Kapitola 2. Hlavné okno

Obsah

Pohľady
Prepínanie pohľadov a spôsobov zobrazenia
Pohľad Osoby
Pohľad Vzťahy
Pohľad Zoznam rodín
Pohľad Rodokmeň
Pohľad Udalosti
Zdroje
Lokality
Médiá
Pohľad Archívy

Pri otvorení databázy (existujúcej alebo novo vytvorenej) sa vám zobrazí toto okno:

Obrázok 2.1. Hlavné okno GRAMPSu

Hlavné okno GRAMPSu

Okno GRAMPSu obsahuje nasledovné prvky:

Lišta menu

Lišta menu je najvyššie umiestnená lišta (hneď pod názvom okna) a umožňuje pristupovať ku všetkým funkciám Grampsu.

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je hneď pod lištou menu. Umožňuje pristupovať k najčastejšie používaným funkciám GRAMPSu. Vzhľad nástrojovej lišty sa dá nastaviť v dialógu EditovaťPreferencie. Môžete ju tiež úplne skryť voľbou ZobraziťNástrojová lišta.

Indikátor procesu

Indikátor prebiehajúceho procesu sa nachádza v ľavom spodnom rohu okna GRAMPSu. Zobrazuje postup časovo náročných operácií, akými sú napr. otváranie a zatváranie rozsiahlych databáz, import a export do iných formátov, generovanie web stránok, a pod. Ak nevykonávate žiadnu z týchto operácií, vzhľad indikátora sa nezmení.

Stavová lišta

Vpravo od Indikátora prebiehajúceho procesu, na spodnej časti okna GRAMPSu sa nachádza stavová lišta. Zobrazuje informáciu o práve prebiehajúcej činnosti aplikácie GRAMPS a kontextové informácie o položkách menu. Správanie stavovej lišty sa dá nastaviť v dialógu Preferencie voľbou EditovaťPreferencie.

Zobrazovacia plocha

Najväčšia plocha v strede okna GRAMPSu je určená na zobrazovanie. To čo sa zobrazuje závisí od práve zvoleného pohľadu. Pohľadom sa budeme venovať bližšie.

Pohľady

Genealogické informácie sú rozsiahle a môžu mať extrémne veľa podrobností. Ich zobrazovanie je náročná úloha, ktorú GRAMPS zvláda tak, že informácie sú rozdelené a organizované do série Pohľadov. Každý z nich ukazuje len časť celkovej informácie, zvolenej podľa jednotlivých kategórií. Jasnejšie si to ukážeme pri popise jednotlivých kategórií, ktorý nasleduje:

Pohľad Osoby

Zobrazí zoznam všetkých osôb v databáze

Pohľad Vzťahy

Zobrazuje vzťah aktívnej osoby k iným osobám. Týka sa rodičov, manželov a detí.

Pohľad Zoznam rodín

Zobrazuje zoznam všetkých rodín v databáze

Pohľad Rodokmeň

Graficky zobrazuje strom predkov pre zvolenú osobu

Pohľad Udalosti

Zobrazuje zoznam všetkých udalostí zapísaných v databáze

Zdroje

Zobrazuje zoznam zdrojov v databáze

Lokality

Zobrazuje zoznam miest popísaných v databáze

Médiá

Zobrazuje zoznam mediálnych objektov popísaných v databáze

Pohľad Archívy

Zobrazuje zoznam archívov databázy.

Predtým ako sa budeme zaoberať popisom každého z Pohľadov, povedzme si ako pohľady prepínať.

Prepínanie pohľadov a spôsobov zobrazenia

Ako už bolo povedané, máme 9 rôznych pohľadov. Naviac k tomu ešte existujú dva rôzne režimy prehliadania. V ktorom práve ste, rozlíšite jednoducho: ak vidíte vertikálne zoradené ikony v bočnom paneli na ľavej strane okna, ste v režime Bočný panel. Ak naopak miesto ikon vidíte rad záložiek s nadpismi /Osoby, Vzťahy, Zoznam rodín, Rodokmeň, Udalosti, Zdroje, Lokality, Médiá a Archívy/, usporiadaných vodorovne naprieč celým oknom, ste v režime prehliadania pomocou záložiek. Režimy môžete prepínať voľbou ZobraziťBočný panel.

