Generovanie výstupných zostáv

Výstupné zostavy-správy sú najbežnejšou formou výstupov, ktoré genealogické skúmanie vytvára. Väčšina genealogického software si dáva veľmi záležať na vytváraní dobre vyzerajúcich zostáv. GRAMPS v tomto nie je výnimkou a poskytuje veľký výber, generuje správy v množstve rôznych otvorených textových aj grafických formátov. GRAMPS dokáže produkovať výstupy určené pre zobrazenie na obrazovke, ktoré sú vhodné pre sumárne prezeranie vašej databázy. A nakoniec, GRAMPS dokáže generovať web stránky, vhodné pre priame publikovanie na internete. Všetky tieto možnosti sú temer nekonečne flexibilné. Ak želáte, môžete predvolený formát výstupov GRAMPSu upraviť alebo rozšíriť, a navrhovať či vyberať si štýl každého z nich.

Všetky výstupy sú dostupné prostredníctvom menu, voľbou ZostavyTyp výstupuKonkrétny výstup. Môžete prípadne prehľadať úplný zoznam existujúcich výstupov v dialógu Výber zostavy, ktorý sa otvorí po klinutí na ikonu Zostavy na nástrojovej lište.

Substitučné hodnoty

Mnohé grafické výstupy umožňujú, aby ste si zobrazované informácie upravili. Namiesto symbolu sa doplnia údaje. Existujú dva štýly zobrazenia premenných. Rozdiel medzi nimi je v spôsobe, akým zaobchádzajú s prázdnymi dátami.

The first style of variables are preceded by a '$'. If the variable evaluates to an empty string, the variable is replaced with the empty string. The second style of variables are preceded by a '%'. If the variable evaluates to an empty string, the line that contains the variable is removed from the output.

$n/%n

Zobrazí meno osoby v tvare Meno Priezvisko

$N/%N

Zobrazí meno osoby v tvare Priezvisko, Meno

$i/%i

Zobrazí GRAMPS ID patriace osobe.

$b/%b

Zobrazí dátum narodenia osoby

$B/%B

Zobrazí miesto narodenia osoby

$d/%d

Zobrazí dátum úmrtia osoby

$D/%D

Zobrazí miesto úmrtia osoby

$s/%s

Zobrazí meno zvolenej manželky/a osoby v tvare Meno Priezvisko

$S/%S

Zobrazí meno zvolenej manželky/a osoby v tvare Priezvisko, Meno

$m/%m

Zobrazí dátum sobáša zvolenej manželky/a osoby.

$M/%M

Displays the place associated with the marriage of the person and the preferred spouse.

Knihy

Momentálne jediným dostupným výstupom v tejto kategórii je knižný výstup.

Výstup v tvare knihy vytvára jeden dokument (t.j. knihu), ktorá obsahuje kolekciu grafických a textových správ. Je to ďalší z veľmi bohatého súboru dokumentov, ktoré GRAMPS dokáže vytvoriť.

Po zvolení knižného výstupu sa objaví nasledujúci dialóg pre konfiguráciu knihy:

Obrázok 3.34. Dialóg knižná zostava

Ukazuje dialóg pre knižný výstup.

Na uloženie knihy (súboru jej nastavení) pre ďalšie použitie sa použije textové pole Názov knihy. Horný panel zobrazuje položky použiteľné na zaradenie do knihy. Spodný panel zobrazuje aktuálne zvolené položky v tom poradí, v akom budú v knihe.

Usporiadanie celej knihy sa nastavuje vodorovne zoradenými tlačítkami vedľa poľa Názov kniky. Kliknutím na tlačítko Vymazať sa zmažú všetky položky z aktuálnej knihy. Pre uloženie aktuálnej knihy pre budúce použitie (pod menom zapísaným v textovom poli Názov knihy), kliknite tlačítko Uložiť.

[Tip]Tip

Uložením knihy sa uložia aj konfigurácie každej položky.

Na načítanie nastavení knihy zo zoznamu predtým uložených kníh, kliknite na tlačítko Otvoriť. Pre vyvolanie editovateľného zoznamu dostupných kníh kliknite na tlačítko Editovať knihy

Vertikálne usporiadané tlačítka vpravo od spodného panelu riadia zvolenú položku knihy. Na pridanie zvolenej položky z dostupného zoznamu do aktuálnej knihy kliknite na tlačítko Pridať. Na odstránenie položky z aktuálnej knihy kliknite na tlačítko Odstrániť. Na zmenu poradia položiek v aktuálnej knihe použite tlačítka Hore a Dole Na konfiguráciu nastavení zvolenej položky aktuálnej knihy kliknite na tlačítko Nastavenia.

