Zadávanie a editovanie údajov: úplný popis

Predchádzajúca sekcia priniesla stručný prehľad možností zápisu a editovania v GRAMPSe. V tejto časti sa im budeme venovať podrobnejšie.

Ako sme videli vyššie, GRAMPS ponúka viacero pohľadov. Každý z nich vám umožňuje zapisovať a editovať informácie. Často je možné dostať sa k tej istej informácii prostredníctvom rôznych pohľadov.

V GRAMPSe sa informácie zapisujú a editujú prostredníctvom dialógov. Definujme si, čo znamená toto často používané označenie:

Dialóg je vyskakujúce okno s jedným či viacerými formulármi pre zápis a editovanie dát určitej kategórie. Príkladmi v GRAMPSe môžu byť dialóg Editovať údaje osoby, dialóg Editovanie údajov o rodine, a mnoho iných.

V dialógu býva často viacero "záložiek" v ktorých sa zhromažďujú ďalšie sub-kategórie informácií. Napr. dialóg Editovať údaj osoby má záložky Údaje, Atribúty, Adresy, Poznámky atď.

[Poznámka]Tlačítka Pridať, Odstrániť, Editovať

Vo väčšine prípadov GRAMPS používa ikony + a - namiesto Pridať a Odstrániť, a ikonu s obrázkom pera a papiera namiesto Editovať. Na posledné tlačítko sa budeme naďalej odvolávať ako na Editovať, zatiaľ čo + a - budú označovať prvé dve.

Editovanie osobných údajov

Editovanie osobných údajov je možné vykonať v dialógu Editovať údaje osoby . Tento sa dá vyvolať v rôznych pohľadoch takto:

Z pohľadu Osoby:
 • Kliknite dvakrát na meno osoby, údaje ktorej chcete editovať

 • Zvoľte meno jedným kliknutím, a potom kliknutím na ikonu Editovať na nástrojovej lište.

 • Označte meno, a potom stlačte Enter.

 • Zvoľte Editovať... z menu GRAMPS Editovať

 • Zvoľte Editovať z kontextového menu ktoré sa objaví po kliknutí pravým tlačítkom na meno.

Z pohľadu Vzťahy:

Na editovanie údajov aktívnej osoby kliknite na tlačítko Editovať vedľa mena aktívnej osoby.

Z pohľadu Rodokmeň:

Dvakrát kliknite do políčka s menom osoby dáta ktorej chcete editovať.

V každom z týchto prípadov sa otvorí nasledujúci dialóg Editovanie údajov osoby:

Obrázok 3.8. Dialóg Editovať údaje osoby

Ukazuje dialóg Editovať údaje osoby.

V hornej časti okna sa zobrazuje meno osoby, údaje ktorej sa editujú. Pod menom je viacero záložiek s rozličnými kategóriami dostupných informácií. Kliknutím na záhlavie môžete prezerať ľubovoľnú z nich a editovať jej obsah. Kliknutím na spodné tlačítko OK sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách, a dialógové okno sa zavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť sa okno zavrie bez vykonania akýchkoľvek zmien. Ak boli v niektorej zo záložiek vykonané zmeny, zobrazí sa okno s upozornením, a poskytne voľby: zavrieť dialóg bez uloženia zmien, zrušiť pôvodný príkaz na zrušenie, alebo uložiť zmeny.

[Poznámka]Poznámka

Kliknutie na tlačítko OK okamžite uloží zmeny databázy. Nie je potrebná operácia Uložiť, lebo všetky zmeny sa uložia okamžite.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky označený tučným typom, značí to že záložka obsahuje dáta. Ak nie, nie sú v nej nijaké dáta.

Všeobecné informácie sú v hornej časti okna. Sú to primárne meno a všeobecné informácie:

Primárne meno

obsahuje Meno, Priezvisko, Rodinný predikát (napr. "de" alebo "van"), Prípona (t.j. Jr. či III), Titul (t.j. Dr. alebo Rev.), Prezývka (Bob namiesto Robert),Typ mena (meno za slobodna, meno po vydaji, atď.) Niektoré z nasledujúcich (Priezvisko, Typ, a pole Miesto), majú funkciu pre automatické doplňovanie: pri zapisovaní do nich sa pod políčkom zobrazí menu so záznamami databázy ktoré sa hodia k tomu, čo bolo zatiaľ napísané. Tým je sprístupnená rýchla voľba z menu myšou, alebo šipkami a klávesou Enter.

Tlačítko Editovať (t.j. ikona "pero a papier") umiestnené pri políčku Priezvisko otvorí dialóg Editor mena. Dialóg umožňuje editovať meno podrobne (viď “Mená”).

Všeobecné

Prepínacie tlačítko Pohlavie umožňuje zadať pohlavie osoby ako muž, žena, a nezistené .

The field ID displays the GRAMPS ID number which identifies the user in the database. This value helps you distinguish between people who have the same name. You may enter any unique value you want. If you do not provide a value, GRAMPS will automatically select a value for you.

Položka Marker umožňuje zvýrazniť základnú informáciu o stave vášho výskumu.

Tlačítko Ochrana súkromia umožňuje označiť či je záznam osoby považovaný za dôverný alebo nie.

Obrázok

V ploche pre Obrázok sa ukáže prvý dostupný obrázok osoby z adresára Galéria danej osoby (ak nejaký existuje).

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie osobných údajov:

Udalosti

Záložka Údaje o udalostiach umožňuje prezerať a editovať akékoľvek údaje o udalostiach týkajúcich sa osoby. Spodná časť okna zobrazuje zoznam všetkých udalostí ktoré sú v databáze uložené. Horná časť ukazuje detaily o práve zvolenej udalosti v zozname (ak nejaká existuje). Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať z databázy záznam o udalosti. Tlačítka Editovať a - sa sprístupnia len vtedy, ak je udalosť zvolená zo zoznamu.

Mená

Záložka Mená umožňuje zobraziť editovať akékoľvek iné meno, ktoré daná osoba môže mať. V spodnej časti okna je zoznam všetkych alternatívnych mien osoby v databáze. Horná časť ukazuje podrobnosti o práve zvolenom mene zo zoznamu (ak nejaké sú). Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a odstraňovať alternatívne meno z databázy. Tlačítka Editovať a - sa stanú dostupnými až potom, ako si zo zoznamu vyberiete alternatívne meno.

Obrázok 3.9. Dialóg Editovať údaje osoby - Mená

Ukazuje dialóg údaje osoby - Mená.

Keď pridávate nové, alebo editujete existujúce meno, otvorí sa dialóg Editor mien. Je popísaný v nasledujúcej sekcii (viď “Mená”).

Atribúty

Záložka Atribúty umožňuje prezerať a priraďovať atribúty k osobe. Pri definovaní atribútov vás nič neobmedzuje. Môžete pridávať napr. atribúty popisujúce fyzický vzhľad alebo povahové črty.

