sa vykonáva prostredníctvom dialógu Preferencie. Na jeho otvorenie zvoľte EditovaťPreferencie....

Obrázok 4.1. Dialóg Preferencie

Zobrazuje dialóg Preferencie.

Záložky na hornej strane zobrazujú kategórie ponúkaných volieb.

Všeobecné

Táto kategória obsahuje nastavenia týkajúce sa všeobecnej činnosti programu. Má nasledujúce voľby:

Automaticky otvoriť naposledy použitú databázu

Zaškrtnite toto políčko ak chcete aby sa pri štarte automaticky otvorila naposledy použitá databáza.

Pridať pri importe predvolený zdroj

Táto voľba má vplyv na import dát. Ak je nastavená, každá z importovaných položiek bude obsahovať odkaz na zdroj.

[Poznámka]Poznámka

Pripájanie údaja o predvolenom zdroji môže výrazne spomaľovať import dát.

Zapnúť kontrolu pravopisu

Táto voľba riadi zapnutie a vypnutie kontroly pravopisu pre poznámky. Aby bola účinná, musí byť spustený gtkspell.

Zobraziť Tip dňa

This option controls the enabling and disabling of the Tip of the Day dialog at startup.

Pohľad Vzťahy

Táto voľba zapína a vypína tieňovanie v pohľade Vzťahy. Ak je zapnutá, informácie budú mať tieňované pozadie.

Povoliť transakcie databázy

Táto voľba zapína a vypína povolenie transakcií pri operáciíách databázy.

[Varovanie]Varovanie

Zvážte používanie tejto voľby. Prednastavený stav je taký že transakcie sú povolené. Zlepšuje to výkon databázy a chráni jej integritu. Ale v prípade, že váš systém používa jazyk Python nižšej verzie ako 2.5, databáza sa nebude dať preniesť na iný počítač. Ak budete chcieť preniesť dáta na iný počítač, exportujte ich do formátu GRAMPS XML. Ak voľbu nepovolíte, databáza bude prenosná, s možným rizikom problémov s integritou databázy.

Zobrazenie

Táto kategória obsahuje nastavenia pre zobrazovanie dát. Má tieto voľby:

Formát dátumu

Táto voľba riadi zobrazovanie dátumov K dispozícii je viacero formátov, v závislosti od nastavenia vášho locale.

Dopĺňanie priezviska

Táto voľba má vplyv na priezvisko dieťaťa pri jeho zapisovaní do databázy.

[Tip]Tip

Táto voľba má vplyv len na priezvisko, ktoré GRAMPS na začiatku ponúka pri otvorení dialógu Editovať údaje osoby. Toto meno môžete upraviť akokoľvek vám to vyhovuje. Voľbu nastavte na text, ktorý používate najčastejšie, čo vám ušetrí hromadu písania na klávesnici.

Ak je zvolené Žiadne, aplikácia sa nebude snažiť uhádnuť priezvisko. Voľba Priezvisko otca spôsobí, že sa použije priezvisko otca. Voľba Kombinácia priezvisk matky a otca použije priezvisko otca, za ktorým nasleduje meno matky. A nakoniec islandský štýl použije otcovo meno, za ktorým nasleduje prípona "sson" (napr. meno syna Edwina bude odhadované ako Edwinsson).

Stavová lišta

Táto voľba riadi zobrazovanie informácií v stavovej lište. Môže to byť meno a ID GRAMPsu aktívnej osoby, alebo vzťah aktívnej osoby a východzej osoby.

Zobrazovať text s tlačítkami bočného panela

Táto voľba ovplyvňuje to, či sa vedľa ikon bočného panela má zobraziť popis. Účinok sa prejaví pri nasledujúcom štarte programu.

Zobrazenie mien

Táto kategória obsahuje preferencie týkajúce sa zobrazovania mien. V GRAMPSe sú dva formáty: predefinované a definované užívateľom. Predefinované sú tieto:

  • Priezvisko, Krstné meno po otcovi

  • Krstné meno Priezvisko

  • Po otcovi, Krstné meno

  • Krstné meno

V prípade že predefinované formáty nevyhovujú, je možné definovať formát vlastný.

