Export Dát

Exportovanie umožňuje, aby ste ľubovoľnú časť vašej databázy GRAMPSu mohli zdieľať s ostatnými bádateľmi a slúži aj na prenos dát na iný počítač. V súčasnosti dokáže GRAMPS exportovať dáta do nasledujúcich formátov: GRAMPS databáza (grdb), GRAMPS XML, GEDCOM, balík GRAMPS, Web Family Tree a GeneWeb.

[Poznámka]Export je uloženie kópie

Pri exporte ukladáte kópiu práve otvorenej databázy. Exportom vytvoríte ďalší súbor s kópiou vašich dát. Databáza ktorá je práve v tej chvíli otvorená vo vašom okne GRAMPSu NIE JE tým súborom, ktorý ste uložili exportom. Pokračujúce editovanie tej databázy ktorú máte práve otvorenú nijako nezmení kópiu, ktorá bola vytvorená exportom.

Pre export dát zvoľte SúborExportovať. Otvorí sa pomocník pre export Export/pomocník. Jeho stránky vás prevedú cez voľbu formátu (viď Obrázok 3.1, “Pomocník pre export: voľba formátu”), voľbu súboru, a voľby exportu špecifické pre jednotlivé formáty (viď Obrázok 3.2, “Pomocník pre export: voľby GEDCOM”). Export sa uskutoční po poslednej stránke s potvrdením volieb, ktoré ste vykonali. Kedykoľvek je možné stlačiť tlačítko Späť, zmeniť ktorúkoľvek voľbu, a export zopakovať.

Obrázok 3.1. Pomocník pre export: voľba formátu

Ukazuje stránku s voľbami pomocníka pre export.

Export do formátu GEDCOM

GRAMPS umožňuje export vašej databázy do bežného formátu GEDCOM. Poskytuje tieto voľby na jemnejšie nastavenie vášho exportu. (viď Obrázok 3.2, “Pomocník pre export: voľby GEDCOM”).

Kódovanie

Rôzne jazyky používajú rôzne kódovanie. Preto je dôležité určiť súboru GEDCOM, ktorá znaková sada sa používa. Tradične sú akceptované formáty ASCII a ANSEL. Pretože všetky ASCII znaky sú platnými znakmi ANSEL, GRAMPS neponúka samostatnú voľbu pre ASCII.

ANSEL nie je všade rozšírený, preto niektoré genealogické programy akceptujú ANSI (viac známy pod označením ISO-8859-1), a znakové sady Unicode. ANSI alebo Unicode zvoľte len vtedy, ak viete ich že program ktorým budete čítať súbor GEDCOM pozná.

Filter

Umožňuje exportovať obmedzený objem dát na základe vami zvolených kritérií.

Cieľ

GEDCOM je síce štandard, ale nie každý program ho uplatňuje rovnakým spôsobom, čo môže spôsobiť stratu dát. GRAMPS dokáže v niektorých prípadoch strate dát predísť. Môžete GRAMPSu zadať, aký je cieľový súbor, a GRAMPS prispôsobí exportovaný súbor tomuto programu. Ak váš program nie je v zozname uvedený, zvoľte "GEDCOM 5.5 Standard".

Copyright

Umožňuje vybrať doložku o vašich autorských právach.

Nevkladať záznamy s označením dôverné

Označte toto políčko, ak nechcete aby boli dôverné záznamy vložené do exportovaného súboru.

Obmedziť údaje o žijúcich osobách

Zaškrtnite toto políčko ak chcete obmedziť rozsah exportovaných informácií o žijúcich osobách. Znamená to, že informácie týkajúce sa ich narodenia, adresy, význačných udalostí atď. nebudú zahrnuté do exportovaného GEDCOM súboru. Ak si vyberiete túto voľbu, ponúknu sa vám ďalšie voľby na obmedzenie údajov o žijúcich osobách. Napr. môžete chcieť nahradiť slovom "žijúci" krstné meno, vypustiť poznámky, alebo zdroje týkajúce sa žijúcich osôb.

Niekedy nie je z údajov zrejmé, či popisujú žijúcu osobu. GRAMPS používa pokročilý algoritmus ktorým sa snaží určiť, či by daná osoba mohla byť nažive. Podotýkame, že je to iba pokusný odhad, a GRAMPS nemusí vždy hádať správne. Svoje dáta si overujte.

Použiť cestu k obrázkom

Zaškrtnite toto políčko aby ste GRAMPSu oznámili, že má použiť pri zapisovaní cesty k obrázkom v GEDCOM špecifickú cestu.

This option allows specify where your image files are located. This is useful when you are transferring your GEDCOM file from one computer to another. It tells the program that is importing the data where your images are.

Obrázok 3.2. Pomocník pre export: voľby GEDCOM

Zobrazuje stránku pomocníka pre export s voľbami GEDCOM.

Export do formátov GRAMPSu

Export do GRAMPS databázy (grdb)

Exportovanie do natívneho formátu GRAMPSu urobí len kópiu vašich dát pod iným menom. Môže to byť užitočné, ak máte otvorený súbor XML či GEDCOM a chcete ich uložiť ako súbor grdb.

Export databázy GRAMPS do XML

Exportovanie do GRAMPSu s formátom XML poskytne databázu, ktorá je kompatibilná s predchádzajúcimi verziami GRAMPSu. Pretože XML je textový formát a dá sa priamo čítať, môžete ho použiť tiež na prehliadanie vašich údajov.

Export do balíčka GRAMPS

Exportovanie do balíčka GRAMPSu vytvorí komprimovaný archív obsahujúci databázu a kópie všetkých pripojených mediálnych súborov. Je to vhodné vtedy, ak chcete preniesť vašej databázu na iný počítač, alebo ak ju chcete s niekým zdieľať.

Export do CD

Exportovanie do CD pripraví databázu a kópie všetkých mediálnych objektov tak, aby sa dali zapísať na CD. Pre vlastné vypálenie CD je treba prejsť na GNOME burn:/// v aplikácii Nautilus. Po vykonaní exportu do CD zvoľte Prejsť naCD Creator v menu Nautilus. Objaví sa adresár vašej databázy. Pre zápis na CD kliknite na ikonu CD na nástrojovej lište Nautila, alebo vyberte v menu Nautila SúborZapísať na CD.

Ak sa mediálny súbor pri exporte nenájde, uvidíte rovnaký Dialóg chýbajúce médium, ako sa dá vidieť pri exporte GEDCOM.

Export do ostatných formátov

Web Family Tree

Exportovanie do Web Family Tree vytvorí textový súbor vhodný ako vstup pre program WFT. Medzi špecifickými voľbami je voľba filtra, a možnosť obmedziť dáta týkajúce sa žijúcich osôb, t.j. obmedziť sa len na rodinné väzby.

GRAMPS XML

Exportovaním do GeneWeb sa kópia vašich dát uloží do populárneho webového genealogického formátu. Pre viac informácií o GeneWeb a jeho formáte, navštívte http://cristal.inria.fr/~ddr/GeneWeb/en/.

vCalendar a vCard

Exportovanie do vCalendar alobo vCard uloží informáciu do formátu, ktorý sa používa v mnohých aplikáciách typu kalendár a adresár, niekedy nazývaných ako PIM - (skratka pre Personal Information Manager).