Každý atribút uvedený v dialógu Atribúty má dve časti: samotná vlastnosť a Hodnota priradená k tejto vlastnosti. Tzv.pár "Parameter-Hodnota" napomáha organizovať a systematizovať vaše bádanie. Ak napríklad zadefinujete "farbu vlasov" ako vlastnosť osoby, stane sa "farba vlasov" voliteľnou vlastnosťou aj pre ostatných ľudí. Hodnota vlastnosti pre osobu A môže byť ryšavá, pre osobu B hnedá. Podobne sa dá definovať "štedrosť" a použiť Hodnotu "Výnimočná" na popísanie obzvlášť štedrej osoby.

V spodnej časti dialógového okna je zoznam všetkých existujúcich atribútov uložených v databáze. Horná časť ukazuje podrobnosti o aktuálne zvolenom atribúte. Tlačítka +, Editovať, a - vám umožňujú pridávať, odoberať a upravovať záznam atribútu do databázy. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký atribút.

Obrázok 3.10. Dialóg Editovať údaje osoby - Atribúty

Ukazuje záložku atribútov v dialógu editovať údaje osoby.

Adresy

Záložka Adresy umožňuje prezerať a zapisovať rozličné adresy týkajúce sa osoby. V spodnej časti sa zobrazuje zoznam všetkých adries uložených v databáze. Horná časť ukazuje podrobnosti o aktuálne zvolenej adrese zo zoznamu. Tlačítka +,Editovať, a - vám umožňujú pridávať, odoberať a upravovať záznam adresy do databázy. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraná nejaká adresa.

Niektoré výstupné zostavy umožňujú obmedziť rozsah informácií podávaných o žijúcich osobách. Konkrétne, táto voľba umožňuje vynechať ich adresu.

Obrázok 3.11. Dialóg editovať údaje osoby - Adresy

Ukazuje záložku s adresami z dialógu editovať údaje osoby.

Poznámky

Obrázok 3.12. Editovať údaje osoby - Poznámky

Ukazuje Dialóg editovať údaje osoby - poznámky

Záložka Poznámky je miestom pre zapisovanie rozličných položiek týkajúcich sa osoby ktoré sa nehodia jednoznačne do žiadnej z kategórií. Poznámku vložíte alebo upravíte jednoducho zápisom do políčka.

Voľba Formát umožňuje nastaviť vzhľad poznámky vo výstupe (t.j. v zostavách a web stránkach). Voľba "Súvislý text" nahradí vo výstupe jednou medzerou všetky opakujúce sa medzery, odrážky a samostatné znaky konca riadku. Prázdny riadok medzi dvomi blokmi textu označí nový odstavec, ostatné budú ignorované.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

Zdroje

Obrázok 3.13. Editovanie údajov osoby - Zdroje

Ukazuje Editovanie údajov osoby - Zdroje

V záložke Zdroje môžete prezerať a dokumentovať zdroje o zhromaždených informáciách. Môžu to byť bežné zdroje ktoré nepopisujú konkrétnu udalosť, ale poskytujú pritom informáciu týkajúcu sa osoby. Napr. ak pamäti tety Marty spomínajú jej pra-pravnuka Pavla, bádateľ môže usudzovať, že tento Pavol žil, a môže citovať pamäti tety Marty ako zdroj pre tento úsudok.

[Tip]Tip

Sources which document specific events are best recorded as sources of the event (under the Events tab) instead of as a source of the person. The person's Sources tab is best used for any sources not specifically connected to any other data.

Stredná časť zobrazuje zoznam zdrojových odkazov uložených v databáze a týkajúcich sa osoby. Tlačítka +, Editovať, a - vám umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať z databázy zdrojové odkazy o osobe. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký zdrojový odkaz.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje prezerať a ukladať fotografie, videá a iné mediálne objekty súvisace osobou. Centrálna časť okna uvádza zoznam týchto všetkých mediálnych objektov. Každý objekt v platnom obrazovom formáte sa zobrazí v náhľade. Pri ostatných objektoch ako sú audio súbory, video súbory atď., sa miesto nich zobrazí ikona zodpovedajúceho typu.

[Tip]Tip

Prvý dostupný obrázok z galérie sa zobrazí tiež na ploche Obrázok v záložke Všeobecné.

Tlačítka +, Vybrať Editovať, a -, vám umožňujú pridávať nový obrázok, pridať odkaz na obrázok už v databáze uložený, upravovať obrázok a odstrániť mediálny objekt z galérie danej osoby. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký mediálny objekt.

Obrázok 3.14. Dialóg editovať údaje osoby - Galéria

Ukazuje Dialóg editovať údaje osoby - Galéria

[Poznámka]Poznámka

Odstránenie mediálneho objektu z galérie osoby neodstraňuje objekt z databázy. Vymaže sa len odkaz na objekt zo záznamov tejto osoby.

Internet

Záložka Internet zobrazuje internetové addresy týkajúce sa osoby. Spodná časť zobrazuje zoznam všetkých internetových adries s ich popisom. Horná časť zobrazuje podrobnosti o aktuálne zvolených adresách v zozname. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať internetovú adresu. Tlačítko "Ísť " (prípadne zastúpené ikonou so zelenou šipkou a žltým kruhom) otvorí váš web prehliadač priamo na označenej stránke. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraná nejaká adresa.

Obrázok 3.15. Dialóg editovať údaje osoby - Internet

Ukazuje záložku editovať údaje osoby - Internet.

Asociácie

Záložka Asociácie umožňuje prezeranie a editovanie informáciií týkajúcich sa súvislostí medzi osobami v databáze. Napr. keď je niekto krstným otcom, spriaznený inak ako manželstvom, rodinní priatelia, či akékoľvek iné vzťahy ktoré by ste chceli zaznamenať.

Obrázok 3.16. Dialóg editovanie údajov osoby - Asociácie

Ukazuje záložku Asociácie dialógu editovať údaje osoby.

SPD

Záložka SPD (skratka SPD miesto LDS =Latter Days Saints) /Mormonská cirkev/ umožňuje prezerať a editovať informácie o LDS obradoch týkajúcich sa osoby. Sú to udalosti/obrady "LDS baptism, Endowment a Sealed to parents" vyznačené vo vnútri záložky. Každý obrad je popísaný údajom dátumu, LDS temple a miestom kde sa odohral. Pre obrad "Sealed to parents" je určené pridané vyskakovacie menu "Rodičia". Každý z obradov môže byť ďalej popísaný pomocou volieb vo vyskakujúcom menu "Status". Poznámky a odkazy na zdroje je možné pridať pomocou zodpovedajúcich tlačítok Zdroje... a Pozn..

Obrázok 3.17. Editovať údaje o osobe - SPD

Ukazuje záložku SPD dialógu editovať údaje osoby.

Zápis dátumu

Táto časť popisuje ako zadávať a upravovať dátumy. Keďže sú dátumy pre genealogické bádanie výsostne dôležité, GRAMPS sa uchovávaniu a používaniu akejkoľvek dostupnej informácie o dátume starostlivo venuje.

Information can be entered into a date field by directly typing it or by invoking the Date selection dialog. Both methods will be discussed below, but first, we will cover some important features of dates as they are used in GRAMPS.