Konfiguračné dialógy vyvolané tlačítkom Nastavenia sú špecifické pre každú položku. Ak sa rozhodnete, že položku nebudete konfigurovať, použijú sa pri všetkých potrebných voľbách overené východzie nastavenia. Bežnou spoločnou voľbou pre skoro všetky položky knihy je ústredná osoba: osoba, na ktorú sa prvok sústreďuje. Vďaka tejto možnosti môžete vytvárať knihu s položkami sústredenými na rôzne osoby (napr. predkovia vašej matky a otca ako samostatné kapitoly). Východzou voľbou je nastavenie ústrednej osoby na aktívnu osobu.

Skoro všetky položky, ktoré sa dajú začleniť do knihy, sú textové alebo grafické výstupy, a teda sú k dispozícii aj samostatne. Výnimkou sú nasledovné, ktoré jestvujú len ako položky knihy:

Titulná strana

Položka vytvára titulnú stranu upravenú podľa želania užívateľa. Konfigurovať môžete text titulu, podnadpis a zápätie stránky. Medzi podnadpis a zápätie sa dá vložiť obrázok. Pre svoju konfigurovateľnosť sa táto položka môže použiť na tvorbu titulnej stránky pre celú knihu, ku kapitolám, alebo k jednotlivej položke.

Vlastný Text

Táto položka poskytuje stránku s tromi odstavcami, z ktorých každý môže obsahovať vlastný text. Vzhľad textu sa dá nastaviť použitím vlastných užívateľských štýlov. Táto položka je určená pre epigrafy, venovanie, vysvetlivky, poznámky, atď.

Generátory kódu

Táto kategória obsahuje výstupy určené na ďalšie spracovanie inými programami. Súbory samy o sebe pred spracovaním iným programom nepodávajú zrozumiteľné informácie. Jediným v súčasnosti dostupným generátorom kódu v GRAMPSe je Graf vzťahov, ktorý vytvára popis grafu typu GraphViz.

Graf vzťahov vytvára komplexný graf vzťahov vo formáte GraphViz. Nástroj GraphViz dot dokáže graf transformovať do postscriptu, do jpeg, png, vrml, svg, a ďalších formátov. Nástroje GraphViz tools sú voľne dostupné na stránky GraphViz . Medzi špecifické možnosti tohto výstupu patria filter a počet uvažovaných generácií, ako aj niektoré nastavenia špecifické pre GraphViz týkajúce sa stránkovania, farby a podrobností grafu.

[Tip]Tip

Ak sa nezaujímate o samotný kód GraphViz a chcete len vytvoriť grafický výstup, GRAMPS ho vytvorí za vás. Vyhľadajte Graf vzťahov v kategórii Grafické výstupy, “Grafické výstupy”

Grafické výstupy

Grafické výstupy prezentujú informácie vo forme diagramov a grafov. Väčšina volieb je pre grafické výstupy spoločná, a preto bude popísaná iba raz na konci tejto časti. Tých niekoľko volieb, ktoré sú špecifické pre danú zostavu bude popísaných priamo pri popise danéj výstupnej zostavy.

V súčasnosti GRAMPS poskytuje tieto grafické výstupy:

Graf predkov

Zostava generuje graf osôb ktoré sú predkami aktívnej osoby. Medzi špecifické voľby patrí počet uvažovaných generácií, a formát zobrazovaných záznamov.

Graf predkov (nástenný)

Je podobný ako Graf predkov. Má viacero volieb, užitočných pre generovanie rozsiahlych grafov vhodných ako plagát, alebo na stenu. Medzi voľbami je napr. schopnosť kompresie (na odstránenie prázdneho miesta), a možnosť zobraziť celý graf na jednu stránku. V tomto prípade sa obsah grafu úmerne zmenší.

Graf potomkov

Tento výstup generuje graf osôb ktoré sú potomkami aktívnej osoby. Medzi jeho špecifické možnosti patrí formátovane zobrazovaných vstupov.

Vejárový graf

This report produces a chart resembling a fan, with Active person in the center, parents the semicircle next to it, grandparents in the next semicircle, and so on, for a total of five generations.

Graf vzťahov

This report creates a complex relationship graph in GraphViz format and then converts into graphical output running it through the GraphViz dot tool behind the scene. Specific options for this report include filter, options for dates and places for the events, and whether to include URLs and IDs for individuals and families. There are also several GraphViz-specific options related to pagination, color, and details of the graph.