V režime Bočný panel sa pohľad prepne kliknutím na želanú ikonu bočného panela.

Obrázok 2.2. Režim Bočný panel

Ukazuje prehliadanie v bočnom paneli.

V režime záložiek sa želaný pohľad zvolí kliknutím na zodpovedajúcu záložku.

Obrázok 2.3. Prehliadanie pomocou záložiek

Ukazuje prehliadanie pomocou záložiek.

Pohľad Osoby

Pohľad Osoby zobrazuje prehľad ľudí v databáze. Osoby sú zaradené do skupín podľa priezviska. Kliknutím na šipku či iný indikátor vľavo od mena rodiny sa ukáže úplný zoznam osôb s týmto menom. Ďalším kliknutím sa zoznam "zroluje".

V pohľade Osoby sa normálne zobrazujú tieto stĺpce: Mená, GRAMPS ID čísla, Pohlavie, a Dátum narodenia, Dátum úmrtia. Stĺpce môžete pridať alebo odstrániť pomocou dialógu Nastavenie stĺpcov (EditovaťNastavenie stĺpcov) a zaškrtnutím či odznačením políčok. V pohľade Osoby je možné meniť aj usporiadanie stĺpcov označením a ťahaním myšou. Po uskutočnení zmien potvrďte zmeny tlačítkom OK, čím sa nové usporiadanie prejaví v pohľade Osoby.

[Poznámka]Nastavenie stĺpcov

Nastavenie stĺpcov je dostupné a funguje rovnako v každom z pohľadov.

Obrázok 2.4. Nastavenie stĺpcov

Ukazuje dialóg Nastavenie stĺpcov.

Filtre

Genealogické databázy môžu obsahovať informácie o veľkom počte osôb, rodín, lokalít a objektov. Môže sa potom ľahko stať, že v konkrétnom pohľade bude veľmi dlhý zoznam, s ktorým sa obtiažne pracuje. GRAMPS poskytuje dva rôzne spôsoby ako to zvládnuť filtrovaním zoznamu na taký rozsah, ktorý sa ľahšie zvláda. Sú to metódy Prehľadávanie a Filtrovanie. Prehľadávaním sa hľadá zobrazený text, zatiaľ čo filter zobrazí osoby ktorých dáta vyhovujú kritériám filtra.

Prehľadávanie je jednoduchá a rýchla metóda. Po zapísaní do políčka a kliknutí na Nájsť sa zobrazia len tie riadky ktoré vyhovujú napísanému textu.

Ako druhý spôsob môžete použiť bočný panel s fltrami, ktorý sa zobrazí v pravej časti displeja. V tom prípade nie je dostupný panel pre vyhľadávanie. Panel s filtrami umožňuje interaktívne zostaviť súbor pravidiel ktoré sa majú použiť. Filter sa uplatňuje na základe pravidiel a údajov, nie na základe toho čo je zobrazené.

[Tip]Prehľadávanie/ Filtrovanie

Prehľadávaním nájdete len presne sa zhodujúci text. Ak je zobrazený dátum "Jan 1, 2000", hľadanie "1/1/2000" zlyhá, ale filter "1/1/2000" bude úspešný.

Obrázok 2.5. Zobrazenie ovládacích prvkov filtra

Ukazuje ovládacie prvky filtra.

Pri otvorení databázy sa neuplatňuje nijaké fltrovanie. Napr. v pohľade Osoby sú bežne uvedené všetky osoby.

Pohľad Vzťahy

Pohľad Vzťahy ukazuje všetky vzťahy zvolenej osoby, ktorú nazývame Aktívna osoba. Konktrétne, pohľad ukazuje jej/jeho rodičov, manželov/-ky a deti.