Typy dátumov

Dátumy v GRAMPSe rozdeľujeme na nasledujúce typy:

Regulárny

"Regulárny" dátum je taký, ktorý obsahuje konkrétny deň, dátum, či mesiac. Môže byť úplný (t.j., 6 jún 1990), alebo čiastočný (t.j., júl 1977).

Pred

Dátum typu "pred" je taký, o ktorom sa dá povedať len to, že označuje čas pred určitým dňom, mesiacom alebo rokom.

Po

Dátum typu "po" je po určitom dni, mesiaci, roku.

Rozpätie

"rozpätie" definuje časové obdobie v ktorom sa udalosť odohrala. Napr. "medzi januárom 1932 a marcom 1932."

Rozsah

"rozsah" popisuje časové obdobie počas ktorého stav trval. Napr. "od 12 mája 2000 do 2 februára 2002".

Formáty dátumu a overovanie

GRAMPS rozoznáva dátumy zapísané vo viacerých formátoch. Základný číselný formát je ten, ktorý je konvečný pre krajiny v ktorých sa používa, t.j. DD.MM.YYYY pre väčšinu európskych krajín, MM/DD/YYYY pre USA, atď.

Okrem presných dátumov GRAMPS pozná viacero neregulárnych: pred, po, okolo, rozsah a rozpätie. Rozoznáva tiež ich kvalitu: odhadnutý či vypočítaný. Nasleduje zoznam pravidiel pre zadávanie dátumov, umožňujúcich precízny rozbor a skúmanie dátumov.

[Poznámka]Pravidlá pre vyhodnocovanie dátumov

The list only applies to the English version of GRAMPS. If you are using localized version of GRAMPS, your version may or may not provide a localized date parser. At the time of this writing, localized parsers exist for French, German, Russian, Finnish, Dutch and Spanish languages.

Ak pravidlá pre vašu verziu jazyke existujú, je tu možnosť že sa uplatňujú inak. Ak zatiaľ manuál pre váš jazyk neexistuje, skúste sa riadiť inštinktom a riadiť sa označením dátumov bežným vo vašom jazyku. Ak všetko iné zlyhá, použite nižšie popísaný dialóg Voľba dátumu.

 • Regulárne jednoduché dátumy môžu byť zadávané tak ako by ste ich napísali. Príklady: 24 máj 1961 alebo 1 január 2004.

 • Pred dátumami ktoré nie sú regulárne musí byť údaj o kvalite: odhadnutý príp. vypočítaný. Napríklad odh. 1961, alebo vyp. 2005. U regulárnych dátumov sa neuvádza).

 • Za kvalitou musí nasledovať typ: "pred", "po", alebo "okolo". Ak je typom rozsah, napíšte "medzi DÁTUMom a DÁTUMom", ak je typom rozpätie, napíšte "od DÁTUMu do DÁTUMu", kde DÁTUM je jednoduchý dátum.

  Príklady: odh. od 2001 do 2003, pred júnom 1975, odh. okolo 2000, vyp. medzi májom 1900 and 1 januárom 1990.

 • Neúplné dátumy sa zadávajú vynechaním neznámej informácie: máj 1961, alebo 2004.

 • Alternatívne kalendáre sú kalendáre iné ako gregoriánsky. V súčasnosti GRAMPS podporuje kalendáre hebrejský, francúzsky republikánsky, juliánsky, islamský a perzský. Na označenie kalendára iného, ako je predvolený gregoriánsky, pridajte jeho názov k dátumovému reťazcu, t.j. "9 január 1905 (juliánsky)".

Indikátory platnosti dátumu

Na indikovanie platnosti zadaného dátumu GRAMPS využíva farebné značky.

[Tip]Dátumové značky

Farebné značky sa označujú tiež ako "tlačítka s LEDkou". Kliknutím na LED tlačítko sa vyvolá dialóg Výber dátumu ktorý je podrobnejšie popísaný nižšie, viď “Grafické užívateľské rozhranie pre zadávanie dátumov”

 • Zelená značka znamená, že dátum je platný a úplný (napr.: 24 máj 1961). Inými slovami, zelená značí, že dátum je jednoznačne definovaný.

 • Žltá značka znamená, že dátum je platný, ale nie je regulárny. Môže to byť dátum iného typu: dátum pred (pred 25 májom 1962), dátum po (neskôr ako v máji 1960), približný dátum (okolo 23 mája 1961), rozsah (medzi 1 májom 1961 a 31 májom 1961), alebo časové rozpätie (od 1 mája 1961 do 31 mája 1961). Môže to byť tiež aj úplný dátum, ale charakteru Odhadnutý alebo Vypočítaný. Konečne to môže byť aj čiastočný dátum t.j. regulárny s niektorou chýbajúcou časťou, napr. máj 1961 alebo 1961.

  I keď čiastočné dátumy neurčujú deň jednoznačne, umožňujú vykonať aspoň niektoré porovnania medzi dátumami.

 • Červená značka znamená, že dátum nie je považovaný za platný dátum (napr. "Vianočný týždeň 61", alebo "to leto, keď ma operovali"). V tom prípade bude dátum uložený ako textový reťazec, a nebude možné vykonávať porovnávanie s ostatnými dátumami. Najlepšie bude sa podobným záznamom vyhýbať. V uvedenom prípade by bolo lepšie zapísať dátum "december 1961", a k tomu pridať "Vianočný týždeň 61" ako poznámku.

Grafické užívateľské rozhranie pre zadávanie dátumov

Zatiaľ čo horeuvedené pravidlá slúžia ako rýchly a jednoduchý spôsob pre zadávanie bežných dátumov, môžete skúsiť použiť tiež dialóg Výber dátumu. Tento je obzvlásť užitočný pri zostavení komplexného dátumu, alebo ak si chcete byť istí, že informácia je zapísaná tak, ako GRAMPSu vyhovuje. Dialóg Výber dátumu môžete vyvolať kliknutím na farebnú značku (LED tlačítko) vedľa poľa pre zápis dátumu.

Obrázok 3.18. Dialóg voľby dátumu

Ukazuje Dialóg voľby dátumu.


Menu Kalendár umožňuje vybrať kalendár iný ako predvolený gregoriánsky. Menu Kvalita poskytuje výber dátumov: regulárny, odhadnutý, vypočítaný. Menu Typ umožňuje nastaviť presne typ dátumu ako: regulárny, pred, po, okolo, rozsah, rozpätie od-do, a text. Ovládacie prvky s označením Dátum umožňujú nastavenie dátumu pre deň, mesiac a rok. Ak je dátum typu Rozsah alebo Rozpätie, sprístupní sa druhá zostava ovládacích prvkov, Druhý dátum . A konečne textové pole Textový komentár umožňuje uložiť spolu s dátumom aj ľubovoľný text.

[Poznámka]Poznámka

If you have an important comment to make about a date, you are better off doing so in a Note that corresponds to the event than in the Text comment field of the Date selection dialog. We recommend this for the following reason: If you enter a date by typing it directly into the date field (that is, not via the Date selector dialog), your entry will be copied and stored as the text comment string when GRAMPS parses the entered text. Thus, any comment that may have been there prior to the parsing will be overwritten.

