Používanie nástrojov

Nástroje GRAMPSu umožňujú vykonávanie rôznych typov analýz vašich genealogických údajov. V zásade neposkytujú výstup vo forme výtlačkov alebo súborov. Namiesto toho poskytujú výstup na obrazovku, ktorý je bádateľovi okamžite k dispozícii. Ak je to však potrebné, môžete výsledky použitia nástroja uložiť do súboru. V porovnaní s iným genealogickým software, nástroje sú jednou z najsilnejších stránok GRAMPSu.

K nástrojom sa dostanete z menu voľbou NástrojeVýber nástroja Konkrétny nástroj. Prípadne môžete prechádzať kompletnou ponukou nástrojov, spolu s ich stručným popisom v dialógu Výber nástroja, ktorý vyvoláte kliknutím na ikonu Nástroje na nástrojovej lište.

Analýza a skúmanie

Táto časť obsahuje nástroje na analýzu a skúmanie databázy bez toho, aby ju zmenili. V súčasnosti sú v GRAMPSe k dispozícii nasledujúce nástroje:

Porovnať jednotlivé udalosti

Tento nástroj porovnáva udalosti vo vybranej skupine osôb. Osoby pre toto porovnanie sa vyberajú pomocou vlastných užívateľských filtrov. Filtre môžete vytvárať v Editore užívateľských filtrov (viď “Editor užívateľských filtrov”) ktorý sa vyvolá kliknutím na tlačítko Editor užívateľských filtrov. Výsledná tabuľka ktorú poskytne tento nástroj sa môže uložiť ako súbor tabuľkového procesora.

Interaktívny prehliadač potomkov

Tento nástroj vytvára strom, v koreni ktorého je aktívna osoba. Deti sa vetvia z rodičov obvyklým spôsobom. Nástroj sa používa pre rýchly náhľad na potomkov osoby.

[Tip]Tip

Dvojklik na bod vetvenia stromu vyvolá dialóg Editovať údaje osoby, umožňujúci prezerať alebo upravovať údaje o osobe.

Spracovanie databázy

Táto časť obsahuje nástroje na úpravu databázy. Nástroje z tejto časti sa najčastejšie používajú na vyhľadávanie a opravu chýb. Bežne sú v GRAMPS dostupné tieto nástroje:

[Poznámka]Poznámka

S výnimkou automatických opráv uskutočňovaných nástrojom Skontrolovať a opraviť databázu sa zmeny vykonajú len potom, ako ich výslovne odsúhlasíte.

Skontrolovať a opraviť databázu

Nástroj kontroluje databázu na možné problémy týkajúce sa integrity, pričom tam kde je to možné, opravuje zistené závady. Kontroluje hlavne:

  • Prerušené rodinné väzby. Sú to prípady, v ktorých záznam osoby odkazuje na rodinu, zatiaľ čo rodinný záznam túto osobu neuvádza, a naopak.

  • Chýbajúce mediálne objekty. Sú to tie mediálne objekty, na súbory ktorých je v databáze odkaz, ale v databáze neexistujú. Môže sa to stať vtedy, keď je súbor náhodne vymazaný, premenovaný alebo presunutý na iné miesto.

  • Prázdne rodiny. Sú to tie záznamy o rodine, ktoré ako svojho člena neuvádzajú nikoho.

  • Vzťah rodičov. Kontroluje všetky rodiny a preveruje, aby otec a matka neboli vymenení. Kontroluje tiež, či rodičia sú opačného pohlavia. V prípade zistenia rovnakého pohlavia je ich vzťah premenovaný na "Partneri".

Vybrať informácie z mena

Tento nástroj prehľadáva celú databázu a pokúša sa vybrať tituly a prezývky, ktoré boli prípadne vložené do poľa Krstné meno osoby. Ak je možné vybrať takúto informáciu, kandidáti na opravu sa zobrazia v tabuľke. Vy sa potom môžete rozhodnúť, ktoré sa majú opraviť podľa návrhu, a ktoré nie.

