Dodatok D. Príkazový riadok

Obsah

Dostupné voľby
Voľby formátu
Voľby pri otváraní
Voľby pre import
Voľby pre export
Voľba akcie
Operácia
Príklady

Táto príloha poskytuje popis možností príkazového riadku pri spustení aplikácie GRAMPS z terminálu.

[Poznámka]Poznámka

GRAMPS bol navrhnutý ako interaktívny program. Používa preto grafické zobrazenie a nedá sa spustiť z naozajstnej ne-grafickej konzoly. Stálo by to neúmerné úsilie, aby bolo možné spúšťať ho z čisto textového terminálu. Preto súbor príkazov príkazového riadku nemá za cieľ úplne sa zbaviť závislosti na grafickom prostredí. Uľahčuje iba vykonávanie niektorých (typických) úloh. Umožňuje tiež, aby ste tieto úlohy mohli vykonávať pomocou skriptov. Grafické prostredie musí byť však stále dostupné!

[Tip]Tip

Skrátka, príkazový riadok poskytuje neinteraktívne správanie, ale nezbavuje závislosti na grafickom prostredí. Berte to tak, ako to je !

Dostupné voľby

Táto časť poskytuje zoznam všetkých príkazov a volieb príkazového riadku dostupných v GRAMPSe. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite na nasledovné sekcie: “Operácia” a “Príklady”.

Voľby formátu

Formát akéhokoľvek súboru ktorý sa má otvoriť, importovať alebo exportovať sa dá určiť voľbou -f format. Prípustné hodnoty format sú uvedené nižšie.

grdb

GRAMPS databáza. Tento formát je k dispozícii pre otvorenie, import a export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .grdb

gramps-xml

GRAMPS XML databáza. Tento formát je k dispozícii pre otvorenie, import a export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .gramps

gedcom

GEDCOM súbor. Tento formát je k dispozícii pre otvorenie, import a export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .ged

gramps-pkg

GRAMPS balíček.Tento formát je k dispozícii pre import a export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .gpkg

geneweb

GeneWeb súbor. Tento formát je k dispozícii pre import a export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .gw

wft

Web Family Tree. Tento formát je k dispozícii len pre export. Ak nie je zadaný, GRAMPS ho otvorí, ak má súbor príponu .wft

iso

Obraz CD. Tento formát je k dispozícii len pre export. Musí byť vždy výslovne zadaný.

Voľby pri otváraní

Sú dva spôsoby ako zadať názov súboru ktorý má GRAMPS otvoriť:

  • zadať len názov súboru

  • použiť -O názov_súboru alebo voľbu -open=názov_súboru

Ak je zadaný názov súboru bez doplňujúcej voľby, aplikácia sa pokúsi otvoriť súbor a spustí interaktívne sedenie GRAMPS.

[Tip]Tip

Ak nie je zadaná spolu s menom súboru nijaká voľba, GRAMPS bude ignorovať zvyšok argumentov príkazového riadku. Na otvorenie súboru a prácu s dátami použite voľbu -O.

Formát je možné špecifikovať príkazom -f format alebo --format=format ktoré nasleduje hneď za meno_súboru. Ak nie je špecifikovaný, GRAMPS sa ho pokúsi odhadnúť na základe údaja meno_súboru.

[Tip]Tip

Priamo je možné otvárať len formáty grdb, gramps-xml, a gedcom. Pri ostatných formátoch budete musieť použiť voľbu import, ktorá vytvorí prázdnu databázu, a potom do nej importuje údaje.

[Tip]Tip

Otvoriť je možné iba jeden súbor. V prípade ak potrebujete kombinovať údaje z viacerých zdrojov, budete musieť použiť voľbu import.

Voľby pre import

Súbory určené pre import je možné určiť voľbou-i názov_súboru alebo --import=názov_súboru. Formát sa dá určit pomocou voľby -f format alebo --format=format, ktorá nasleduje bezprostredne za údajom názov_súboru. Ak nie je voľba zadaná, GRAMPS sa pokúsi odhadnúť ho na základe údaja názov_súboru.