Editovanie informácií o vzťahoch

Informácie týkajúce sa vzťahu sa zadávajú a upravujú pomocou dialógu Editovať údaje rodiny . Tento sa dá vyvolať rôznymi spôsobmi:

 • V pohľade Vzťahy: kliknite na tlačítko Editovať pri rodine ktorú zamýšľae editovať.

 • V pohľade Zoznam rodín: zvoľte rodinu zo zoznamu a kliknite na tlačítko Editovať na nástrojovej lište, alebo dvakrát kliknite na rodinu.

 • V pohľade Rodokmeň: umiestniete kurzor myši nad plnú čiaru spájajúcu manželov, kliknite pravým tlačítkom a zvoľte Editovať z kontextového menu, alebo na čiaru dvakrát kliknite.

Každá z týchto metód vám ponúkne nasledujúci dialóg: Editor údajov rodiny:

Obrázok 3.19. Dialóg Editor údajov rodiny

Ukazuje dialóg Editor údajov rodiny.

V hornej časti okna sa zobrazujú mená osôb, ktorých vzťah sa edituje, spolu s údajmi o narodení a úmrtí. Hlavná časť okna zobrazuje tri polia Informácie o vzťahu, a sedem záložiek, každú s inou kategóriou informácií o vzťahu. Informáciu v záložke môžete prezerať alebo editovať po kliknutí na záložku. V spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť. Po kliknutí na tlačítko OK v ktoromkoľvek momente sa uskutočnia všetky zmeny vo všetkých záložkách, a dialógové okno sa uzavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť sa okno zavrie bez akejkoľvek zmeny. Ak boli dáta v nejakej záložke zmenené, objaví sa okno s upozornením a voľbami zavrieť dialóg bez uloženia zmien, zrušiť pôvodný príkaz, alebo uložiť zmeny.

[Poznámka]Poznámka

Kliknutie na OK okamžite uloží zmeny do databázy (zápis na disk). Táto verzia GRAMPSu nemá osobitnú funkciu pre ukladanie, všetky zmeny sú okamžité.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky označený tučným typom, značí to že záložka obsahuje dáta. Ak nie, nie sú v nej nijaké dáta.

The Relationship Information section fields have the basic description of the relationship. The GRAMPS ID field displays the ID number which labels this relationship in the database. The available types (such as Married, Unmarried, etc.) can be chosen from the drop-down Relationship type menu. The Marker allows you to specify some basic information on the status of your research.

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie informácií o vzťahoch:

Menu deti

Záložka Deti umožňuje prezerať a editovať zoznam detí v tomto vzťahu. Tlačítko + umožní zapísať jednak novú osobu do databázy, a zároveň ju pridá do daného vzťahu ako dieťa. Tlačítko Vybrať umožňuje označiť ako dieťa v danom vzťahu spomedzi už existujúcich osôb. Tlačítkom Editovať môžete upravovať záznam o vzťahu medzi dieťaťom a rodičmi. A konečne, tlačítko - umožňuje odstrániť dieťa z daného vzťahu. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraná nejaká udalosť.

[Poznámka]Poznámka

Odstránenie dieťaťa zo zoznamu nevymaže dieťa z databázy. Dieťa sa vymaže len z daného vvzťahu.

Udalosti

Záložka Údaje/Udalosti umožňuje prezerať a editovať zoznam udalostí týkajúcich sa vzťahu. Tlačítka +,Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať z databázy záznamy o udalosti. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraná nejaká udalosť.

[Poznámka]Poznámka

Odstránenie udalosti zo zoznamu neodstraňuje udalosť z databázy. Vymaže sa len odkaz na udalosť k tomuto vzťahu.

Zdroje

V záložke Zdroje môžete prezerať a editovať zoznam odkazov na zdroje ktoré poskytujú dôkazy o vzťahu. Môžu to byť dokumenty ktoré sa týkajú vzťahu, ale oficiálne ho nemusia dokladovať. Napr. ak pamäti tety Marty spomínajú že jej pra-pravnuk Pavol bol ženatý, bádateľ to môže považovať za dôkaz vzťahu Pavla a jeho ženy, a môže citovať pamäti tety Marty ako zdroj pre tento úsudok.

[Tip]Tip

Zdroje dokumentujúce konkrétnu udalosť ako napr. svatby, rozvody je lepšie zaznamenať ako zdroje k týmto udalostiam, pod záložku Udalosti.

Tlačítka +, Editovať, a - vám umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať zdrojové odkazy k tomuto vzťahu.. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký zdrojový odkaz.

[Poznámka]Poznámka

Odstránenie položky zo zoznamu neodstaňuje daný zdroj z databázy. Vymaže sa len odkaz na zdroj zo záznamov tohoto vzťahu.

Atribúty

Záložka Atribúty umožňuje prezerať a editovať tie informácie o vzťahu, ktoré sa dajú vyjadriť ako atribúty. Tlačítka +,Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a vymazávať atribút. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký atribút.

Poznámky

V záložke Poznámky sa prezerajú a editujú o poznámky k danému vzťahu. Môžu to byť akékoľvek poznámky, ktoré sa nehodia do dvojice údajov "Parameter-Hodnota" o atribútoch. Na pridanie alebo úpravu už existujúcich poznámok stačí editovať text v políčku pre zadávanie textu.

Voľba Formát umožňuje nastaviť vzhľad poznámky vo výstupných zostavách a webových stránkach. Ak zvolíte "Súvislý text", generovaný text bude mať nahradené viacnásobné medzery, odrážky a konce riadkov jednou medzerou. Prázdny riadok medzi dvomi blokmi textu označí odstavec, ostatné vložené riadky budú ignorované.

If you select the Preformatted option, the text in reports and web pages will appear exactly as you enter it in the Notes dialog.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje prezerať a ukladať fotografie, videá a iné mediálne objekty súvisace osobou. Centrálna časť okna uvádza zoznam všetkých týchto mediálnych objektov. Každý objekt v platnom obrazovom formáte sa zobrazí v náhľade. Pri ostatných objektoch ako sú audio súbory, video súbory atď., sa miesto nich zobrazí ikona zodpovedajúceho typu. Tlačíka +,Vybrať, Editovať, a - umožňujú pridať nový obrázok, odkaz na existujúci obrázok, zmeniť existujúci obrázok, a odstrániť link mediálneho objektu a vzťahu. Tlačítka Editovať a - sú dostupné len vtedy, ak je nejaký mediálny objekt označený.

SPD

Záložka SPD SPD=(Svätých Posledných Dní) zobrazuje informáciu o obrade Sealed to spouse. Dáta môžu obsahovať dátum, LSD temple a miesto. Štatút obradu sa dá vyznačiť prostredníctvom volieb vo vyskakujúcom menu Status a je možné ho popísať poznámkami prostredníctvom zodpovedajúcich tlačítok Zdroje... a Pozn.

Editovanie informácií o zdrojoch

Ak chcete editovať dáta o zdrojoch, prepnite do pohľadu Zdroje a zvoľte želaný záznam v zozname zdrojov. Dvojklikom na tento záznam, alebo kliknutím na ikonu Editovať na nástrojovej lište vyvoláte nasledujúci dialóg Editor zdrojov:

Obrázok 3.20. Dialóg editora zdrojov

Ukazuje dialóg editora zdrojov.