Nájsť prípadné duplicity osôb

Nástroj prehľadá celú databázu a hľadá záznamy, ktoré by mohli označovať tú istú osobu.

Opraviť zápis veľkého písmena priezviska

Nástroj prehľadá celú databázu a pokúsi sa opraviť chybu v písaní veľkého písmena priezviska. Účelom je mať konvenčný zápis: veľké prvé písmeno a zvyšok mena malým. Ak sa zistí odchýlka od tohto pravidla, kandidáti na opravu sa zobrazia v tabuľke. Vy sa potom môžete rozhodnúť, ktoré sa majú opraviť podľa návrhu, a ktoré nie.

Premenovať typy osobných udalostí

Umožňuje premenovať všetky udalosti daného typu na iné.

Zmeniť poradie ID GRAMPSu

Tento nástroj zmení poradie ID v GRAMPSe podľa základného nastavenia GRAMPSu.

Utility

Táto časť obsahuje nástroje, ktoré vám umožnia vykonanie jednej operácie na časti dát. Výsledok je možné do databázy uložiť, ale vaše dáta ostávajú nezmenené. V GRAMPSe sú k dispozícii tieto utility:

Editor užívateľských filtrov

Editor užívateľských filtrov vytvára užívateľské filtre ktoré sa môžu použiť na selekciu osôb v zostavách, exportoch, a iných nástrojoch a utilitách. Je to veľmi výkonný nástroj genealogickej analýzy.

Pri ich spustení sa objaví dialóg Filtre definované užívateľom, ktorý ukáže zoznam všetkých existujúcich a vami predtým definovaných filtrov, pokiaľ nejaké existujú. Na definovanie nového kliknite na tlačítko Pridať.... Potom, ako budete mať navrhnuté svoje filtre, môžete editovať, testovať a vymazávať zvolené filtre použitím zodpovedajúcich tlačítok Editovať..., Test..., a Zmazať. Všetky filtre zobrazené v zozname sa automaticky uložia spolu s databázou, a budú dostupné pre nasledujúce použitie v GRAMPSe.

[Poznámka]Poznámka

Zmeny vykonané na filtroch nadobudnú účinnosť po kliknutí na tlačítko Použiť a zavrieť.

Kliknutím na tlačítko Pridať... sa vyvolá nasledujúci dialóg Definovať filter:

Obrázok 3.35. Dialóg definovať filter

Ukazuje dialóg pre definovanie filtra.

Zadajte názov vášho nového filtra do textového poľa Meno. Ľubovoľný komentár, ktorý vám v budúcnosti pomôže filter identifikovať, zapíšte do poľa Komentár. Pridajte všetky pravidlá, ktoré chcete aby filter používal do poľa Zoznam pravidiel, pomocou tlačítka Pridať.... Ak má filter viac ako jedno pravidlo, vyberte jedno z Možnosti pravidla. Toto vám umožní zvoliť, či sa majú uplatniť všetky pravidlá, len jedno, alebo iba jedno na to, aby filter mohol generovať zhodu. Ak má váš filter iba jedno pravidlo táto voľba nebude mať nijaký účinok.

Na invertovanie pravidla filtra zaškrtnite Ukázať hodnoty nevyhovujúce pravidlám filtra. (Napríklad invertovanie pravidla "má spoločného predka s I1" bude vyhovovať pre každého, kto s danou osobou nemá spoločného predka).

Kliknutie na tlačítko Pridať... vyvolá nasledujúci dialóg Pridať pravidlo:

Obrázok 3.36. Dialóg Pridať pravidlo

Ukazuje dialóg pre pridanie pravidla.

Panel na ľavej strane zobrazuje pravidlá filtra, ktoré sú k dispozícii, usporiadané podľa kategórií do rozvinuteľného stromu. Kvôli podrobnejšiemu popisu pravidla, viď Dodatok C, Popis pravidiel používaných fitrami. Rozbalenie/zbalenie patričnej kategórie sa vykoná kliknutím na šipky. Zo stromu vyberte pravidlo kliknutím na jeho názov. Pravý panel zobrazuje názov, popis a hodnoty aktuálne zvoleného pravidla. Ak vám vyhovuje zvolené pravidlo a jeho hodnoty, kliknite na tlačítko OK, aby ste toto pravidlo pridali do filtra, ktorý práve editujete. Pridanie pravidla do filtra zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušiť.