Štatistický graf

Tento výstup dokáže zhromaždiť a zobraziť množstvo štatistických dát o vašej databáze. Medzi špecifické voľby patrí filter, metódy triedenia a dodatočné kritérium, založené na dátume narodenia a pohlaví pre zahrnutie do štatistiky. Tiež je možné nastaviť najmenší počet prvkov na vytvorenie stĺpcového grafu tak, aby pri menšom počte bol zostavený graf výsečový. Záložka Voľba grafu umožňuje označiť graf, ktorý sa má začleniť do vašej výstupnej zostavy.

Časový graf

Táto výstupná zostava zobrazuje zoznam osôb a dĺžku ich života zobrazenú chronologicky usporiadanými úsečkami. Ďalšie možnosti sú filter, metóda triedenia, nadpis zostavy.

Spoločnými voľbami pre grafické výstupy sú názov výstupu, formát výstupu zvolený štýl, veľkosť a orientácia stránky. Výstupné zostavy sa môžu otvárať v predvolenej aplikácii.

[Tip]Tip

Nastavenia pre zostavy sú trvalé, každá používa naposledy nastavené nastavenie

Textové výstupy

Textové výstupy zobrazujú žiadané informácie ako formátovaný text. Väčšina volieb je pre textové výstupy spoločná, a preto bude popísaná iba raz, na konci tejto časti. Voľby, ktoré sú špecifické pre daný výstup, budú popísané priamo v časti týkajúcej sa konkrétnej výstupnej zostavy.

V GRAMPSe sú k dispozícii nasledovné textové výstupné zostavy:

Zostava typu Ahnentafel

V tejto zostave je uvedená aktívna osoba a jej/jeho predkovia spolu s ich vitálnymi údajmi. Osoby sú očíslované špeciálnym spôsobom, podľa štandardu známym ako Ahnentafel. Aktívnej osobe je priradené číslo 1. Jej otec a matka majú čísla 2 a 3. Pravidlo sa uplatňuje pre každú osobu smerom v generácii dozadu: otcovi rodičia majú čísla 4 a 5, matkini rodičia 6 a 7, otcovia majú vždy párne, a matky nepárne číslo. Takýmto spôsobom je zaručené, že osoba s číslom v strome N, má otca s číslom 2N a matku 2N+1.

Úplná zostava o jedincovi

Táto zostava poskytuje zhrnutie pre jednotlivca, podobné ako súhrnná zostava. Výhodou tejto je voľba vlastného filtra. V závislosti od nastavenia filtra (len aktívne osoby, jeho alebo jej potomkovia alebo celá databáza), zostava môže obsahovať jeden alebo množstvo jednotlivých sumárov. Ďalšou možnosťou tejto zostavy je zahrnutie zdrojovej informácie do výpisu udalostí.

Celková zostava o predkoch

Táto zostava vytvára celkový popis predkov aktívnej osoby. Výhodami tejto zostavy sú: prepracované rozvrhnutie, obrázky detí, súčasní a predchádzajúci manželia/manželky a uvádzanie zdrojov. Špecifické voľby: počet generácií smerom dozadu ktoré sa majú uvádzať, citovanie zdrojov áno/nie, delenie stránok medzi generáciami.

Zostava o potomkoch

Tento výstup podáva stručný popis potomkov aktívnej osoby. Zvláštne voľby: počet generácií smerom dopredu.

Podrobná zostava o predkoch

Táto zostava podrobne popisuje predkov aktívnej osoby. Obsahuje základné údaje o živote (narodenie a úmrtie), ako aj o manželstve. Zvláštne voľby: nastavenie počtu generácií smerom dozadu ktoré sa budú uvádzať, ako aj množstvo volieb týkajúcich sa presného obsahu ktorý sa má zahrnúť do zostavy.

Podrobná zostava o potomkoch

Táto zostava podrobne popisuje potomkov aktívej osoby. Obsahuje základné údaje o živote (narodenie a úmrtie), ako aj o manželstve. Zvláštne voľby: nastavenie počtu generácií smerom dopredu.

Zostava o predkoch v štýle FTM

Táto zostava vytvára zostavu o potomkoch podobnú ako vytvára program Family Tree Maker (tm). Podrobne popisuje aktívnu osobu a jej potomkov. Obsahuje základné údaje o živote a manželstve, deti, poznámky. Zvláštne voľby: nastavenie počtu generácií smerom dozadu.

Zostava o potomkoch v štýle FTM

Táto zostava vytvára zostavu o potomkoch podobnú ako vytvára program Family Tree Maker (tm). Podrobne popisuje aktívnu osobu a jej potomkov. Obsahuje základné údaje o živote a manželstve, deti, poznámky. Zvláštne voľby: nastavenie počtu generácií smerom dopredu.