V hlavnej časti okna sú štyri záložky, každá pre inú kategóriu dostupných informácií. Obsah môžete prezerať alebo editovať kliknutím na patričné záhlavie. V spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačítko OK sa uplatnia všetky zmeny vykonané vo všetkých záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť sa okno zavrie bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Poznámka]Poznámka

Kliknutie na OK okamžite uloží zmeny do databázy (zápis na disk). Všetky zmeny sa uplatnia okamžite.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky označený tučným typom, značí to že záložka obsahuje dáta. Ak nie, nie sú v nej nijaké dáta.

Záložka Všeobecné umožňuje zadať základné informácie o zdroji: Titul, Autor, Skrátený názov, informáciu o publikácii. Tieto informácie sa môžu priamo zapísať do patričných políčok.

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie informácií o zdrojových dátach:

Poznámka

V záložke Poznámka môžete uložiť rozličné informácie týkajúce sa zdroje, ktoré sa priamo nehodia do niektorej inej kategórie. Vloženie alebo úprava poznámky sa vykoná zápisom do textového políčka.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje ukladať a zobrazovať fotografie a iné mediálne objekty súvisiace s daným zdrojom (napr. fotografiu rodného listu). Centrálna časť okna zobrazuje zoznam všetkých takýchto mediálnych objektov a poskytuje náhľad obrázkov. Ostatné objekty ako audio súbory, video súbory atď., sú zastúpené generickou ikonou GRAMPSu. Tlačítka +, Vybrať, Editovať, a - umožňujú pridať nový obrázok, pridať odkaz na existujúci obrázok, upravovať existujúci obrázok a odstraňovať odkaz mediálneho objektu na zdroj. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký mediálny objekt.

Dáta

Záložka Dáta zobrazuje dvojicu "kľúč/hodnota" ktorá môže byť spájaná so zdrojom. Je to podobné ako u "atribútov" použitých u iných typov záznamov GRAMPSu. Rozdiel medzi týmto párom kľúč/hodnota a atribútmi je ten, že atribúty môžu mať môžu mať odkazy na zdroj a poznámky, ale dáta kľúč/hodnota nie.

Centrálna časť okna zobrazuje zoznam všetkých existujúcich dvojíc kľúč/hodnota. Tlačítka + a - slúžia na pridávanie a odoberanie dvojíc. Pre úpravu kľúča alebo hodnoty najprv zvoľte žiadaný záznam. Potom kliknite na bunku kľúč alebo hodnota vo vnútri tohto záznamu, a napíšte váš text. Po skončení editovania kliknite mimo bunku a tým režim editovania opustíte.

Archívy

Záložka Archívy ukazuje odkazy na archívy obsahujúce zdroj. Zoznam môžete usporiadať podľa ľubovoľného záhlavia stĺpca: ID, Titul, Číslo, a Typ. Dvojklikom môžete záznam prezrieť a editovať. Editovať môžete aj odkazy. Tlačítkami na strane záložky môžete vytvárať nové archívy, pripojiť (alebo zdieľať) existujúci archív, editovať alebo odstrániť odkaz na neho.

Odkazy

Záložka Odkazy zobrazuje infomáciu o všetkých záznamoch databázy ktoré sa vzťahujú na tento zdroj, ak nejaké existujú. Zoznam je možné usporiadať podľa ľubovoľného záhlavia stĺpca: Typ, ID, alebo Názov. Dvojklikom na záznam ho môžete prezrieť alebo upravovať.

[Poznámka]Poznámka

V záložke Odkazy je možné zobraziť len primárne objekty: Osoba, Rodina, Udalosť alebo mediálny objekt. K sekundárnym objektom akými sú napr. atribúty sa dá pristupovať len cez primárny objekt ku ktorému patria.

Editovanie údajov o Lokalite

Pre editovanie údajov o lokalite prepnite do pohľadu Lokality a zvoľte žiadaný záznam zo zoznamu lokalít. Kliknite dvakrát na tento záznam, alebo kliknite na ikonu Editovať v nástrojovej lište pre vyvolanie nasledujúceho dialógu Editor lokality:

Obrázok 3.21. Dialóg Editora lokality

Ukazuje Dialóg Editora údajov o lokalite.

Hlavná časť okna zobrazuje sedem záložiek, každú s inou kategóriou dostupných informácií. Záložku môžete prezerať alebo editovať kliknutím na jej záhlavie. V spodnej časti okna sú tlačítka OK a Zrušiť. Po kliknutí na tlačítko OK sa uplatnia zmeny vykonané vo všetkých záložkách, a dialógové okno sa uzavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť sa okno zavrie bez uskutočnenia akýchkoľvek zmien.

[Poznámka]Poznámka

Kliknutie na OK okamžite uloží zmeny do databázy. Všetky zmeny sú okamžité.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky zobrazený tučným typom, v záložke sú dáta. Ak obyčajným, záložka neobsahuje žiadne dáta.

Záložky sprostredkujú nasledovné kategórie údajov o lokalite:

Všeobecné

Záložka Všeobecné umožňuje editovať základné informácie o lokalite: názov pod ktorým je označená v databáze, mesto, farnosť, kraj/okres, štát, krajina, zemepisná dĺžka a šírka. Tieto informácie sa zapisujú do patričných políčok.

Iné mená

Záložka Iné mená umožňuje zobraziť a editovať informáciu o iných názvoch pod ktorými môže byť daná lokalita známa. Spodná časť okna zobrazuje zoznam všetkých ostatných názvov lokalít uložených v databáze. Horná časť zobrazuje podrobnosti o aktuálne zvolenom názve zo zoznamu. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť záznam názvu. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký názov.

Poznámka

Záložka Poznámka zobrazuje akúkýkoľvek komentár alebo poznámku týkajúcu sa lokality. Poznámky sa pridávajú alebo upravujú jednoducho zapísaním v textovom okne.

Zdroje

Záložka Zdroje umožňuje prezerať a editovať zdroje týkajúce sa miesta. Stredná časť okna uvádza všetky takéto odkazy uložené v databáze. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť zdrojový odkaz spojený s lokalitou. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký názov.

Galéria

Záložka Galéria umožňuje ukladať a zobrazovať fotografie a iné mediálne objekty spojené so vzťahom. Centrálna časť okna zobrazuje zoznam všetkých takýchto mediálnych objektov a zobrazuje ich náhľad. Pri ostatných objektoch ako sú audio súbory, video súbory atď., sa miesto nich zobrazí generická ikona GRAMPSu. Tlačítka +, Vybrať,Editovať, a - vám umožňujú pridať nový obrázok, pridať odkaz na už v databáze uložený obrázok, upravovať a vymazávať odkazy mediálneho objektu k vzťahu. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký mediálny objekt.