Formát zobrazenia

Formát mena použitý v systéme vyberiete z tohoto zoznamu, v ktorom sú uvedené ako predefinované, tak vlastné formáty, (ak nejaké existujú).

[Poznámka]Poznámka

Okrerm globálneho nastavenia GRAMPS umožňuje individuálne zvoliť formát zobrazenia mena pre každé meno, cez dialóg Editor mena (viď “Mená”).

Podrobnosti o užívateľskom formáte

Otvára dialóg pre nastavovanie užívateských formátov.

[Poznámka]Poznámka

Užívateľské formáty zobrazovania mena sú uložené v každej databáze. Preto pred otvorením databázy je voľba Vlastné nastavenie ·nedostupná.

Pridať

Otvorí okno Editor formátu mena a umožní definovať nový užívateľský formát.

Odstrániť

Vymaže zvolený užívateľský formát zobrazenia.

Editovať

Otvára okno Editor formátu mena na úpravu zvoleného formátu.

Dialóg Editor mien

Pomocou tohoto editora sa vytvárajú nové, a upravujú existujúce formáty.

Názov formátu

Názov formátu definovaného užívateľom môže byť akýkoľvek reťazec, používa sa len na rozlíšenie medzi formátmi v zozname Formát zobrazenia.

Voľby formátu

The actual format is defined here using special formatting characters. Before and after these special characters any other character or string is allowed. For example: "(%t) %L, %f" will give "(Dr.) SMITH, Edwin". The formatting characters are:

ZnakMenoZnakMeno
%fKrstné meno%FKRSTNÉ MENO
%lPriezvisko%LPRIEZVISKO
%tTitul%TTITUL
%pPrefix%PPREDPONA
%sPrípona%SPRÍPONA
%cPoužívané meno%CPOUŽÍVANÉ MENO
%yPo otcovi%YPO OTCOVI
Príklad

Ukáže dynamický príklad toho, ako bude meno zobrazené za použitia aktuálneho reťazca pre Formát.

Voľby formátu-podrobnosti

Ukáže nápovedu so špeciálnymi znakmi pre formátovanie.

Formát ID

Táto kategória obsahuje preferencie pre automatické generovanie ID GRAMPSu.

[Tip]Tip

ID prefixy sa riadia konvenciami pre formátovanie ktoré sú bežné v jazyku C, Python a iných programovacích jazykoch. Napr. %04d je typ integer doplnený nulami na celkovo 4 číslice. Ak chcete aby ID boli rozmeru 1, 2, 3, atď., nastavte parameter formátu na %d.

Osoba

Poskytuje šablónu na generovanie ID osoby.

Rodina

Poskytuje šablónu na generovanie ID rodiny.

Lokalita

Poskytne šablónu na generovanie ID lokality.

Zdroje

Poskytne šablónu na generovanie ID zdroja.

Médiálny objekt

Poskytne šablónu na generovanie ID Mediálneho objektu.

Udalosť

Poskytne šablónu na generovanie ID udalosti.

Archív

Poskytne šablónu na generovanie ID archívu.

Upozornenia

Riadi zobrazovanie varovaní a umožní ich opakované zobrazenie, ak bolo predtým vypnuté.

Informácia o bádateľovi

Zapíšte vaše osobné údaje do zodpovedajúcich políčok na zápis textu. Aj keď GRAMPS žiada informácie o vás, použijú sa len na to, aby GRAMPS mohol vytvárať platné výstupné súbory GEDCOM. Totiž aby bol súbor GEDCOM platný, musí obsahovať informáciu o tom, kým bol vytvorený. Môžete sa rozhodnúť nevyplňovať ich, ale žiadne z vami exportovaných GEDCOM súborov nebudú platné.

Farby markera

Nastavuje farebné zvýrazňovanie položiek v zozname osôb, ak bol marker nastavený na osobu.