Pohľad Vzťahy bol navrhnutý tak, aby umožňoval rýchlu navigáciu. Zvolenú osobu zmeníte na aktívnu kliknutím na jej meno na stránke. Každé meno je v skutočnosti hyperlik, podobne ako na web stránke.

Obrázok 2.6. Pohľad Vzťahy

Ukazuje pohľad Vzťahy.

Pohľad Vzťahy zobrazuje nasledovné sekcie:

Aktívna osoba

At the top of the screen, name, ID, birth, and death information of the Active Person is displayed. If a photo of the person is available, it is shown on the right hand side. Next to the person's name is a symbol indicating gender, and an Edit button. Clicking the Edit button will allow you to edit all of the person's individual information in an Edit Person dialog.

Rodičia

Ďalšia sekcia Rodičia zobrazuje rodiny v ktorých je osoba dieťaťom. Je možné mať viacero rodičov, preto je viacero sekcií rodičov.

Rozsah zobrazovaných informácií sa riadi prvkom z menu Zobraziť. Menu umožňuje skryť alebo zobraziť podrobnosti (informácie o narodení a úmrtí) a ukázať alebo skryť súrodencov. Vedľa každej uvedenej osoby je tlačítko Editovať ktorým môžete upravovať podrobnosti o danej osobe.

Informácie o rodine je možné pridávať, editovať či odstrániť tlačítkami vedľa nadpisu Rodičia. Rodičov je možné pridať buď tlačíkom Pridať alebo Zvoliť (druhé tlačítko). Tlačítko Pridať vytvorí novú rodinu kde aktívna osoba bude uvedená ako dieťa. Tlačítko Zvoliť umožnuje aby ste si zvolili rodinu zo zoznamu už existujúcich rodín, a potom pridali osobu, ako dieťa tejto rodiny.

Existujúcich rodičov môžete editovať zvolením tlačítka Editovať vedľa rodičov. Ak zvolíte tlačítko Vymazať, aktívna osoba bude odstránená ako dieťa týchto rodičov. Tlačítkom sa nezruší vzťah medzi rodičmi.

[Varovanie]Varovanie

Ak nie ste opatrný/-á, môže sa vám podariť vytvoriť viac rodín s rovnakými rodičmi. Zriedkakedy je to zámerne. GRAMPS zobrazí varovný dialóg zakaždým, keď sa pokúsite pridať novú rodinu, ktorá by mala rovnakých rodičov ako už existujúca. V tom prípade zrušte editovanie a potom vyberte existujúcu rodinu tlačítkom Zvoliť.

Rodina

Similar to the Parents section is the Family section, which displays families where the Active Person is a parent. Because it is possible to have multiple families, it is possible to have multiple Family sections. Each family section displays the spouse and any children.

[Poznámka]Poznámka

Termín manžel/-ka používame pre zjednodušenie. Pritom prosím majte na pamäti, že manžel/-ka v skutočnosti môže byť partner mimo zväzku alebo registrovaný partner, či podobný typ vzťahu medzi dvomi osobami. Partnerské/manželské vzťahy nemusia byť len medzi mužom a ženou.

Rodinu môžete pridať tlačítkom pridať manžela na nástrojovej lište. Vytvorí sa takto nová rodina s aktívnou osobou uvedenou ako otec či matka.

Tlačítkom Editovať vedľa manžela sa dá editovať zobrazená rodina. Kliknutím na Zmazať sa odstráni osoba zo zobrazenej rodiny.

[Varovanie]Varovanie

Odstránením osoby sa rodina nevymaže. Osoba je odstránená len ako otec alebo matka, ostatné vzťahy v rodine ostávajú zachované.

[Poznámka]Poznámka

Termíny ako otec a matka používame pre zjednodušenie. Termíny otec a matka používame, aj keď v rodine nie sú nijaké deti. V prípade vzťahov muž/muž alebo žena/žena sa označenie otec a matka má považovať za symbolické, a teda zameniteľné.