Internet

Záložka Internet zobrazuje internetové adresy týkajúce sa lokality. Spodná časť zobrazuje zoznam všetkých internetových adries uložených v databáze. Horná časť zobrazuje podrobnosti o aktuálne zvolenej adrese zo zoznamu. Internetovú adresu môžete pridávať, upravovať a vymazávať tlačítkami +, Editovať, a -. Tlačítko Ísť (obvykle zastúpené ikonou so zelenou šipkou a žltým krúžkom), otvorí web stránku so zodpovedajúcou adresou vo vašom prehliadači. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraná nejaká adresa.

Odkazy

The References tab indicates any database records (events or LDS ordinances) that refer to a place. This information cannot be modified from the Place Editor dialog. Instead, the corresponding database record (e.g., a birth event) has to be brought up and its place reference edited.

Editovanie údajov o mediálnych objektoch

Pre editovanie dát o médiách prepnite do pohľadu Médiá, a zvoľte žiadaný záznam zo zoznamu zdrojov. Dvojklikom na záznam, alebo kliknutím na Editovať na nástrojovej lište vyvoláte nasledujúci dialóg Nastavenie vlastností Médií:

Obrázok 3.22. Nastavenie vlastností médií

Ukazuje dialóg pre nastavenie vlastností médií.

Zobrazí sa náhľad na objekt a sumárna informácia o jeho vlastnostiach (ID, cesta, a typ objektu). Stredná časť okna zobrazuje 5 záložiek s rôznymi kategóriami informácií. Kliknutím na záložku môžete prezerať alebo editovať jej obsah. V spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť . Kliknutím na tlačítko OK sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutie na tlačítko Zrušiť zavrie okno bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Poznámka]Poznámka

Kliknutie na OK okamžite uloží zmeny do databázy (zápis na disk). Všetky zmeny sa uplatnia okamžite.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky označený tučným typom, značí to že záložka obsahuje dáta. Ak nie, nie sú v nej nijaké dáta.

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie informácií o médiách:

Všeobecné

Záložka Všeobecné umožňuje editovať názov a dátum.Toto môžete zapísať priamo do patričných políčok. Dátum môžete zadať aj cez Výber dátumu po kliknutí na farebnú značku vedľa políčka.

[Poznámka]Poznámka

Každý mediálny je označený cestou k nemu. Udržiavanie cesty správnej cesty k objektovým súborom je užívateľovi. GRAMPS odkazuje a zobrazí obsah, ale samotné súbory nespravuje.

Atribúty

Záložka Atribúty umožňuje zobraziť a upraviť tie informácie o mediálnych objektoch, ktoré sa dajú popísať ako atribúty. Spodná časť zobrazuje zoznam všetkých takýchto atribútov uložených v databáze. Horná časť zobrazuje podrobnosti o aktuálne zvolenom atribúte zo zoznamu. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridávať, upravovať a vymazať jednotlivý atribút. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu zvolený nejaký atribút.

Poznámky

Záložka Poznámka je miestom pre zápis takých informácií o zdroji, ktoré sa priamo nehodia do inej kategórie. Obzvlášť sa hodí na zaznamenie informácie ktorá sa nehodí na zápis typu dvojice "Parameter/Hodnota" u atribútov. Na pridanie poznámky alebo úpravu existujúcej stačí editovať text v políčku na zápis textu.

Odkazy

Záložka Odkazy zobrazuje akýkoľvek záznam databázy, ktorý odkazuje na daný mediálny objekt. Zoznam môže byť usporiadaný podľa ľubovoľného záhlavia stĺpca:Typ, ID, alebo Názov. Dvojklikom na záznam ho môžete prezerať alebo editovať.

[Poznámka]Poznámka

V záložke Odkazy je možné zobraziť len primárne objekty: Osoba, Rodina, Udalosť, Zdroj alebo Lokalita. K sekundárnym objektom akými sú napr. atribúty sa dá pristupovať len cez primárny objekt ku ktorému patria.

Editovanie údajov o udalostiach

Udalosti sa editujú cez dialóg: Editor udalostí. Tento je dostupný cez dialóg Editovanie údajov osoby alebo Editor manželstva/vzťahu.

Obrázok 3.23. Dialóg editora udalostí

Ukazuje dialóg editora udalostí.

Stredná časť okna zobrazuje 5 záložiek s rozličnými kategóriami informácií. Kliknutím na záhlavie môžete prezerať alebo editovať ich obsah. V spodnej časti okna sú tlačítka OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačítko OK sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutie na tlačítko Zrušiť zavrie okno bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Tip]Tip

Ak je nadpis záložky označený tučným typom, značí to že záložka obsahuje dáta. Ak nie, nie sú v nej nijaké dáta.

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie informácií o médiách:

Všeobecné

Záložka Všeobecné umožňuje editovať základné údaje o udalosti: jej Typ, Dátum, Miesto, Príčina, a Popis. Tieto dáta môžete písať priamo do políčok. Typ sa dá zvoliť z typov uvedených v rozbaľovacom menu udalostí. Ostatné informácie sa zapíšu do patričných políčok. Označenie záznamu ako Dôverný záznam umožní, aby bol vypustený z výstupných zostáv.

Zdroje

Záložka Zdroje umožňuje zobraziť a upravovať údaje o zdrojoch týkajúcich sa danej udalosti. Stredná časť zobrazuje zoznam všetkých odkazov na zdroje v databáze. Tlačítka +, Editovať , a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť zdrojový odkaz spojený s miestom. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký odkaz.

Poznámka

Poznámka je určená na zaznamenávanie poznámok či komentárov k udalosti. Na pridanie alebo úpravu existujúcich poznámok stačí editovať text v políčku pre zápis textu.

Editovanie odkazov na zdroj

Odkazy na zdroj spájajú Zdroj s iným objektom a umožnia vám pridať k zdroju doplňujúcu informáciu. Pri pridávaní odkazov na zdroj k udalostiam, miestam, atď., sa zobrazí nasledovný dialóg:

Obrázok 3.24. Dialóg Informácie o zdroji

Ukazuje Dialóg informácie o zdroji.

V dialógu sú dva hlavné nadpisy, Výber zdroja a Podrobnosti o zdroji. Výber zdroja uvádza titul zdroja, autora, a informáciu o publikácii. Titul môžete vybrať z dostupných zdrojov uvedených v rozbaľovacom menu. Ak zdroj na ktorý sa odvolávate nie je v databáze, môžete ho pridať kliknutím na tlačítko Nový....

Časť Podrobnosti o zdroji uvádza podrobnosti týkajúce sa zdroja: Dôveryhodnosť, Oddiel/Film/Strana, Dátum, Text, a Komentáre. Stupeň dôveryhodnosti vyberte z menu, ostatné podrobnosti zapíšte do patričných polí.

[Tip]Tip

Informácia v tomto dialógu je špecifická pre daný odkaz. Na jeden zdroj môžu existovať viacnásobné odkazy pričom všetky tieto odkazy budú mať spoločnú zdrojovú informáciu. Tento dialóg vám umožňuje zadávať dáta ktoré sa viažu na odkaz, ako sú relevantné citovania, komentáre, stupeň dôveryhodnosti, čísla strán, atď., slúžiace na lepšie určenie a zdokumentovanie odkazu.