[Tip]Tip

Váš predtým vytvorený filter môže byť použitý ako pravidlo do ďalšieho filtra. To poskytuje temer neobmedzenú flexibilitu vo vytváraní výberových kritérií "šitých na mieru" neskôr použiteľných pre väčšinu exportov, výstupných zostáv a pre niektoré nástroje (napr. na porovnávanie jednotlivých udalostí).

Poznámkový blok

Tento nástroj poskytuje dočasný priestor na ukladanie záznamov databázy, ktoré sa majú niekde znovu využiť. Skrátka je to istý druh funkcie skopíruj-prilep ktorá je z textových objektov rozšírená aj na ostatné druhy záznamov, ktoré GRAMPS používa.

[Tip]Tip

V nástroji Poznámkový blok sa veľmi intenzívne využíva technika ťahaj-a-pusť.

Na vyvolanie funkcie Poznámkový blok zvoľte buď NástrojeUtilityPozn.blok alebo kliknite na tlačítko Pozn.blok v nástrojovej lište. Otvorí sa toto okno:

Obrázok 3.37. Nástroj Poznámkový blok

Ukazuje nástroj pozn.blok.

Pozn.blok sa dá použiť pre adresy, atribúty (osobné aj rodinné), údaje o udalostiach (osobných aj rodinných), mená, odkazy na mediálne objekty, odkazy na zdroje, URL www adresy, a samozrejme poznámky a komentáre. Na dočasné uchovanie ktoréhokoľvek z týchto záznamov pretiahnite do pozn.bloku myšou záznam z konkrétneho editačného dialógu. Ak ho potrebujete znovu niekde použiť, pretiahnite ho z bloku na patričné miesto do editora, napr. záložky adresy, atribúty, atď.

[Tip]Tip

Niektoré objekty majú na ľavej strane ikonky link. To indikuje, že pretiahnutím takejto voľby myšou vznikne odkaz na existujúci objekt, nie kópia samotného objektu.

Napríklad mediálny objekt nebude skopírovaný. Namiesto toho sa vytvorí odkaz na existujúci mediálny objekt, ktorý sa ukáže ako položka v lokálnej galérii.

[Tip]Tip

V pozn.bloku poznámky ostávajú počas jedného otvorenia aplikácie GRAMPS. Zatvorením okna sa vložené záznamy nestratia, ale po zatvorení GRAMPSu áno.

Ďalšie nástroje

Generovať kódy SoundEx

Táto utilita generuje kódy SoundEx pre mená osôb v databáze. Pre ďalšie podrobnosti o Indexovacom systéme SoundEx navštívte prosím NARA Soundex Indexing page.

Kalkulátor vzťahov

Táto utilita vypočítava a zobrazuje vzťah ktorejkoľvek osoby k aktívnej osobe.

Overiť databázu

Utilita vám umožní overiť databázu na základe vami zadaných kritérií.

[Tip]Rozdiel medzi nástrojom Overiť..., a predtým popísaným nástrojom Skontrolovať

Nástroj "Skontrolovať..." zisťuje nekonzistenciu údajov v databázovej štruktúre. Nástroj "Overiť..." zase zisťuje záznamy, ktoré nevyhovujú vašim vlastným kritériám.

Napríklad, mohli by ste sa chcieť uistiť o tom, že nikto vo vašej databáze nemal vo veku 98 rokov deti. Na základe zdravého úsudku by takýto záznam bol chybný. Nie je to pritom chyba konzistencie dát databázy. Okrem toho, niekto by predsa mohol mať dieťa vo veku 98 rokov (aj keď sa to sotva stane). Nástroj Overiť zobrazí všetko, čo narúša vami stanovené kritériá, aby ste mohli skontrolovať či záznam obsahuje chybu, alebo nie. Konečné rozhodnutie je na vás.