Rodičov a manželov môžete usporiadať tlačítkom Usporiadať. Táto voľba bude k dispozícii len vtedy, ak existuje pre aktívnu osobu viac rodičov či manželov. Týmto tlačítkom sa otvára dialóg na uspriadanie rodín.

Obrázok 2.7. Okno pre úpravu vzťahov

Okno pre úpravu vzťahov.

Pohľad Zoznam rodín

Zoznam rodín zobrazuje všetky rodiny v databáze. V tomto pohľade môžete rodiny prezerať, upravovať alebo vymazať. V základnom pohľade sa zobrazia ID, otec, matka a vzťah. Deti sa v tomto pohľade nezobrazujú.

Obrázok 2.8. Pohľad Zoznam rodín

Pohľad zoznam rodín.

[Varovanie]Varovanie

Na rozdiel od pohľadu Vzťahy, kliknutím na tlačítko Vymazať v tomto pohľade odstránite rodinu z databázy. Osoby ostanú, ale všetky vzťahy medzi osobami v rodine sa odstránia.

Pohľad Rodokmeň

Pohľad Rodokmeň zobrazuje rodinný strom predkov Aktívnej osoby. V závislosti od rozmeru okna dokáže zobraziť až päť generácií. Každá osoba je zastúpená obdĺžnikom s označením mena, dátumom národenia, úmrtia a príp. fotografiou. Z každého obdĺžnika vystupujú dve línie. Horná ukazuje na otca, a spodná na matku osoby. Plné čiary zobrazujú vzťah narodenia, zatiaľ čo bodkované vzťahy iné, ako napr. adopcia, vzťah nevlastného rodiča, pestúnstvo, atď.

Obrázok 2.9. Pohľad Rodokmeň

Ukazuje pohľad Rodokmeň.

Vľavo od Aktívnej osoby je tlačítko so šipkou vľavo. Ak má Aktívna osoba deti, kliknutím na toto tlačítko sa otvorí zoznam detí danej osoby. Označením niektorého z detí sa z neho stane Aktívna osoba.

Vzhľad mien detí v menu slúži na rozlišovanie medzi vetvami stromu bez potomkov a pokračujúcimi vetvami. Deti ktoré majú deti, sa zobrazujú tučným typom písma a kurzívou, zatiaľ čo deti bez potomkov sa zobrazia bežným typom písma. Ak má aktívna osoba iba jedno dieťa, nezobrazí sa nijaké menu (možnosť je iba jedna), a z dieťaťa sa stane Aktívna osoba po kliknutí na tlačítko so šipkou.

Obrázok 2.10. Menu deti

Ukazuje menu Deti v pohľade Rodokmeň.

Na pravej strane okna sú dve tlačítka so šipkami vpravo. Po kliknutí na horné sa Aktívnou osobou stane otec Aktívnej osoby. Kliknutím na spodné sa Aktívnou osobou stane matka Aktívnej osoby.

Obrázok 2.11. Osobné kontextové menu

Zobrazuje kontextové menu v pohľade Rodokmeň

Kliknutím pravým tlačítkom do rámčeka ľubovoľnej osoby v pohľade Rodokmeň sa vyvolá "kontextové menu". Kontextové menu okrem iného obsahuje podmenu kde sú zoznamy: Manželia, Súrodenci, Deti, a Rodičia danej osoby. Neaktívne (sivé) submenu indikuje, že v danej kategórii nie sú dáta k dispozícii. Podobne ako u horeuvedeného menu týkajúceho sa detí, rodičovské menu a menu detí rozlišuje medzi rodinami bez potomkov, a pokračujúcimi líniami.

Pohľad Udalosti

Novinkou vo verzii 2.2 je uvedenie pohľadu Udalosti. Tieto môžu byť spoločné pre viaceré osoby a rodiny. Pohľad Udalosti zobrazuje zoznam všetkých udalostí zaznamených v databáze. Bežný pohľad ukazuje Popis, ID, Typ, Dátum, Miesto a Príčinu udalosti.