Mená

Mená sa editujú pomocou nasledujúceho dialógu Editor mien:

Obrázok 3.25. Dialóg Editor mien

Ukazuje Dialóg editora mien.

V hornej časti okna sa zobrazuje meno osoby, údaje ktorej sa editujú. Hlavná časť okna zobrazuje tri záložky s rozličnými kategóriami dostupných informácií. Kliknutím na záhlavie presuniete do popredia ktorúkoľvek z nich kvôli prehliadaniu a editovaniu. Na spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačítko OK v ktoromkoľvek momente sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť v ktoromkoľvek momente sa okno zavrie bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Tip]Tip

Nadpisy na záložkách sú odrazom toho, či je zodpovedajúca informácia k dispozícii: ak sú pod záložkou nejaké údaje, je označená tučným typom písma; ak v záložke nie sú údaje, potom jej označenie je normálne (nie je zvýraznené tučným typom).

Záložky poskytujú nasledovné kategórie informácií údajov o mene:

Všeobecné

Záložka Všeobecné sprístupňuje editovanie všeobecných informácií týkajúcich sa mena: meno, priezvisko, otcovské meno (druh mena po otcovi ktoré sa používa v niektorých jazykoch, napr. ruština), predikát, prípona, titul a typ mena. Informácie sa zapisujú do patričných polí. Priezvisko a typ sa dajú tiež vybrať z ponuky v rozbaľovacom menu.

Voľby umožňujú nastaviť špecifické zoskupovanie, triedenie a zobrazovanie vlastností konkrétneho mena, ako aj dátumu k menu. Pole Zoskupovanie ponúka alternatívne zoskupovanie pre meno, inak, ako podľa predvoleného priezviska. Môže to byť nevyhnutné u priezvisk, ktoré musia byť zoskupované spoločne - napríklad ruské priezviská Ivanov a Ivanova sa považujú sa tie isté, pričom rozdiel v rode je naznačený odlišným zápisom. Zaškrtnite prvok Prepísať, aby bolo možné do poľa zapisovať. Triediť ako a Zobraziť ako určujú spôsob, akým sa meno zobrazí v pohľadoch Osoby a vo výstupných zostavách. Dátum môže poskytnúť informáciu o platnosti tohto mena - ak je to potrebné, použite časový rozsah. Na označenie záznamu o mene ako privátnom, zaškrtnite prvok Dôverný záznam. To vám poskytne možnosť vypustiť meno z výstupnej zostavy, ak to nastavíte vo voľbe pre generovanie výstupov.

Zdroje

Záložka Zdroje zobrazuje informácie o zdrojoch ktoré sa týkajú daného mena, a umožňuje ich úpravu. Stredná časť zobrazuje zoznam všetkých referencií zdroja v databáze. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť zdrojový odkaz na toto meno. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký odkaz.

Poznámka

Záložka Poznámka zobrazuje akékoľvek poznámky týkajúce sa mena. Na pridanie alebo úpravu existujúcich poznámok stačí editovať text v políčku na zápis textu.

Voľba Formát umožňuje nastaviť vzhľad poznámky na výstupe (t.j. vo výstupných zostavách a a webových stránkach). Voľba Súvislý text nahradí vo výstupe jednou medzerou všetky opakujúce sa medzery, odrážky a samostatné znaky konca riadku. Dva nové riadky (t.j. prázdny riadok) označujú nový odstavec. Voľba Formátované zachová všetky opakujúce sa medzery, odrážky a nové riadky, takže výstup bude vyzerať presne tak, ako bolo napísané do poľa pre zápis textu.

Atribúty

Atribúty sa editujú prostredníctvom nasledujúceho dialógu: Editor atribútov

Obrázok 3.26. Dialóg Editor atribútov

Ukazuje dialóg editora atribútov.

V hornej časti okna sa zobrazuje názov dialógu a meno osoby, atribút ktorej sa edituje. V strednej časti sú tri záložky, každá pre inú kategóriu dostupných informácií. Kliknutím na záhlavie presuniete do popredia ktorúkoľvek z nich kvôli prehliadaniu a editovaniu. Na spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačítko OK v ktoromkoľvek momente sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť v ktoromkoľvek momente sa okno zavrie bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Tip]Tip

Nadpisy na záložkách sú odrazom toho, či je zodpovedajúca informácia k dispozícii: ak sú pod záložkou nejaké údaje, je označená tučným typom písma; ak v záložke nie sú údaje, potom jej označenie je normálne (nie je zvýraznené tučným typom).

Záložky poskytujú nasledovné kategórie informácií údajov o atribútoch:

Všeobecné

Záložka Všeobecné umožňuje editovať najbežnejšie informácie o atribúte: názov atribútu a jeho hodnotu. Tieto informácie sa môžu zapisovať do patričných políčok. Názov atribútu sa môže tiež vybrať z ponuky v rozbaľovacom menu Atribút. Na označenie záznamu atribútu poznámkou privátne zaškrtnite prvok Dôverný záznam To vám poskytne možnosť vypustiť meno z výstupnej zostavy, ak tak zvolíte vo voľbe týkajúcej sa generovania výstupov.

Zdroje

Záložka Zdroje zobrazuje informácie o zdrojoch ktoré sa týkajú daného mena a umožňuje ich úpravu. Stredná časť zobrazuje zoznam všetkých referencií zdroja v databáze. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť zdrojový odkaz na toto meno. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký odkaz.

Poznámka

Záložka Poznámka zobrazuje poznámky týkajúce sa atribútu. Na pridanie alebo úpravu existujúcich poznámok stačí editovať text v políčku na zápis textu.

Voľba Formát umožňuje nastaviť vzhľad poznámky na výstupe (t.j. vo výstupných zostavách a a webových stránkach). Voľba Súvislý text nahradí vo výstupe jednou medzerou všetky opakujúce sa medzery, odrážky a samostatné znaky konca riadku. Dva nové riadky (t.j. prázdny riadok) označujú nový odstavec. Voľba Formátované zachová všetky opakujúce sa medzery, odrážky a nové riadky, takže výstup bude vyzerať presne tak, ako bolo napísané do poľa pre zápis textu.

Adresy

Adresy sa editujú pomocou tohto dialógu: Editovanie adries

Obrázok 3.27. Dialóg editovanie adries

Ukazuje dialóg Editovanie adries.

V hornej časti okna sa zobrazuje názov dialógu včítane mena osoby, adresa ktorej sa edituje. Hlavná časť okna zobrazuje tri záložky s rozličnými kategóriami dostupných informácií. Kliknutím na záhlavie presuniete do popredia ktorúkoľvek z nich kvôli prehliadaniu a editovaniu. Na spodnej časti sú tlačítka OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačítko OK v ktoromkoľvek momente sa uplatnia všetky zmeny vykonané v záložkách a dialógové okno sa zavrie. Kliknutím na tlačítko Zrušiť v ktoromkoľvek momente sa okno zavrie bez vykonania akýchkoľvek zmien.

[Tip]Tip

Nadpisy na záložkách sú odrazom toho, či je zodpovedajúca informácia k dispozícii: ak sú pod záložkou nejaké údaje, je označená tučným typom písma; ak v záložke nie sú údaje, potom jej označenie je normálne (nie je zvýraznené tučným typom).