Spoločná zostava rodiny

Vytvára spoločnú zostavu rodiny s informácimi o rodičoch a ich deťoch. Zvláštna voľba: manžel/ka (je k dispozícii len v prípade, že aktívna osoba má viac manželov/manželiek).

Sumár pre jednotlivca

Táto zostava poskytuje podrobné zhrnutie o aktívnej osobe. Zostava zahrňuje všetky fakty, ktoré sú v databáze známe o danej osobe.

Spoločnými voľbami pre textové výstupy sú: názov výstupného súboru, výstupný formát, zvolený štýl, veľkosť a orientácia stránky. HTML zostavy nemajú informáciu o stránke. Namiesto toho je medzi voľbami HTML výber šablóny HTML ktorú obsahuje GRAMPS, alebo vlastnej, vami definovanej. Zostavy sa môžu tiež nastaviť tak, aby sa otvárali ihneď v predvolenej aplikácii.

[Tip]Tip

Nastavenia pre zostavy sú trvalé, každá používa naposledy nastavené nastavenie

Výstupy na prehliadanie

Výstupy na prehliadanie sú celkové zhrnutia informácií databázy, určené pre priame prehliadanie na obrazovke. Bežne sú v GRAMPSe dostupné tieto:

Počet predkov

Zobrazí sa počet predkov aktívnej osoby.

Sumárna informácia o databáze

Zobrazuje celkovú štatistiku týkajúcu sa počtu jednotlivcov každého pohlavia, rôzne, aj nekompletné štatistiky o údajoch, ako aj štatistiky o rodine a médiách.

Web stránka

Jediný dostupný výstup v tejto kategórii je zostava typu Popisná web stránka. Vytvára web stránky (t.j. súbor prepojených web stránok) pre vybraných jedincov.

Popisná web stránka

Úvod

Prvý raz bol generátor web stránok uvedený vo verzii GRAMPS 2.0.6. Nový generátor v porovnaní s predchádzajúcim poskytuje oveľa viac funkcií. Na úpravu stránok sa namiesto HTML šablón používajú CSS štýly.

Teraz sa sa o každej osobe, ako aj o zdrojoch, lokalitách, a mediálnych objektoch zobrazuje viac informácií. Na doplnenie informácií, napríklad o histórii rodiny, je možné pridať úvodné stránky.

Voľba výstupu

Genealogy records can generate a lot of files. Many web servers have a difficult time with many files in a single directory. The Narrative Web Generator strives to keep the number of files per directory to a manageable level. To do this, a hierarchy of directories is created. The generated files names are not intuitive, but are unique per person. Subsequent runs will generate identical file names, making it easy to replace files.

Výstupné súbory sa zapisujú do určeného adresára. Kvôli počtu vytváraných súborov a adresárov môže byť ich umiestnenie na externý web komplikované. Na uľahčenie tejto úlohy môžete priamo vytvoriť tar.gz súbor určený pre upload. Tento formát je potrebné použiť aj v prípade, ak by ste chceli využiť bezplatné umiestnenie vašich stránok na GRAMPS web hosting site.

Na vytvorenie gzipovaného archívu zvoľte Uložiť web stránky do .tar.gz archívu.

Filtrovanie

Podobne ako pri predchádzajúcom generátore web stránok a ako pri ostatných zostavách GRAMPSu, obsah výstupov môžete ovplyvniť voľbou filtra. K dispozícii je niekoľko hotových filtrov, prípadne na vytvorenie vlastného môžete použiť nástroj Editor užívateľských filtrov.

Do výstupu bude zaradená každá osoba vyhovujúca filtru s výnimkou tých, ktoré boli vylúčené použitím pravidiel ochraňujúcich súkromie. Prednastavený filter zaradí všetky osoby z databázy.

Použitie štýlov

V GRAMPSe je 6 prednastavených štýlov pre vašu web stránku. Každý z nich dodá vašim stránkam unikátny vzhľad. Vygenerovaný štýl sa nazýva narrative.css. Pre pokročilejšie užívateľské nastavenia stránok môžete tento súbor ďalej upravovať.

Ak vykonáte zmeny štýlu, musíte si uvedomiť, že opakovaným generovaním stránok do rovnakého výstupného adresára sa zmeny prepíšu. Aby sa vám to nestalo, skontrolujte, že ste zvolili pre nasledovné generovanie voľbu 'Nepoužiť štýl'

Kódovanie znakov

Základná znaková sada GRAMPSu pre HTML stránky, zodpovedajúca jeho rozsiahlym možnostiam lokalizácie je UTF-8, čím je zaistená podpora prakticky všetkých znakov.