Obrázok 2.12. Pohľad Udalosti

Pohľad Udalosti

[Varovanie]Varovanie

Udalosti môžu byť spoločné. Pomenovaniu udalosti by ste mali venovať pozornosť, aby každá mala jednoznačné a popisné meno. Pomôže vám to pri vyhľadaní, ak sa udalosti rozhodnete zdieľať.

Zoznam udalostí môžete usporiadať obvyklým spôsobom kliknutím na záhlavie stĺpca. Jedno kliknutie pre vzostupné, druhé pre zostupné radenie. Na pridávanie, odobratie a zoradenie zobrazených stĺpcov môžete použiť dialóg Nastavenie stĺpcov.

Zdroje

V pohľade Zdroje sa zobrazuje zoznam zdrojov informácií uložených v databáze. Môže obsahovať rozličné dokumenty (rodné, úmrtné listy, sobášne, atď.), knihy, filmy, časopisy, osobné denníky, t.j. prakticky všetko, čo môže poskytnúť genealogickú informáciu. GRAMPS umožňuje uvádzať zdroj pre každú udalosť ktorú zaznamenáte (narodenia, úmrtia, svatby, atď.). Pohľad Zdroj uvádza o zdroji toto: Názov,ID a Autor, prípadne Publikované informácie, ktoré sa k zdroju viažu.

Zoznam Zdrojov môžete usporiadať obvyklým spôsobom kliknutím na záhlavie stĺpca. Jedno kliknutie pre vzostupné, druhé pre zostupné radenie. Na pridávanie, odobratie a zoradenie zobrazených stĺpcov môžete použiť dialóg Nastavenie stĺpcov.

Obrázok 2.13. Zdroje

Ukazuje pohľad Zdroje.

Lokality

Pohľad Lokality uvádza zoznam zemepisných miest, v ktorých sa odohrali udalosti zachytené v databáze. Môžu to byť miesta narodenia, úmrtia, miesto konania svatby osôb, ako aj ich bydlisko, zamestnanie, adresy školské, alebo akékoľvek iné mysliteľné odkazy na zemepisné miesto. Položky pohľadu Lokality sú Meno lokality, ID, Farnosť, Mesto, Okres/kraj, a Krajina. Každý zo stĺpcov sa môže použiť na zoradenie podľa obvyklých pravidiel. Na nové usporiadanie zobrazených a pridanie nových stĺpcov môžete použiť Dialóg pre nastavenie stĺpcov.

If a place has been highlighted, you may select the Google Maps button to attempt to display the place in a web browser. Your default web browser should open, attempting to use either the longitude and latitude coordinates or the place name to display the location using the Google Maps web site. This feature is limited, and may not always produce the results you desire.

Obrázok 2.14. Lokality

Ukazuje pohľad Lokality.

Médiá

Pohľad Médiá je zoznam Mediálnych Objektov použitých v databáze. Mediálnymi objektami sú akékoľvek súbory, ktoré sú nejako spojené s uloženými genealogickými dátami. Technicky, ako mediálny objekt je možné uložiť akýkoľvek súbor. Najčastejšie to sú obrázky, zvukové súbory, animácie, atď. Zoznam položiek uvádza nasledovné: Názov, ID, Typ, a Cesta k Mediálnemu Objektu. Pre nové usporiadanie zobrazených stĺpcov sa môže použiť Dialóg pre nastavenie stĺpcov, ktorý sa riadi obvyklými pravidlami pre triedenie. Horná časť okna GRAMPSu zobrazuje náhľad (ak je k dispozícii), a informáciu o Mediálnom Objekte.

Obrázok 2.15. Médiá

Pohľad Médiá.

Pohľad Archívy

Verzia 2.2 prináša podporu Archívov. Archív sa dá chápať ako kolekcia zdrojov. Každý zdroj v databáze sa môže odvolávať na archív (napr. knižnicu), do ktorého patrí. Funkcie pohľadu Archív sú podobné ako u ostatných pohľadov.

Obrázok 2.16. Pohľad Archívy

Pohľad Archív.