Záložky poskytujú nasledujúce kategórie informácií o adrese:

Všeobecné

Záložka Všeobecné umožňuje editovať najbežnejšie informácie o adrese: dátum, ulica, mesto, štát alebo provincia, okres, PSČ a číslo telefónu. Informácie sa zapisujú do patričných textových polí. Zašktrnutím prvku Dôverný záznam-ochrana súkromia označíte údaj adresy ako privátny. To vám poskytne možnosť vypustiť meno z výstupnej zostavy, ak tak zvolíte vo voľbe týkajúcej sa generovania výstupov.

Zdroje

Záložka Zdroje zobrazuje informácie o zdrojoch ktoré sa týkajú danej adresy a umožňuje ich úpravu. Stredná časť zobrazuje zoznam všetkých referencií zdroja v databáze. Tlačítka +, Editovať, a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť zdrojový odkaz na túto adresu. Tlačítka Editovať a - sa stávajú aktívnymi len vtedy, keď je zo zoznamu vybraný nejaký odkaz.

Poznámka

Záložka Poznámka zobrazuje poznámky týkajúce sa adresy. Na pridanie alebo úpravu existujúcich poznámok stačí editovať text v poli pre zápis textu.

Voľba Formát umožňuje nastaviť vzhľad poznámky na výstupe (t.j. vo výstupných zostavách a a webových stránkach). Voľba Súvislý text nahradí vo výstupe jednou medzerou všetky opakujúce sa medzery, odrážky a samostatné znaky konca riadku. Dva nové riadky (t.j. prázdny riadok) označujú nový odstavec. Voľba Formátované zachová všetky opakujúce sa medzery, odrážky a nové riadky, takže výstup bude vyzerať presne tak, ako bolo napísané do poľa pre zápis textu.

Zlučovanie záznamov

Niekedy sa ukáže, že viacero záznamov v databáze popisuje vlastne ten istý objekt, osobu, lokalitu alebo zdroj. Stane sa to, ak sú dáta zapísané dvakrát omylom, alebo ak nová informácia odhalí, že dva záznamy sa týkajú tej istej osoby. Môže sa to tiež prihodiť po importovaní GEDCOM dát ktoré ste dostali od príbuzného, a ktorého databáza sa prekrýva s vašími existujúcimi dátami.

Kedykoľvek zistíte duplicitu v záznamoch, ich zlúčenie je dobrým spôsobom ako napraviť situáciu.

[Tip]Tip

Pre zlúčenie je potrebné zvoliť práve dva záznamy vo vhodnom pohľade (Osoby, Zdroje, alebo Lokality). To sa vykoná zvolením jedného záznamu a následne označením druhej osoby pri pridržaní tlačítka Ctrl.

Zlúčiť osoby

Existujú dva spôsoby zlúčenia osobných záznamov: Porovnať a zlúčiť a Rýchle zlúčenie. Obidva sú dostupné z menu Editovať.

[Poznámka]Poznámka

Zlučovanie osôb ktoroukoľvek metódou nezruší žiadnu z informácií. Rozhodnutia ktoré pri zlučovaní vykonáte ovplyvnia len to, ktoré dáta budú považované za primárne, a ktoré budú sekundárne pre výsledný zlúčený záznam.

Porovnať a zlúčiť

Keď sú vybrané presne dve osoby, zvoľte EditovaťPorovnať a zlúčiť... na vyvolanie dialógu Porovnať osoby.

Obrázok 3.28. Dialóg porovnať osoby

Ukazuje dialóg Porovnať osoby.

Tento dialóg vám umožňuje rozhodnúť, či sa zvolené záznamy majú zlúčiť, alebo nie. Ak sa rozhodnete, že nie, i napriek tomu, že majú rovnaké mená, kliknite na Zrušiť čím sa dialóg zavrie bez vykonania akejkoľvek zmeny. Ak sa rozhodnete pre zlúčenie, označte patričný prvok Vybrať na určenie záznamu ktorý sa použije ako zdroj primárnych dát, a potom kliknite na Zlúčiť a zavrieť.

Dáta z druhého záznamu budú uchované ako alternatívne dáta. Presnejšie, všetky mená z druhého záznamu sa stanú alternatívnymi menami pre zlúčený záznam. Podobne, rodičia, manželia a deti z druhého záznamu sa stanú alternatívnymi rodičmi, manželmi, deťmi, zlúčeného záznamu atď.

Rýchle zlúčenie

Keď sú označené presne dve osoby, zvoľte EditovaťRýchle zlúčenie na vyvolanie dialógu Zlúčiť Osoby.

Obrázok 3.29. Dialóg zlúčiť osoby

Ukazuje dialóg zlúčiť osoby.

Tento dialóg vám umožní rýchle zlúčiť dva záznamy, a určuje, ktorý záznam sa má použiť ako zdroj primárnych údajov. Dáta z druhého záznamu budú uchované ako alternatívne dáta. Presnejšie, všetky mená z druhého záznamu sa stanú alternatívnymi menami pre zlúčený záznam. Podobne, rodičia, manželia a deti z druhého záznamu sa stanú alternatívnymi rodičmi, manželmi, deťmi, zlúčeného záznamu atď.

[Tip]Tip

Ak si nie ste istí, či potrebujete dáta zlúčiť alebo nie, alebo ktorý záznam určiť ako zdroj primárnych dát, použite metódu Porovnať a zlúčiť popísanú vyššie.

Zlúčiť zdroje

Keď máte označené presne dva zdroje, zvoľte EditovaťPorovnať a zlúčiť... na vyvolanie dialógu Zlúčiť zdroje.

Obrázok 3.30. Dialóg zlúčiť zdroje

Ukazuje dialóg zlúčiť zdroje.

Tento dialóg vám umožní rozhodnúť, či sa zvolené záznamy majú zlúčiť, alebo nie. Ak sa rozhodnete pre nie, i napriek tomu, že majú rovnaký názov, kliknite na Zrušiť čím sa dialóg zavrie bez vykonania akejkoľvek zmeny. Ak sa rozhodnete pre zlúčenie, označte patričný prvok na určenie titulu, autora, skráteného názvu, informácie o publikácii a ID ktoré sa použijú pre zlúčený záznamu, a potom kliknite na OK.

Zlúčiť Lokality

Keď máte označené presne dve lokality, zvoľte EditovaťPorovnať a zlúčiť... na vyvolanie dialógu Zvoliť názov.

Obrázok 3.31. Dialóg zlúčiť lokality

Ukazuje dialóg zvoliť názov.

Tento dialóg vám umožňuje rozhodnúť, či sa zvolené záznamy majú zlúčiť, alebo nie. Ak sa rozhodnete, že nie, i napriek tomu, že majú rovnaký názov, kliknite na Zrušiť čím sa dialóg zavrie bez vykonania akejkoľvek zmeny. Ak sa rozhodnete pre zlúčenie, označte patričný prvok na určenie názvu ktorý sa použije pre zlúčený záznam, alebo zvoľte iné a napíšte nový text, potom kliknite na OK.