Apache web server býva niekedy nakonfigurovaný nesprávne, a nerešpektuje označenie znakovej sady špecifikovanej v HTML stránke. Toto prináša problémy so znakmi UTF-8 generovaným aplikáciou GRAMPS, a spôsobuje ich nesprávne zobrazenie na obrazovke.

If your web server is misconfigured and you do not have privilege to fix the configuration, you may solve this problem by overriding the default character set to match what your web server may be expecting.

Označenie Copyrightu

Vaše dáta sú chránené medzinárodnými autorskými právami. Vlastníkom dát ste Vy, na ich použitie musia ľudia dostať vaše povolenie. V genealógii naproti tomu je spoločným ideálom zdieľanie dát. Preto možno budete chcieť poskytnúť užívateľovi viac práv.

V GRAMPSe je síce predvolené nastavenie uvádzajúce, že všetky práva sú chránené, dávame vám ale na zváženie zverejňovať vaše stránky podľa niektorej z licencií typu 'Create Commons'. Pri takejto licencii poskytujete užívateľovi určité práva na použitie vašich dát bez toho, aby vás musel priamo kontaktovať so žiadosťou o povolenie.

Pre ďalšie informácie viď stránky Creative Commons.

Voľby generovania stránky

Generátor web stránok môže naviac vytvoriť tri doplnkové stránky. Domovská stránka je tá, na ktorej sa zobrazí obrázok a text podľa vášho výberu. Túto stránku povolíte zvolením 'Mediálny Objekt' z menu Domáca stránka/Pozn.ID na záložke Generovanie web stránok. Ak Mediálny Objekt obsahuje obrázok, tento sa zobrazí v hornej časti stránky. Ak Mediálny Objekt obsahuje poznámku, text poznámky sa použije ako text na stránke. Druhá, úvodná stránka sa správa podobne. Stačí len zvoliť Mediálny Objekt v menu Úvodná stránka/Pozn.ID.

Ak sa rozhodnete vložiť stránku s kontaktami, zobrazí sa informácia o bádateľovi uložená v databáze, spolu s informáciami v menu Kontakt na publikujúceho/Pozn.ID. Zvážte, a buďte zdržanlivý(á) pri použití tejto stránky ak považujete vaše kontaktné informácie za súkromné.

Ochrana súkromia

Ochrana osobných informácií je závažným problémom webu v súčasnosti. GRAMPS sa snaží poskytnúť prostriedky na kontrolu prezentovaných informácií.

GRAMPS provides two options to control the privacy of your information. If you select the Do not include records marked private option, any data that is marked as private will not be displayed on the generated site. If you select Restrict information on living people, GRAMPS will attempt to determine which people have the potential of still being alive, and will omit these people from the database. Some countries have laws that indicate that a certain number of years must pass after someone's death before information can be published. The Years to restrict from person's death option allows you to specify how many years a person must be deceased before the information is included.

Uvedomte si prosím, že zodpovednosť za všetky informácie na stránkach a za ochranu súkromia je na vás. GRAMPS nemôže byť braný na zodpovednosť za nijaké otázky týkajúce sa ochrany osobných informácií.

Doplnenie vašich stránok vlastným kódom

Ak sa nezaujímate o ďalšie úpravy vašich stránok, môžete nasledujúcu pasáž preskočiť.

Predchádzajúci web generátor umožňoval ďalej upravovať vaše stránky pomocou šablón HTML. Dáta sa v zápise kódu nahrádzali markermi.

Ukázalo sa, že táto metóda nie je pre väčšinu užívateľov praktická. Generátor popisných stránok uvádza jednoduchší mechanizmus. Na záložke Generovanie stránky môžete zadať text (včít. kódu HTML) ktorý bude vložený do každej stránky osobitne ako záhlavie a ako zápätie stránky.

Na vytvorenie takéhoto kódu potrebujete vytvoriť nejaký Mediálny Objekt ktorý bude označený ako interná poznámka. Vytvoríte ho tak, že v pohľade Médiá pridáte nový Mediálny Objekt, a vyberiete voľbu interná poznámka. Potom zadáte váš HTML kód.

Aby ste tento kód z interných poznámok dostali na web stránky, zvoľte patričné mediálne objekty z menu HTML užívateľská hlavička a HTML užívateľské zápätie. Na stránky budú pridané dva separátory - užívateľská hlavička a zápätie. Do stránky bude vložený zodpovedajúci HTML kód spolu s div. markermi. Váš štýl môžete ďalej upravovať formátovaním a určením polohy týchto sekcií.