[Tip]Tip

Jedným príkazom je možné importovať viacero súborov. V takom prípade GRAMPS začlení dáta z nasledujúceho súboru do databázy, ktorá je v danej chvíli k dispozícii.

Pri zadávaní viac ako jedného vstupného súboru musí byť pred každým príznak -i. Súbory sa importujú v takom poradí, ako bolo určené, t.j. -i file1 -i file2 a -i file2 -i file1 môžu mať za následok, že GRAMPS ID vo výslednej databáze budú pre každý prípad rôzne.

Voľby pre export

Súbory pre export sa dajú špecifikovať pomocou voľby -o názov_súboru alebo --output=filename. Formát je možné určiť voľbou -f nasledujúcou bezprostredne za údajom názov_súboru. Ak nie je špecifikovaný, GRAMPS sa pokúsi ho odhadnúť z údaja názov_súboru. Pre formát iso je názov_súboru vlastne meno adresára do ktorého zapísaná databáza GRAMPS. Pre grdb, gramps-xml, gedcom, wft, geneweb, a gramps-pkg, názov_súboru je menom výsledného súboru.

[Tip]Tip

Jedným príkazom je možné exportovať viacero súborov. V takom prípade GRAMPS sa pokúsi zapísať viacero súborov za použitia údajov z databázy, ktorá je v danej chvíli k dispozícii.

Ak je zadaných viac výstupných súborov, pred každým musí byť príznak -o. Súbory sú zapisované postupne za sebou podľa určeného poradia.

Voľba akcie

Činnosť, ktorá sa má vykonať na importovaných údajoch môže byť určená pomocou -a action alebo voľbou --action=action. Vykoná sa to až po úspešnom skončení všetkých importov.

Bežne dostupné činnosti sú:

summary

Táto činnosť je to isté ,ako ZostavyZobraziťZhrnutie

check

Táto činnosť je identická s NástrojeSpracovanie databázySkontrolovať a opraviť.

report

Táto akcia spustí vytváranie zostáv príkazom z príkazového riadku. Pretože zostavy obykle majú mnoho vlastných volieb, musí za touto činnosťou nasledovať reťazec s voľbami. Reťazec sa zadá voľbou -p option_string alebo --options=option_string.

[Tip]Tip

Reťazec s voľbami pre zostavu musí vyhovovať nasledujúcim podmienkam:

  • Nesmie obsahovať žiadne medzery. Ak niektoré argumenty potrebujú aby bola medzera vložená, reťazec sa musí vložiť s uvodzovkami.

  • Reťazec s voľbou musí uvádzať dvojicu názvu a hodnoty voľby.

  • V rámci dvojice musia byť názov voľby a hodnota oddelené znamienkom rovnosti.

  • Jednotlivé dvojice musia byť oddelené čiarkami.

Väčšina volieb pre zostavy je individuálna pre každú zostavu, ale nájdu sa medzi nimi aj niektoré spoločné voľby.

name=report_name

Táto povinná voľba určuje ktorá zostava sa má vytvoriť. Ak sa zadané meno zostavy /report_name / nezhoduje s nijakou dostupnou zostavou, zobrazí sa chybové hlásenie, nasledované zoznamom zostáv ktoré sú k dispozícii.

show=all

Zobrazí zoznam všetkých volieb, ktoré sú pre danú zostavu k dispozícii.

show=option_name

Zobrazí popis funkcie sprostredkovanej voľbou s názvom /option_name/, ako aj povolené typy a hodnoty pre túto voľbu.

Použitím horeuvedených volieb zistíte všetko, čo sa týka danej zostavy.

[Tip]Tip

V prípade, že nebola zadaná nijaká voľba, použije sa tá hodnota, ktorá bola použitá naposledy. Ak takáto zostava nebola nikdy predtým generovaná, použije sa - ak bude vyhovovať, hodnota z naposledy generovanej zostavy. Ak taká nie je, použije sa východzia hodnota.

Ak zadáte viac ako jednu výstupnú akciu, pred každou z nich musí byť príznak -a. Akcie sa vykonávajú postupne jedna za druhou v poradí, ako bolo stanovené.